Religion

NLM fikk over ti varsler mot generalsekretæren

VARSLINGER: En ny uttalelse fra hovedstyret til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) omtaler arbeidet med varslene mot generalsekretær Øyvind Åsland. NLM-veteran mener hovedstyret ikke går langt nok i å si hva de vil gjøre med saken framover.

I en fersk uttalelse fra hovedstyret til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) omtaler de arbeidet til varslingsutvalget som har behandlet varsler mot generalsekretær Øyvind Åsland.

Her sier de at i overkant av ti saker ble «vurdert og/eller behandlet» av utvalget.

Uttalelsen kommer etter at flere i misjonsorganisasjonen har rettet kritikk mot varslingsutvalgets arbeid.

Hovedstyrets leder Raymond Bjuland, som har skrevet den nye uttalelsen, sier til Vårt Land at han ikke ønsker å kommentere saken utover det som står i uttalelsen.

Ifølge hovedstyret er uttalelsen et forsøk på å gi mer informasjon om varslingsutvalgets arbeid.

Kritikk mot konklusjon

Det var i fjor vinter at hovedstyret til NLM besluttet å opprette et midlertidig utvalg for å behandle varslingssaker rettet mot organisasjonens øverste leder.

Foranledningen var en rapport som ble lagt fram av organisasjonens interne kontrollorgan i desember 2020. Den konkluderte blant annet med at noen varslinger hadde vært gjenstand for manglende eller tilfeldig behandling av hovedstyret. I etterkant av rapporten kom det flere varsler mot generalsekretæren. Varslene har handlet om generalsekretærens håndtering av tidligere varsler.

Varslingsutvalget fikk ansvar for å «å vurdere, behandle og foreslå konklusjoner/tiltak i forbindelse med varslinger på generalsekretær».

I august 2021 konkluderte utvalget enstemmig med at «behandlingen av sakene har vært forsvarlig, uten vesentlige avvik fra krav som gjelder».

Det skapte reaksjoner hos varslerne.

– Er de virkelig fornøyd med å behandle mennesker «ut fra de krav som gjelder»? Er det bare norsk lov som er «kravet», eller bygger NLM på Bibelen og sitt eget verdidokument, sa en av varslerne i etterkant av utvalgets konklusjon.

Tallfestingen

I den nye uttalelsen skriver NLMs hovedstyre at de så langt ikke har ønsket å tallfeste antallet varslingssaker mot generalsekretæren. En grunn til det er at ulike personer i noen tilfeller har sendt inn en varsling eller bekymringsmelding om samme sak eller samme sakskompleks, skriver de videre.

En annen grunn har vært at noen saker har «hatt mer karakter av å være bekymringsmeldinger enn varslinger etter arbeidsmiljøloven.», ifølge uttalelsen. Nå «antyder» de et omfang på i overkant av ti saker, men skriver samtidig at noen av sakene «ikke var varslingssaker i samsvar med arbeidsmiljøloven», men at de likevel ønsket å få dem vurdert.

Varslene mot generalsekretæren er opprettet på bakgrunn av flere saker varslerne mener har blitt kritikkverdig behandlet. Disse sakene kan ifølge uttalelsen kategoriseres i tre grupper. Saker som omhandler «seksuelle krenkelser, andre krenkelser og alvorlige konflikter.» er i en kategori, «ordinære personalsaker» i en annen, den tredje er saker der ansette ikke føler seg hørt i forbindelse forbindelse med omstillinger og nedbemanning.

---

Norsk Luthersk Misjonssamband

  • Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.
  • Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.
  • Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.
  • Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---

«Læringspunkter»

Hovedstyret skriver at de har mye å lære av sakene, og at rapporten «har påpekt ulike forhold i sakene som kunne vært håndtert annerledes.».

«Varslingsutvalgets og hovedstyrets konklusjoner i disse sakene innebærer altså ikke en avvisning av at feil har blitt gjort. Vi erkjenner at dette nok burde vært kommunisert enda tydeligere», skriver styret.

De lister opp en rekke punkter som de skal ta lærdom av, blant annet «viktigheten av gode retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelse.».

Under dette punktet skriver de at hovedstyret har «kommet med innspill til fremtidig revidering av retningslinjene.».

Fornøyd tillitsvalgt

– Jeg synes uttalelsen svarer godt på det vi har ønsket oss. De åpner en del mer enn de har gjort tidligere. Jeg forventer at dette blir retningsgivende for hovedstyrets videre arbeid, sier Frode Granerud, styreleder i Medarbeiderforeningen i NLM.

Han mener hovedstyret nå setter seg i en posisjon der de kan bli ansvarliggjort.

– Det tror jeg er et klokt trekk. De stiller seg åpne, og i en posisjon der denne uttalelsen kan bli brukt mot dem.

– Hvem kan bruke dette mot hovedstyret?

– Alle som kommer i en situasjon der noe av det de skriver om her blir aktualisert. De har sagt noe om hva de har lært og hvordan de skal møte mennesker som står i vanskelige saker.

Kritisk veteran

– Dette er bare en gjennomgang av ting det er en selvfølge at det er gjort noe med. Ja, ting skal bli bedre i fremtiden, men hva med de som sitter og har det vondt nå? Hva gjør hovedstyret med dem?, spør NLM-veteran Juel Østereng.

Han mener hovedstyret ikke går langt nok i å beskrive hva de vil gjøre framover.

– De unnskylder seg med at dette er personalsaker og at det er taushetsbelagt. Det går likevel an å si noe vettugt om hvordan de skal forbedre seg.

– Gjemmer hovedstyret seg bak taushetsplikten?

– Ja, jeg synes de gjør det. Det gjør de også i henvendelser og brev jeg har sendt til dem. De bør strekke seg etter å være åpne og ærlige, for å skape trygghet. De bør komme de som har blitt krenket i møte. Jeg forventer at en kristen organisasjon møter de forulempede med velvilje og åpenhet.

Raymond Bjuland har blitt forelagt det Østereng sier, men ønsket ikke å si noe mer enn det som står i hovedstyrets uttalelse.

Åsland kommenterer

Generalsekretær Øyvind Åsland har kommentert uttalelsen til Misjonssambandets magasin Utsyn.

– Jeg synes det er bra at hovedstyret nå kommer ut med mer informasjon om sakene som har vært til behandling i varslingsutvalget. Jeg har fått en del spørsmål om dette selv og håper hovedstyrets uttalelse kan gi noen svar, skriver han til Utsyn.

Om prosessen etter varslingsutvalgets rapport, skriver Åsland:

– Rapporten forelå i august, og vi har brukt tiden siden da til å gjennomgå rapporten for å identifisere områder vi trenger å jobbe mer med.

Les mer om mer disse temaene:

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien er vaktsjef i Vårt Land.

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion