Religion

Den norske kirke slår alarm om bibelskole-kutt

HØRING: Regjeringen vil kutte støtten til bibelskoler. Den norske kirke frykter det vil gå ut over elever med lavinntekt og svekke den landsdekkende folkekirken.

Onsdag går høringsfristen ut på Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova.

Et av forslagene er å kutte i statsstøtte til bibelskolene, fra dagens nivå på 75 prosent per elev, ned til 65 prosent. Samtidig øker prosenten som skolene kan ta i skolepenger, fra 25 til 35 prosent.

Kuttet høster kritikk fra Den norske kirke.

– Denne økte kostnaden vil blant annet gjøre det vanskeligere for elever fra lavinntektsbakgrunn å velge bibelskole. Dette vil være uheldig for eleven, men også for rekrutteringen til kirkelig tjeneste, skriver direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen og avdelingsdirektør Jan Christian Kielland.

– Kan svekke den grunnlovsfestede folkekirken

I høringssvaret skriver Den norske kirke at de over 20 bibelskolene i Norge «bidrar til nyttig kompetanse for både kirkesamfunn og for samfunnet for øvrig». De peker på bibelskoler som en viktig rekrutteringsarena til videre frivillig og lønnet arbeid både i Den norske kirke og andre kirkesamfunn.

– Regjeringens forslag kan føre til en svekking av rekrutteringen til kirkelig utdanning, og dermed også en svekkelse av den grunnlovsfestede og landsdekkende folkekirken, skriver Kirkerådet.

Rådet peker videre på at bibelskolene er med å styrke samfunnets kompetanse knyttet til tolkning av religiøse tekster.

– For at samfunnet skal være reelt livssynsåpent, er det viktig med kompetanse på religiøse tekster. I tråd med det livssynsåpne samfunnet er bibelskolene derfor et viktig tilbud for de som ønsker å øke sin kompetanse innen tro og livssyn, og som ønsker å gjøre dette innenfor en ramme som det offentlige ikke i dag tilbyr et likeverdig tilbud til.

Kutter i «diverse skoler»

Kunnskapsdepartementet begrunner kuttet med at statlige ressurser i utdanningssektoren bør rettes mot opplæring som gir formell kompetanse.

Departementet vil derfor kutte i tilskuddene til såkalte 6A-skoler, eller «diverse skoler». Disse skolene gir yrkesrettet opplæring, men fører ikke frem til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

I dag er det 28 slike 6A-skoler i Norge. Flertallet av disse er bibelskoler, men det gjelder også enkelte kunstskoler, noen skoler innen musikk og dans, og en yrkesdykkerskole.

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er nyhetsjournalist i Vårt Land. Hun skriver ofte om klima, landbruk, distrikt, abort, politikk, økonomi og ulikhet. I tillegg har hun skrevet flere reportasjer med tidsvitner til Norges nære historie. Hun har over 20 års erfaring som journalist, master i økonomisk historie og har skrevet en bok om barnefattigdom.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion