Religion

Torsdag avgjer dei kven som blir biskop i Bjørgvin

DEN NORSKE KYRKJA: Kyrkjerådsmedlem Karl Johan Kirkebø meiner det er ope kven som blir ny biskop i Bjørgvin. Bakteppet er nesten daudt løp i både rådgjevande avstemming og blant biskopane.

– Det er ingen stor hemmelegheit at eg ynskjer meg Ragnhild Jepsen som biskop, og har Sunniva Gylver på andreplass.

Det seier Karl Johan Kirkebø. Han sit i Bjørgvin bispedøme, I tillegg sit han som representant for Open folkekyrkje i Kyrkjerådet og skal dermed saman med resten av rådet avgjera kven som overtek bispesetet i Bergen etter Halvor Nordhaug.

Rådet skal lande på enten nyss nemnde Jepsen, Kjersti Gautestad Norheim eller Sunniva Gylver i løpet av torsdag 9. februar.

Trass i at Kirkebø har same favoritt som både Bispemøtet og Bjørgvin bispedømeråd, meiner han det framleis er heilt ope kven som blir vigsla til ny biskop i april.

Tidlegare i år blei det nemleg klart at Jepsen var knapp favoritt framfor Norheim blant biskopane. Bjørgvin bispedømeråd har ikkje villa uttalt seg om stemmefordelinga i rådet, men også dei ynskte seg Jepsen.

BISPEKANDIDATER: Den nye biskopen i Bjørgvin blir enten Sunniva Gylver, Kjersti Gautestad Norheim eller Ragnhild Jepsen.

Kirkebø meiner denne tilsetjinga skil seg ut frå dei to førre bispevala det sitjande Kyrkjerådet har vore med på, nemleg i Hamar og Borg bispedøme.

– Der har den rådgjevande avstemming vore tydeleg. No er det heilt likt på dei tre på toppen, det var nesten ingenting som skilte dei. Så føresetnadane for Kyrkjerådet er annleis. Er det ein klar vinnar der skal ein ha gode grunnar til å avvike frå dette, meiner Kirkebø.

– No er det så likt at Kyrkjerådet står ganske fritt til å velje den dei meiner er best.

Trur folk kan endre meining

Det er ein omfattande prosess å bli valt til biskop i Den norske kyrkja. Ein må gjennom nominasjonsprosess, før ei rekkje ulike organ skal koma med sine meiningar om kva kandidat dei ynskjer seg. Mellom anna har det lokale bispedømerådet, biskopane og Kyrkjerådets arbeidsutval (AU) alle noko dei skulle ha sagt.

Heilt til slutt endar prosessen i Kyrkjerådet, der tilsetjinga av ny biskop krev eit fleirtal av stemmene.

– Eg trur det blir ein open og god diskusjon. Folk har nok ulike favorittar, men så er me ganske flinke til å lytte, seier Kirkebø.

Han ser ikkje vekk ifrå at folk kan endre meining undervegs i kyrkjerådsmøtet.

No er det så likt at Kyrkjerådet står ganske fritt til å velgje den dei meiner er best.

—  Karl Johan Kirkebø

Raaum: – Vanskeleg å bestemme seg

Kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum seier ho ikkje har bestemt seg for kven av kandidatane ho skal stemme på.

– Det er eit prinsipielt svar, fordi avgjersla skjer i møtet og ikkje før, seier Raaum.

Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Har det vore vanskeleg å bestemme seg denne gongen?

– Det er alltid vanskeleg å bestemme seg. Og det skal det vera.

– Kvifor det?

– Fordi det er gode, kvalifiserte kandidatar. Då er det vanskeleg å velje, og det synest eg er ein god ting.

Har ikkje bestemt seg

Stiftelsesmøte for Frimodig kirke UNG, en kirkepolitisk ungdomsorganisasjon.

Kyrkjerådsmedlem Therese Egebakken fortel også at ho ikkje vil lande på ein kandidat før under møtet på torsdag.

I ein e-post seier ho at ho ser fram til sakshandsaminga. Men det kan verke som ho er godt nøgd med alle kandidatane. I ein e-post til Vårt Land skriv ho:

– Eg trur den som blir tilsett som biskop vil handtere usemje og utfordringar i Bjørgvin bispedøme på ein veldig god måte, uansett kven av dei tre kandidatane det skulle bli.

Linn Strømme Hummelvoll sit også i Kyrkjerådet. Ho vil ikkje seie kven ho trur ho kjem til å stemme på, og også ho legg vekt på at samtala og prosessen blir viktig for å lande på ei avgjersle.

– Kva er viktig når ein skal avgjera kven som blir ny biskop i akkurat Bjørgvin?

– Det er som alltid ei heilskapleg vurdering. Me må sjå på mange ulike kriterium, både dei som er viktige for bispedømet, og for samansetjinga av bispekollegiet, seier Hummelvoll.

Ho er leiar for Tunsberg bispedømeråd.

Linn Strømme Hummelvoll

– Du er ikkje frå Bjørgvin sjølv. Synest du de blir godt nok kjent med dei lokale ynska og behova gjennom arbeidet med å finne ny biskop?

– Ja, det blir me veldig godt kjent med gjennom grundige sakspapir og den omfattande prosessen, meiner Hummelvoll.

Dette blei resultatet fra den rådgjevande avstemminga kor mellom anna tilsette i bispedømet kan stemme:---

Bispeval i Bjørgvin

  • Tre kandidatar står att, når Kyrkjerådet skal tilsetje ny biskop i Bjørgvin bispedøme 9.–10. februar: Kjersti Gautestad Norheim, Ragnhild Jepsen og Sunniva Gylver.
  • Fleire instansar i Den norske kyrkja har på førehand sagt kven av kandidatane dei ynskjer som biskop.
  • I den rådgjevande avstemminga, kor mellom anna tilsette i bispedømet kan stemme, fekk Gautestad Norheim størst oppslutning.
  • Blant biskopane har Ragnhild Jepsen fått størst oppslutning.
  • I bispedømerådet i Bjørgvin har også Jepsen fått størst oppslutning.

---

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion