Religion

Trekker seg fra samlivsutvalg i Frikirken

DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE: Pastor i Kraftverket trekker seg fra utvalg som skulle jobbe med samlivsteologi.

Maria Bjørdal trekker seg fra et dialogutvalg i Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken) som jobber med likekjønnet samliv.

Det kommer frem i et innlegg publisert på Frikirkens nettmagasin Veien.

Maria Bjørdal er en av to pastorer i frikirkemenigheten Kraftverket i Oslo. Hun er for tiden i foreldrepermisjon.

– Jeg ble med i dialogutvalget i håp om samtale og meningsbrytning om synet på likekjønnet kjærlighet. Selv mener jeg dette verken er et bekjennelsesspørsmål eller kirkesplittende. Det ble ikke dialogisk meningsbrytning i utvalget, skriver Bjørdal i innlegget.

Slo fast klassisk ekteskapssyn

I fjor sommer var det synodemøte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Det kan sammenlignes med en generalforsamling.

Her ble det behandlet et forslag fra nettopp Kraftverket menighet, som ønsket en utredning som skulle se på teologiske argumenter for og imot likekjønnet samliv.

Synodemøte Frikyrkja Frikirken 2022

Den andre pastoren i menigheten, Kjetil Gilberg, skapte bølger for to år siden, da han i et innlegg skrev at de i Kraftverket ville gitt plass til skeive i den øverste ledelsen i menigheten, hadde det ikke vært for at de var en del av Frikirken og derfor må følge deres retningslinjer.

Forslaget til menigheten ble nedstemt på synodemøtet, og i stedet gikk et annet forslag gjennom, der man slo fast at kirkesamfunnet «fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne».

Likevel vedtok man at det blant annet skulle jobbest frem en «helhetlig samlivsteologi» og utarbeide et dialogskrift der man skulle presenterer ulike syn. Oppgaven ble delegert til et «dialogutvalg», opprettet for anledningen.

Hele vedtaket kan du lese i faktaboksen nederst i saken.

Synodemøtet la ned disse kriteriene for utvalget:

 • Minimum to teologer.
 • Ha tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse.
 • Inneholde minst en person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted.

Disse ble oppnevnt av Synodestyret til å sitte i utvalget:

 • Tor Erling Fagermoen, pastor i Bergen Frikirke (leder for utvalget)
 • Geir Øystein Andersen, tilsynsmann i Østre presbyterium
 • Maria Bjørdal, pastor i Kraftverket menighet
 • Ingebrikt Kvam, pastor i Trondheim Frikirke
 • Ingunn Magnus, FriBU-ansatt og familiearbeider i Hånes Frikirke
 • Leif Gunnar Sandvand, pensjonert pastor

– Opplevdes som nytteløs

Bjørdal skriver at hun ble spurt om å delta i utvalget som representant for mindretallssynet i samlivssaken.

Hun skal ha sagt tidlig i prosessen at utvalgets mandat var for omfattende og burde vært delt på to utvalg.

– Opplevelsen min er at alle har gitt arbeidet et realt forsøk. Men vi hadde ikke dialog som metode i arbeidet. Vi hadde heller ikke særlig fremgang med dialogskriftet. Derfor ser jeg ser meg nødt til å ta ut dissens og å trekke meg fra utvalget, skriver Bjørdal og fortsetter:

– Deltakelse som representant for et mindretall opplevdes som nytteløs, om målet var å overveie andre muligheter enn flertallssynet.

Vårt Land har vært i kontakt med Bjørdal, men hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Andre person på kort tid som har trukket seg

Det er bare én uke siden nestlederen i Frikirken, Anne Mari Schiager Topland, kunngjorde at hun trekker seg fra vervet, blant annet på grunn av belastningen ved å ha uttalt seg offentlig i samlivssaken.

Topland har tidligere sagt at hun ønsket Kraftverkets forslag om en teologisk utredning for og imot likekjønnet samliv velkommen, blant annet fordi hun var «svært urolig for at vi kan ha tatt feil».

I pressemeldingen stod det at at synodestyret vil «fortsette å arbeide for en bedre dialogkultur i kirkesamfunnet».

I etterkant av avgangen uttrykte flere sentrale personer i Frikirken at det er et behov for dette. Andre har uttrykt at man på et tidspunkt må sette strek for hele samlivsdebatten.

– For krevende og kompleks oppgave

At hun ikke opplevde at det var reell meningsbryting i utvalget mener Bjørdal ligger i forholdet mellom utvalgets mandat og sammensetning.

– Det var skjevt sammensatt for å ivareta synodens vedtak om å bekrefte gjeldende lære. Vi ble stående i en spagat mellom to svært forskjellige oppgaver. På den ene side å beskrive og utdype det gjeldende synet og lage en helhetlig samlivsteologi. Og på den andre side, å lage et dialogskrift som skal hjelpe en vanskelig samtale i kirkesamfunnet og menigheter, skriver Bjørdal i innlegget.

Disse ulike tilnærmingene til samlivsteologien ble for ulike, mener pastoren. I tillegg skriver hun at tiden ble for knapp.

– Da jeg meldte at dette oppleves som en for krevende og kompleks oppgave, fikk jeg sympati fra synodestyret. De valgte likevel ikke å endre noe.

Bjørdal tror både egne meningsfeller og de med et mer tradisjonelt ekteskapssyn ønsker at kirken skal være et fellesskap som skal hjelpe hverandre til sannferdige og gode liv.

– Men for de aller fleste homofile og lesbiske, blir det en umulighet uten at det er rom for et annet syn. Under andre forhold forteller jeg gjerne om hvordan jeg mener at likekjønnet ekteskap er forenelig med Guds ord og kirkens oppdrag, skriver Bjørdal.

Hun ønsker utvalget lykke til med veien videre og at hun «håper synodestyret og kirken vil finne en bedre vei for dialog og meningsbrytning».

Styret deler oppgaven på to ulike utvalg

Synodestyret bestrider ikke Bjørdals påstand om at utvalget er skjevt sammensatt for å ivareta synodens vedtak.

– Det er riktig at dialogutvalget ble satt sammen som synoden ønsker det. Vi i synodestyret opplevde at vi hadde fått et mandat fra et stort flertall i synoden som vi skulle følge opp, sier Jarle Skullerud, leder av synodestyret i Frikirken.

Han sier at han opplever at de har hatt en god dialog med Bjørdal, og tar det hun sier på høyeste alvor. Skullerud mener også Bjørdal har opptrådt konstruktivt og ryddig, men gjentar at de ikke kunne satt sammen dialogutvalget på en annen måte gitt mandatet de hadde fått av synoden.

– Men vi kunne vi fordelt ansvaret mellom å lage en helhetlig samlivsteologi og et dialogskrift mellom to ulike utvalg. Så det gjør vi nå, sier Skullerud.

Det betyr at dialogutvalget ikke lenger vil ha ansvar for å både utvikle en helhetlig samlivsteologi for Frikirken og et dialogskrift som skal presentere ulike syn rundt spørsmålet om likekjønnet samliv.

---

Synodens vedtak fra juni 2022

Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som godt utredet i dokumentene fra teologisk fagråd i 2014-2017, men ser like fullt behov for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk.


Synoden mener den pågående samlivsdebatten i vår kirke er lite fruktbar, og ønsker i stedet en dialog hvor det er mulig å forstå hva som forener oss og hva som skiller oss. Vi ber synodestyret lage gode rammer for denne dialogen som sikrer at alle får si sin mening og at det skjer på en slik måte at det ikke skapes tvil om Frikirkens vedtatte lære.


For å hjelpe dialogen rundt spørsmålet om likekjønnet samliv ber Synoden Synodestyret om å få utarbeidet et dialogskrift, et hefte som presenterer de ulike syn. Presentasjonene må ha lik form, være skrevet med et tilgjengelig språk og være tilstrekkelig dyptgående slik at de ulike synene lett kan sammenlignes. Representanter for de ulike syn må ta del i arbeidet med å presentere sitt syn.


Synoden ber synodestyret å nedsette et utvalg som har til oppgave å:

 • utarbeide en helhetlig samlivsteologi
 • drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om ulikt syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor?


Utvalget bør bestå av:

 • minimum to teologer
 • ha tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse
 • inneholde minst en person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted


Dialog skal vektlegges som metode i dette arbeidet. Resultat av utvalgets arbeid framlegges for synoderådet høsten 2023.


Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til Frikirkens lære. Synoden ber også synodestyret sørge for at det utarbeides en veileder for hvordan Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte ivaretar mennesker som, frivillig eller ufrivillig, ikke lever i ekteskap, inkludert LHBT+.


Synoden ber synodestyret i samarbeid med Fribu arbeide videre med hvordan vi kan hjelpe foreldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold til egen seksualitet.


Kilde: magasinetveien.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion