Religion

Betalte spelegjelda til presten med kyrkja sitt erstatningsfond til offer for seksuelle overgrep

DEN KATOLSKE KYRKJA: Ein tysk prest hadde spelegjeld på om lag fem millionar kroner. Gjelda blei nedbetalt med pengar frå eit erstatningsfond som kyrkja skulle brukte til å betale offer for seksuelle overgrep.

Den tyske, katolske presten skal ha pådrege seg om lag ein halv million euro i privat spelegjeld, ifølgje avisa Kölner Stadt-Anzeiger. Det svarar til nesten fem millionar norske kroner.

Ein talsmann for erkebispedømet i Köln har fortalt til avisa, at erkebispedømet ved fleire høve har gitt pengar til presten for å hjelpe han med å betale ned gjelda.

Donasjonane til presten var skattepliktige, og til saman skal kyrkja ha bruka om lag elleve millionar norske kroner på å hjelpe presten ut av spelegjelda.

Det vekkjer harme og kritikk i Den katolske kyrkja. Særskilt fordi pengane skal ha blitt tatt frå eit fond som også blir nytta til å betale erstatning til offer for seksuelle overgrep, skriv den svenske avisa Dagen.

Talsmannen skal ha opplyst til avisa Kölner Stadt-Anzeiger at det ikkje gjeld heile summen, og at delar av pengane blei tatt frå personalbudsjettet til erkebispedømet.

Overgrepsoffer må klare seg med mindre

– Offera for seksuallovbrot, der nokre manglar den sikre inntekta ein prest har, må klare seg med mindre enn to prosent av det kyrkja har vore villig til å betale for å kompensere for ein prest si sjølvforskylda økonomiske knipe, seier Johannes Norpoth, talsmann for den tyske bispekonferansens rådgjevande råd.

Han seier at over halvparten av dei som søkte om økonomisk kompensasjon for seksuelle overgrep har fått innvilga mindre enn 200.000 kroner frå fondet.

Ifylgje det engelskspråklege tyske mediehuset Deutsche Welle (DW) skal erkebispedømet ha opplyst at hendinga fann stad i dei siste åra under tidlegare erkebiskop Joachim Meisner, og at det blei overtatt av hans etterfylgjar Rainer Maria Woelki i 2014.

– Har lært

Meisner, som døydde i 2017, har fått hard kritikk for å ikkje ta affære – sjølv om han visste om moglege overgrep. Han skal ha hatt eitt hemmeleg arkiv på sitt kontor over skuldingar mot prestar. Fleire katolske toppleiarar gjekk av då rapporten der det kom fram, blei offentleggjort.

Også Woelki har blitt kritisert for handteringa av overgrepssaker, og bad sjølv om å få tre av som erkebiskop i mars. Pave Frans skal endå ikkje ha tatt ei avgjersle om framtida hans.

Likevel har erkebispedømet i Köln sagt at dei meiner ei sak tilsvarande nedbetalinga av presten si spelegjeld, ikkje kunne skjedd i dag «fordi me har lært av saka og kontakten mellom personalavdelinga og presteskapet er meir intensiv og betre», ifylgje DW.


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion