Religion

Reagerer på samlivsvedtak: – Et håpløst forslag

SYNODEMØTE: Pastor Per Eriksen mener det nye samlivsvedtaket er håpløst. Andre er glade for at Frikirken har funnet et forslag det store flertallet kan stå bak.

Lørdag stemte Den Evangelisk Lutherske Frikirkens høyeste myndighet, Synoden, over et mye omtalt forslag fra menigheten Kraftverket.

De ønsket at kirken skulle ha en utredning som skulle se på teologiske argumenter for og imot likekjønnet samliv. Forslaget ble nedstemt.

Per Eriksen, pastor i Fredrikstad Frikirke har vært tydelig på at han ønsker en debatt om likekjønnet samliv velkommen.

– Er du skuffet over at Kraftverkets forslag falt?

– Jeg er ikke skuffet i den forstand at jeg hadde forventet at forslaget ikke ville få flertall.

– Håpløst

I stedet vedtok man et forslag som fastholder at ekteskapet er «Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne», og at Frikirkens syn på ekteskapet allerede er godt utredet. Dette forslaget kom fra et flertall i sakskomitéen som jobbet under synodemøtet.

I vedtaket står det også at man skal legge til rette for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk (Se faktaboks nederst i saken for å lese hele vedtaket).

– Hva synes du om forslaget som ble vedtatt?

– Jeg ser på det som et håpløst forslag. Det bygger på forutsetningen om at vi har ett syn, og ved å samtidig stadfeste resultatet, legger man opp til en skinn-debatt, sier Eriksen.

Forslaget fikk et simpelt flertall allerede ved første stemmerunde - 78 av 141 stemmer. Etter dette ble de som hadde stemt på et annet forslag, gitt muligheten til å stemme på vedtaket på nytt. Da fikk forslaget 128 stemmer.

– Hvordan tolker du at forslaget fikk et så stort flertall i andre runde?

– Jeg tenker at mange stemte på det for det tross alt vil føre prosessen videre.

– … til noe du tror ikke vil lede et sted?

– Jeg tror denne prosessen vil utvikle seg av seg selv, uavhengig av dagens resultat.

Håper resultatet gir ro

Pastor i Trondheim Frikirke, Ingebrikt Kvam, stemte selv for det vedtatte komitéforslaget, om enn under tvil. Han har et konservativt samlivssyn.

– Jeg er glad for at vi kan samle så mange bak et vedtak. Nå kan vi se framover.

Han mener kirkens samlivssyn er godt nok utredet fra før.

– Men jeg ser at flere har behov for en tydelig, teologisk avklaring. Og kanskje er det også godt for oss som kirkesamfunn å formulere oss om dette på nytt. Så håper jeg at vi kan få landet noe som gir oss fred i en periode.

Tidligere denne uken uttalte han til Vårt Land at saken tapper Frikirken for enormt med energi, og at han ønsket at den snart skulle lande.

Ingebrikt Kvam. Synodemøte 2022 Frikyrkja, Frikirken.

Gilberg: – Det nest beste vi kunne få

Kjetil Gilberg, pastor i Kraftverket, sier utfallet av saken var som forventet.

– Komiteen har gjort en kjempegod jobb og de har til slutt laget et forslag som samler synoden. Så det er bra. Og slik jeg leser salen og vedtaket så har jeg forventninger til at dialogen fortsetter.

Pastoren mener han i helgen har sett en stor vilje til videre samtale, noe han setter pris på. Likevel skulle han så klart ønsket seg et annet utfall.

– Tror du det er mange i Kraftverket som er skuffet nå?

– Det vil jeg anta.

Gilberg sier det nå blir han og med-delegat fra Oslo-menigheten, Gudmund Noddeland Myhren, sin jobb å forklare de i menigheten som ønsker rask endring, at slike prosesser tar tid.

– Men vi har kommet ett steg videre, og forslaget som ble vedtatt var det nest beste vi kunne få, mener Gilberg.

Én av tingene han savner i vedtaket er et mer konkret fokus på det likekjønnede samlivet, heller enn på å utarbeide en «helhetlig samlivsteologi».

En som tidligere har tatt til orde for en mer helhetlig samlivsteologi, er Frikirkens nestformann Anne Mari Schiager Topland. Til Vårt Land sier hun at hun opplever at drøftingen av saken var åpen og reflektert.

– Gjennom prosessen mot synodemøte og her i drøftingene i dag opplever jeg at det anerkjennes at vi må ta på alvor behovet for å forstå de teologiske argumentene for og mot likekjønnet samliv i menighetene våre. Og at vi vil arbeide for en helhetlig samlivsteologi, sier Schiager Topland.

Synodemøte 2022 Frikyrkja, Frikirken

---

Vedtak i sak ni, samlivssaken:

  • Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som godt utredet i dokumentene fra teologisk fagråd i 2014-2017, men ser like fullt behov for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk.
  • Synoden mener den pågående samlivsdebatten i vår kirke er lite fruktbar, og ønsker i stedet en dialog hvor det er mulig å forstå hva som forener oss og hva som skiller oss. Vi ber synodestyret lage gode rammer for denne dialogen som sikrer at alle får si sin mening og at det skjer på en slik måte at det ikke skapes tvil om Frikirkens vedtatte lære.
  • For å hjelpe dialogen rundt spørsmålet om likekjønnet samliv ber Synoden Synodestyret om å få utarbeidet et dialogskrift, et hefte som presenterer de ulike syn. Presentasjonene må ha lik form, være skrevet med et tilgjengelig språk og være tilstrekkelig dyptgående slik at de ulike synene lett kan sammenlignes. Representanter for de ulike syn må ta del i arbeidet med å presentere sitt syn.Synoden ber synodestyret å nedsette et utvalg som har til oppgave å:
  • Utarbeide en helhetlig samlivsteologi
  • Drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om ulikt syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor?

Utvalget bør bestå av:

  • Minimum to teologer
  • Tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse
  • Inneholde minst én person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted
  • Dialog skal vektlegges som metode i dette arbeidet. Resultat av utvalgets arbeid framlegges for synoderådet høsten 2023.Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til Frikirkens lære.
  • Synoden ber også synodestyret sørge for at det utarbeides en veileder for hvordan Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte ivaretar mennesker som, frivillig eller ufrivillig, ikke lever i ekteskap, inkludert LHBT+. Synoden ber synodestyret i samarbeid med FriBU arbeide videre med hvordan vi kan hjelpe foreldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold til egen seksualitet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion