Religion

Ny, norsk undersøking: muslimar meir religiøse enn kristne

NY UNDERSØKING: Blant personar med tilhøyrsel til Islam er det fleire som oppgjev å tru på Gud enn blant dei med kristen tilhøyrsel.

– Norske muslimar er i snitt noko meir religiøse enn norske kristne. Men dette må ein sjå i samanheng med at mange norske kristne ikkje er særskilt religiøse, seier Tore W. Rafoss.

Han er forskar ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) som har gjennomført ei ny, stor undersøking blant norske muslimar. Eller for å vera eksakt, blant personar i Noreg som oppgjev å ha religiøs tilhøyrsel til islam.

I 2019 gjorde Kifo ei liknande undersøking blant majoritetsbefolkninga i Noreg og blant personar med religiøs tilhøyrsel til kristne trussamfunn. No har dei samanlikna tala.

Forsker ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning ( KIFO), Tore Witsø Rafoss fotografert i lokalene til KIFO i forbindelse med nye tall.

Rafoss forklarar at mange i Noreg har tilknyting til Den norske kyrkja utan å gå aktivt i kyrkja, eller å vera einig med kristne trusførestillingar.

Det kan kanskje forklare eit av dei mest markante funna i den nye undersøkinga.

Her kjem det fram at medan 71 prosent av muslimar svarte at «Eg trur at gud verkeleg finst, og det er eg ikkje i tvil om», svara berre 15 prosent av kristne det same. I majoritetsbefolkninga er det 11 prosent som om seier seg einige i utsegna.

Kristne oftare på religiøse møte

Trass i den store forskjellen er tjuefem år gamle Zeinedid Habib overraska over at talet blant muslimar ikkje er høgare.

– Det er litt motstridande. Den fyrste søyla i Islam er trua på at det berre finst éin gud. Så viss du ikkje trur på at det finnast ein gud, kan du kalle deg muslim då?, spør Habib seg.

Vårt Land møter han på fredagsbøna i moskeen ICC Alna.

Fredagsbøn ICC Alna. Besøk i forbindelse med Kifo-undersøking blant norske muslimar.

Det kjem også fram i undersøkinga at 16 prosent av muslimar er på gudsteneste eller religiøse møte kvar veke, medan åtte prosent svarar at dei er det månadleg.

– Eg kjenner muslimar som berre går i moskeen under Id, fortel tjue år gamle Ahmed Daud.

Meir konservative i verdispørsmål

821 personar med muslimsk tilhøyrsel har svart på ei rekkje spørsmål og påstandar utforma av Kifo i undersøkinga. Temaene strekkjer seg frå syn på abort og homofili, til kor ofte ein ber og kva ein tenkjer om livet etter døden.

Vårt Land har tidlegare omtalt undersøkinga og funna i denne knytt til synet på likestilling. Der kom det fram at ni av ti muslimar ynskjer seg full likestilling på heimebane.

Rafoss i Kifo seier tru og religion er eit komplekst tema som er vanskeleg å fange med statistikk, men meiner likevel dei har fleire spanande funn i undersøkinga.

Han seier ein av tinga dei ser er at det er eit stort mangfald blant norske muslimar.

– Av og til kan ein få inntrykk av at folk tenkjer muslimar er éi, einsretta gruppe. Men det er klart at ein arbeidsinnvandrar frå Pakistan er ulik ein flyktning frå Afghanistan.

Rafoss påpeikar at det også er store forskjellar i tru og praktisering av denne innanfor grupper med lik landsbakgrunn. Men nokon generelle trekk ser ein. I tillegg til at muslimar ser ut til å vera hakket «meir religiøse» peikar undersøkinga på at muslimar i snitt er noko meir konservative i verdispørsmål, fortel Rafoss.

Kven ber mest?

Habib meiner landsbakgrunnen påverkar truspraksis og tankar. Foreldra hans er født og oppvaksne i Eritrea.

– Du har kulturen til foreldra dine, kulturen du har tileigna deg her i landet, også har du kombinasjonen av desse saman med vener og familie, seier Habib.

Arshad Jamil er styreleiar i moskeen og sit i tillegg i styret til paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk. Han set pris på undersøkinga Kifo har gjennomført.

Fredagsbøn ICC Alna. Besøk i forbindelse med Kifo-undersøking blant norske muslimar.

– Me har sagt i mange år at ein ikkje må sjå på muslimar som ei homogen gruppe, så det er fint å få dokumentert desse forskjellane, meiner Jamil.

Presentert med at 46 prosent av norske muslimar ber minst éin gong om dagen blir han gledeleg overraska.

– Eg hadde ikkje venta at talet var så høgt, sidan heile 29 prosent av informantane seier dei er tvilande til Gud.

Waqas Chaudhry, som også har tatt turen på fredagsbøna, har ikkje same reaksjon. Han ber kvar dag sjølv.

– Eg tenkjer talet burde vore høgare, med tanke på at det å be fem gonger om dagen er ein av grunnpilarane i religionen.

---

«Mangfald hjå norske muslimar»

  • Undersøking utført i mars 2022 av Kantar på vegner av Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo).
  • Undersøkinga blei sendt til nordmenn som har innvandra frå følgjande land, eller har foreldre med bakgrunn frå desse landa: Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Irak, Iran, Kosovo, Marokko, Pakistan, Somalia og Tyrkia.
  • 821 av dei som har svart seier dei har «religiøs tilhøyrsel» til islam. Det er desse som i undersøkinga blir omtalt som norske muslimar.
  • Undersøkinga har som mål å kartleggje ulike aspekt ved muslimar og dei med muslimsk bakgrunn i Noreg. Eit hovudfokus har vore ei kartlegging av tru og livssyn.

Kjelde: Kifo

---

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion