Religion

Ny rapport: Misjonssambandets hovedstyre får nok en gang kritikk for håndtering av varsler

RAPPORT: Misjonssambandets interne kontrollorgan mener at det er behov for «ytterligere styrking av organisasjonens behandling av varslinger om kritikkverdige forhold». Det går fram av en rapport som ble offentliggjort i dag.

Hver tredje år legger Misjonssambandets kontrollkomité fram en skriftlig rapport for generalforsamlingen. I den gir de sin vurdering av hovedstyrets forvaltning siden forrige generalforsamling.

Rapporten, som vanligvis offentliggjøres om lag en måned før generalforsamlingen finner sted, ble i dag offentliggjort på misjonsorganisasjonens nettsider.

I rapporten går det blant annet fram at Misjonssambandet fortsatt har et forbedringspotensial i måten behandler varslinger på, ifølge komiteen.

«Selv om retningslinjer og rutiner er forbedret, ser komiteen at det er behov for ytterligere styrking av organisasjonens behandling av varslinger om kritikkverdige forhold og andre krevende spørsmål i organisasjonen», står det i rapporten.

Videre heter det: «Det vi i særlig grad ser behov for, er at det etableres en funksjon med en tilstrekkelig avstand til ledelsen og uavhengighet i saker der det er nødvendig.»

Vårt Land har bedt hovedstyrets leder Raymond Bjuland om å kommentere rapporten. I en e-post skriver han:

«Kontrollkomiteen har som oppgave å se etter hvordan Hovedstyret arbeider, og de rapporterer til Generalforsamlingen som er Misjonssambandets høyeste myndighet. Det er ikke naturlig for Hovedstyret å kommentere det kontrollkomiteen sier. Det er derimot Hovedstyrets oppgave å lytte til kontrollkomiteen og ta det de sier til etterretning og følge det opp»

Påstander om tillitskrise

Flere varslingssaker har preget Norges største misjonsorganisasjon de to siste årene. I august 2020 ble det kjent at kontrollkomiteen hadde mottatt et stort varsel om problematisk saksbehandling fra Misjonssambandets sentrale ledelse og påstander om tillitskrise. Flere personer sto som avsendere.

Selv om kontrollkomiteen ikke er en klageinstans, valgte de likevel å undersøke om det var hold i påstandene. Det munnet ut i en rapport desember 2020, der det kom fram at komiteen har «avdekket svakheter i behandlingen av varslinger». Blant annet har hovedstyret i behandlingen av noen saker «ikke hatt en tilstrekkelig uavhengighet/avstand til generalsekretæren og administrasjonen», mente komiteen.

For å rette opp i forholdene kom komiteen med flere forslag, blant annet at Misjonssambandet etablerer «en funksjon for oppfølging av varslingssaker på alle nivå i organisasjonen».

Foreslår nytt organ

Deler av rapporten som i dag er blitt offentliggjort, er en oppfølging av kontrollkomiteens anbefalinger fra 2020.

I rapporten påpeker kontrollkomiteen at hovedstyret har tatt en rekke grep som følge av komiteens anbefalinger. Hovedstyret har blant annet vedtatt varslingsrutiner for frivillige, samt etablert et internt varslingsutvalg.

Men ifølge kontrollkomiteen må det altså gjøres mer for å ivareta varslerne. Derfor legger de fram følgende forslag til vedtak for generalforsamlingen:

«Hovedstyret bes vurdere å etablere en funksjon i organisasjonen som kan fungere som ressursenhet for hele organisasjonen i saker som gjelder etterlevelse av regelverk og varslinger, og som også kan forberede saker for hovedstyret der generalsekretæren og den sentrale ledelsen ikke kan delta i saksbehandlingen.»

– En lederoppgave

I rapporten går det fram at kontrollkomiteen mener «hovedstyrets og ledelsens håndtering av uro og konflikter i organisasjonen i perioden ikke har vært tilfredsstillende».

Derfor har komiteen overfor hovedstyret «påpekt dets ansvar for å ta grep om situasjonen», skriver de oppsummerende.

De skriver at da kontrollkomiteen fremla rapporten om varslingssakene i desember 2020, «uttrykte komiteen overfor hovedstyret samtidig at det må kunne slås fast at ledelsens og hovedstyrets håndtering av en del av disse sakene har vært lite vellykket. Dette uavhengig av om det faktisk har vært kritikkverdige forhold eller ikke i de enkelte sakene.»

Komiteen påpeker at det er en lederoppgave å håndtere konflikter og utfordrende personalsituasjoner, samt unngå vedvarende konflikter og uro, «uavhengig av hva som ligger bak».

«God kommunikasjon og saksbehandling er viktige aspekter for å lykkes. Dette er krevende, men det forventes at ledelsen klarer å håndtere dette på en adekvat måte», skriver de.

– Uroen økte

Komiteen konstaterer at uroen i organisasjonen ikke ble dempet, men «tvert imot økte etter 2020».

«Dette har for så vidt vært tydelig i det offentlige rom, men er ytterligere bekreftet gjennom de varsler og bekymringsmeldinger som kontrollkomiteen har mottatt direkte. Kontrollkomiteen har overfor hovedstyret uttrykt stor bekymring for denne situasjonen», skriver de.

Deretter opplyser komiteen at de overfor hovedstyret har understreket «dets ansvar for å ta grep om situasjonen og sørge for en ledelse som er bedre i stand til å håndtere konfliktene og uroen i organisasjonen», skriver de, uten å utdype hvem de sikter til.

Flere av varslingssakene de to siste årene har handlet om hvordan tidligere generalsekretær Øyvind Åsland har håndtert krevende saker. Da Åsland brått trådte ut av stillingen forrige måned, uttalte han at hans avgang ikke har sammenheng med de nevnte varslingssakene.

I fjor ble et eksternt varslingsutvalg nedsatt for å undersøke sakene mot generalen. I august i fjor konkluderte de med at «generalsekretæren gjennomgående har behandlet sakene på en forsvarlig måte».

Vårt Land har bedt Arvid Gusland, leder for kontrollkomiteen, om å kommentere rapporten. I en tekstmelding skriver han:

«Kontrollkomiteen og jeg som leder har ikke noe å tilføye til rapporten før generalforsamlingen. Rapporten er ment for generalforsamlingen og skal behandles der. Vi vil svare på spørsmål fra generalforsamlingen. Men vi vil ikke kommentere rapporten utover det vi gjør i selve generalforsamlingen i juli».

---

Norsk Luthersk Misjonssamband

  • Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet) ble dannet i 1891.
  • Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.
  • Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.
  • Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion