Religion

Debatten om synet på likekjønnet ekteskap ruller i Frikirken. Dette sier topplederen

FRIKIRKEN: «Samtidig som vi trekker noen ulike konklusjoner, opplever jeg det ryddig at nestleder tilkjennegir sin uro og ønsket om en utredning», skriver synodeformann Jarle Skullerud i et innlegg på Budbæreren.no.

Debatten om Frikirkens syn på likekjønnet samliv ruller videre.

I forrige uke tok Frikirkens nestleder, Anne Mari Schiager Topland, til orde for at trossamfunnet burde løfte debatten om hvordan de ser på homofili og likekjønnet samliv på sitt neste synodemøte.

I et innlegg på Budbæreren, som er Frikirkens eget nyhetsorgan, skrev hun blant annet at hun mener det er « … problematisk at trofast samliv med en av samme kjønn blir satt i samme kategori som utroskap eller grenseoverskridende seksuell adferd. Her trenger vi virkelig å gjøre et grundig stykke teologisk arbeid framover.»

Hun støttet et forslag fra menigheten Kraftverket – om at Frikirken bør sette ned en egen arbeidsgruppe. Den skal eventuelt gjøre en teologisk utredning av synet på likekjønnet ekteskap. I etterkant av Toplands innlegg har det kommet flere reaksjoner på saken.

«Vi trekker noen ulike konklusjoner»

Lørdag formiddag publiserte Budbæreren et innlegg fra synodeformann Jarle Skullerud. Synodestyret er Frikirkens ledelse, og velges av Frikirkens øverste organ, Synodemøtet. Det avholdes Synodemøte i Frikirken hvert fjerde år, men del to av Synodemøtet 2021, er utsatt til juni 2022.

Skullerud skriver blant annet at han føler seg trygg på at «alle vi i synodestyret ser det som vår oppgave å lede kirkesamfunnet i tråd med Guds Ord, våre bekjennelsesskrifter, forfatning og vedtak gjort av synoden. Dette inkluderer et klassisk luthersk syn på ekteskap og samliv».

Han uttrykker samtidig at han er glad for at Topland lufter sine tanker om tematikken, til tross for at de to ikke nødvendigvis er enige.

«Samtidig som vi trekker noen ulike konklusjoner, opplever jeg det ryddig at hun tilkjennegir sin uro og ønsket om en utredning», skriver han.

STILLER: Anne Mari Schiager Topland i Frikirken.

---

Dette er forslaget

I sakspapirene til Synodemøtet, som skal avholdes til sommeren, står det at Kraftverket menighet foreslår følgende:

«En grundig utredning, og en bred drøfting av Frikirkens teologiske posisjon i spørsmålet om likekjønnet samliv. De ønsker også en avklaring av om dette spørsmålet er et bekjennelsesspørsmål og om Frikirken kan leve med at menighetene har ulikt syn i dette spørsmålet».

De ønsker også at komiteen – om den blir satt ned – skal inneholde:

  • Minst to teologer
  • God kjønnsbalanse. Minst 40 prosent kvinner
  • Minst én person som er uenig med Frikirkens offisielle syn

Synodestyret har ikke kommet med en innstilling angående forslaget, men Skullerud skriver at de vil komme med en innstilling «i løpet av noen uker».

Kilde: Frikirken.no

---

Advarer mot polariserende mediedebatt

I innlegget på Budbæreren skriver Skullerud at han opplever at «det kan oppleves krevende når en leder går ut og stiller spørsmål ved hvordan vi har praktisert vår lære, og jeg kan forstå at dette vekker usikkerhet blant flere i kirkesamfunnet».

Samtidig peker han på at «vi også må erkjenne fortielsen homofile har møtt, og utenforskapet det har medført. Dette har preget mange kristne miljøer, også Frikirken».

Skullerud skriver at han tidligere har oppfordret til åpen debatt, men at han er usikker på om det er rett vei å gå i akkurat denne debatten.

«Jeg tror fortsatt på den åpne meningsutvekslingen, men har også erfart at det har vært krevende å få til en god dialog gjennom debattinnlegg og avisartikler i denne saken. Derfor har jeg senere sagt at kirkesamfunnet vårt ikke er tjent med en polariserende debatt i mediene. Vi evner i liten grad å få frem nyanser og lytte godt til hverandre på denne måten», skriver han.

Ikke enige om grunnlaget

I grunnlaget for sakspapirene, kommer det fram at Kraftverket menighet og flertallet i Synodestyret ikke er enige om bakgrunnen for forslaget.

«I vårt kirkesamfunn har det vokst frem en holdning om at DELF (Den Evangelisk Lutherske Frikirke, kjent som Frikirken, red.anm.) har «ett» syn på likekjønnet samliv, samt at dette er et bekjennelsesspørsmål, uten at dette noen gang har vært utredet for eller behandlet i kirkesamfunnets øverste organ, Synoden», heter det i argumentasjonen fra Kraftverket.

Det er også bakgrunnen for at de ønsker denne debatten velkommen i Frikirken.

På den andre siden skriver Synodestyret de «ser behov for en avklaring av flere viktige spørsmål knyttet til tilhørighet i Frikirken». Samtidig deler de ikke Kraftverkets virkelighetsbeskrivelse.

«Det kan ikke være slik at alle sider ved kirkesamfunnets tradisjonelle lære må drøftes spesifikt i det øverste organet for å være gjeldende», heter det i sakspapirene.

De viser også til en utredning gjort i perioden 2014-2017:

«Vi mener også at mye av utredningen som Kraftverket etterspør, allerede er gjort av teologisk fagråd i perioden 2014–2017. Styret ser likevel behovet for en prosess for å klargjøre hvordan vi som kirkesamfunn forholder oss til interne spenninger i lære», heter det.

De mener også debatten må handle om mer enn bare synet på likekjønnet samliv:

«Dersom synoden vedtar forslaget fra Kraftverket, mener vi at redegjørelsen og drøftingene må inngå i en større prosess som omhandler Frikirkens identitet, som for eksempel vår dåpsteologi og praksis, bibelsyn, verdier og vår lutherske forankring», heter det.


Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Religion