Religion

Rudstaden om hvorfor han søker seg bort fra Misjonssambandet

SVARER: Ole Martin Rudstaden ville opprette eldsteråd i Misjonssalen, men det ville innebåret å ekskludere kvinner. For pastoren ble dette et vanskelig dilemma.

Tirsdag ble det kjent at Ole Martin Rudstaden har søkt seg vekk fra stillingen som pastor i Misjonssalen i Oslo.

I et brev som ble sendt ut til menigheten oppga Rustaden da selv at det skyldes Norsk Luthersk Misjonssamband og Misjonssalens syn på hvorvidt kvinner kan inneha åndelige ledelsesoppgaver, og de praktiske utslagene han mente dette får for organisasjonskulturen.

Overfor Vårt Land utdyper han kritikken. Rudstaden oppgir at han ikke ønsker å stille til intervju, men besvarer Vårt Land per e-post.

– Du har tidligere skrevet at ønsket om å søke deg vekk fra organisasjonen handler om «tjenestedelingsprinsippet og den praksis jeg opplever at finnes i Misjonssalen». Hva ved Misjonssalens praksis er det du opplever som vanskelig?

– At det er forskjell på hvilke roller – og dermed også muligheter – menn og kvinner kan innta og få, så opplever jeg at det preger oss langt utover det som rent faktisk er knytta til at pastorrollen er forbeholdt menn. Kulturen, det som oppfattes som gjengs eller naturlig, påvirkes.

Dette sier Espen Ottosen om Rudstadens begrunnelse

– Tett på et umulig valg

Rudstaden forteller også at Espen Ottosen, som er informasjonsleder i Misjonssambandet, sin deltagelse i den såkalte «underordningsdebatten» i fjor synliggjorde «at like muligheter for kvinner og menn» er et større tema i Misjonssambandet enn det han på forhånd hadde forestilt seg.

Rudstaden utdyper også hva han har opplevd som vanskelig ved menighetens egen praksis. Han forteller at det i bakkant av koronapandemien har vært et ønske fra styret og pastorgruppa å etablere en sterkere kultur for å ta åndelig lederansvar på alle nivåer.

– En av de, i mine øyne, mest nærliggende måtene å styrke dette arbeidet på er å etablere et eldsteråd.

I Misjonssambandet er imidlertid dette et organ som kunne ville vært forbeholdt menn. Det opplever Rudstaden som et dilemma.

– For meg som pastor og hyrde ble det tett på et umulig valg.

På spørsmål om hvordan han har opplevd dialogen med styret og menigheten om dette spørsmålet, svarer Rudstaden at den «utelukkende har vært god og preget av gjensidig forståelse og respekt».

Har ikke løfta spørsmålet

– Hvordan opplever du at takhøyden i Misjonssambandet er for å diskutere tjenestedelingsprinsippet?

– Det er først og fremst er et helt fantastisk engasjement for misjon og fellesskapsplanting i Misjonssambandet. Når man samles rundt dette engasjementet, opplever jeg at samtalen om tjenestedeling på sett og vis blir en avsporing – en avsporing fra det vi er mest opptatt av.

Denne oppfatningen har også prega Rudstadens holdning til temaet. Han peker på at han ved tiltredelsen sa at han ønska å fokusere på «disippelgjøring» og på å forsterke en «sendekultur».

Det har menigheten også gjort, mener han, samtidig som man har videreført menighetens fokus på å løfte fram kvinner, for eksempel som talere.

– Men utover dette har heller ikke jeg bidratt til å løfte spørsmålet om tjenestedeling.

– Uproblematisk

– Du skriver jo at du «trolig trekker deg», samtidig at du ikke har tatt stilling til hvorvidt du fortsetter i Misjonssalen dersom menigheten i Østre Frikirke ikke tar innstillingen til følge. Hvordan tror du det ville vært å skulle gå tilbake i stillingen etter dette?

– Jeg har ikke skrevet at jeg «trolig trekker meg». Jeg har skrevet at «jeg har stilt meg positiv til at eldsterådet i Østre Frikirke legger opp til å kalle meg til pastortjeneste der» og at det betyr at jeg «trolig trer til side».

Rudstaden understreker at det er en vesensforskjell mellom de to formuleringene. Til selve spørsmålet om hvordan han tror det ville vært å skulle gå tilbake til Misjonssalen svarer han:

– Det opplever jeg som helt uproblematisk. Jeg har uansett utfall en god periode igjen av min tjeneste blant mine venner i Misjonssalen, og jeg ser frem til den tiden med stor glede.

---

Dette er saken

  • Tirsdag offentliggjorde Misjonssalen at menighetens pastor, Ole Martin Rudstaden, er innstilt som pastor i Østre Frikirke.
  • Misjonssalen er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband, som praktiserer et såkalt «tjenestedelingsprinsipp». Det innebærer at kvinner ikke kan ha åndelig tilsynsansvar i menigheten.
  • Ifølge Rustaden er det dette prinsippet, og hvordan det har blitt praktisert i Misjonssalen, som gjør at han nå søker seg videre.
  • Ifølge styreleder Ivar Vegge er debatten om kvinners rolle i organisasjonen en levende diskusjon innad i Misjonssambandet. Han tror imidlertid ansatte kvier seg for å ta del i debatten ettersom de har skrevet under på å stå inne for Misjonssambandets verdigrunnlag.
  • I en tidligere versjon av saken meldte Vårt Land at Rudstaden trekker seg. Det er ikke riktig. Rudstaden sier at han ikke har bestemt seg for hva han vil gjøre dersom innstillingen blir tatt til følge av menigheten i Østre Frikirke.

---

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion