Religion

NRK felt for brudd på god presseskikk i sak om sokneprest

PRESSEETIKK: Pressens faglige utvalg har felt NRK for brudd på Vær varsom-plakaten for å ha skrevet at sokneprest Benjamin Bjørnsen Anda nekter å samarbeide med kvinnelige prester.

Onsdag formiddag ble NRK felt for brudd på Vær varsom-plakaten i Pressens Faglige Utvalg, for sin sak om sokneprest og kvinneprestmotstander Benjamin Bjørnsen Anda.

NRK ble felt for brudd på plakatens punkt 4.4, som sier at pressen skal sørge for at overskrifter ikke går lengre enn hva det er dekning for i teksten.

På NRKs egne sider har tittelen hele tida har vært «Seier nei til kvinneprestar – får likevel halde fram som sokneprest», men på Facebook ble artikkelen lagt ut under tittelen «Nekter å samarbeide med kvinnelige prester».

PFU har gitt Anda medhold i at denne tittelen var feilaktig, og et brudd på god presseskikk.

Viktig skille

I utvalgets drøfting før kjennelsen understreket flere av medlemmene at det er en stor forskjell på å inneha et teologisk standpunkt mot kvinners prestetjeneste, og å nekte å samarbeide med kvinnelige kollegaer i en arbeidssituasjon. Det ble også argumentert med at påstanden i tittelen var særlig alvorlig fordi påstanden kunne få konsekvenser for Andas arbeidsforhold.

Flere av utvalgsmedlemmene tok også opp at den misvisende tittelen også speiler en skjev fremstilling som også går igjen seinere i artikkelen. Artikkelen referer flere ganger til prester som tidligere har mista jobben for å nekte å samarbeide med kvinnelige kollegaer, og saken blir sett i lys av Bispemøtets uttalelse om at prester ikke kan motsette seg slikt samarbeid.

Flere av utvalgets medlemmer var derfor innom tanken på om ikke saken burde ses opp mot Vær varsom-plakatens punkt 3.2. Punktet slår fast at pressen skal kontrollere at opplysninger som gis er korrekte, og at det skal tilstrebes bredde og relevans i valg av kilder.

Utvalget landa imidlertid på at det var riktig å felle NRK for å ikke ha dekning for tittelen som ble brukt på Facebook.

Publiserte tekstmelding

Utvalget drøftet også Andas klage på at NRK hadde referert ei tekstmelding mellom ham og journalisten, hvor han gir uttrykk for at han ikke ønsker å kommentere saken.

Anda mener dette strider med Vær varsom-plakatens punkt 3.3, som omhandler pressens ansvar for å klargjøre premissene i møtet med kilder. I klagen skriver Anda at han opplever det som «uryddig og urettferdig» at tekstmeldinga ble offentliggjort, da det «ikke var tydelig at dette var en intervjusituasjon».

Anda mener at dette etterlater et inntrykk av at han har bidratt til saken. «Dette påvirker også hvordan jeg blir oppfattet, og mine meninger fremstår annerledes enn de faktisk er», skriver han.

NRK argumenterte på sin side for at det er naturlig å oppgi begrunnelsen bak at en kilde ikke ønsker å stille til intervju. «Dette var heller ikke spørsmål knyttet til private forhold, men et tema som var høyst relevant for hans offentlige rolle som prest», skrev kanalen i sitt tilsvar.

På utvalgsmøtet onsdag ble spørsmålet drøfta inngående. Flere mente at NRK i mange tilfeller vil ha rett i en slik argumentasjon, for eksempel dersom en politiker ikke ønsker å kommentere en sak før den har vært behandla i Stortinget, eller før et møte er avholdt.

I dette tilfellet mente imidlertid flertallet at begrunnelsen ikke var av relevans til saken, og at NRK burde respektert Andas ønske om å ikke bli sitert. Likevel landa utvalget på at det etter ei samla vurdering ikke ville felle NRK for brudd på god presseskikk.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion