Religion

Rekordmange nye offshoreprestar klare for teneste: Kan møte frustrerte oljearbeidarar

DEN NORSKE KYRKJA: Fire nye offshoreprestar i Sjømannskyrkja blei innsett i dag. Dei trer inn i tenesta i ei tid med eit turbulent forhold mellom oljearbeidarar og Den norske kyrkja.

I dag blei rekordmange nye offshoreprestar innsett i Sandnes Kyrkje. Torsdag blei det klart at 434 personar meldte seg ut av Den norske kyrkja (DNK) dagen etter Kyrkjemøtet sitt vedtak om å støtte tilråding om stopp i oljeleiting.

Kven som meldte seg ut og kvifor kjem ikkje fram av kyrkja sin statistikk, men ifylgje Nettavisen skal det ha vore stor aktivitet i Facebook-grupper for oljearbeidarar, der fleire titals skreiv at dei ville melde seg ut.

Ingeborg Erikstein Krager er ein av dei fire prestane som blei innsett på sundag. Ho var på Ekofisk-komplekset i Nordsjøen frå måndag til onsdag førre veke.

– Det var nokon som nemnde Kyrkjemøtet sitt vedtak for meg, og som sjølvsagt var ueinige i det, seier Krager.

Ikkje redd for fleire reaksjonar

Human-Etisk Forbund meiner deira nylege kampanje for å få personar med medlemskap både hjå seg og i DNK til å melde seg ut av sistnemnde har bidrege til dei høge tala.

Fungerande direktør i Kyrkjerådet Jan Rune Fagermoen opplyser om at det ikkje er høve til å oppgje ein årsak når medlemmar melder seg ut via deira nettbaserte løysing. Han skriv i ein e-post at nokon likevel vel å ta kontakt i andre kanalar for å fortelje kvifor dei melder seg ut.

– Nokre av desse oppgjev Kyrkjemøtet sitt vedtak i klimasaka som utløysande årsak.

Andre skal ha vist til informasjon dei har fått frå Human-Etisk Forbund. Men for dei fleste som melder seg ut kjenner ikkje DNK årsaka.

Offshoreprest Krager seier ho ikkje opplevde at ho som prest blei halden ansvarleg for vedtaket til Kyrkjemøtet. Ho trur ho nyt godt av offshoreprestane som har gått før ho, og at dei fleste på plattformene har fine opplevingar og eit godt inntrykk av prestane om bord.

– Det kan sikkert koma fleire reaksjonar i framtida, men det er eg ikkje redd for. Det kan eg gjerne lytte til, me treng ikkje vera så redde for å vera ueinige. Og eg opplever folk som heiderlege og vennlege, seier presten.

Ingeborg Erikstein Krager er éin av fire nye prestar som er av Sjømannskyrkja for å jobbe offshore.

Ho trur oljearbeidarar kan frykte for om dei har ein jobb i framtida, og seier at det i lengre tid har vore eit tema blant dei om ein kan vera stolt av jobben sin.

– Nokon opplever nok å bli påført ein «oljeskam».

Meiningar om kva kyrkja skal engasjere seg i

Gunnar Mathisen har jobba som offshoreprest i Sjømannskyrkja sidan 2003. Han har også ei koordinatorrolle for dei no sju spesialprestane som har oljeplattformer som arbeidsplass.

Han har ikkje vore offshore sjølv denne veka, og ikkje fått direkte reaksjonar på Kyrkjemøtet sitt vedtak frå tysdag.

– Men enkeltbiskopar har meint noko om dette før, og då har det komme reaksjonar, fortel han.

En dag med Gunnar Mathisen på Ekofisk, bildereportasje til Bud&Hilsen

Mathisen seier han då får høyre ulike meiningar om kva kyrkja skal engasjere seg i.

– Nokon synest kyrkja skal halde seg til det som har med det andelege å gjera. Men det er ikkje mitt syn.

Mathisen er tydeleg på at dei som offshoreprestar ikkje skal meine noko offentleg om korleis ein skal handtere klimaspørsmålet.

– Me er her for å vera ein samtalepartnar.

Likevel meiner han leiinga i Den norske kyrkja må stå fritt til å styre ho som dei vil.

– Eg kjenner fleire av som sit i leiarposisjonar i DNK, og har stor respekt for dei.

Preses: – Det er verdas framtid som står på spel

– Preses Olav Fykse Tveit, er det ein samanheng mellom utmeldingane og vedtaket til Kyrkjemøtet?

Det må nesten dei som melder seg ut svara for. Men det har komme meldingar og e-postar der ein refererer til vedtaket og seier at ein vil melde seg ut.

– Kva tenkjer du om oljearbeidarar som fryktar for jobben sin og som kanskje ikkje lenger kjenner at kyrkja er ein stad for dei?

– Eg kan ha forståing for reaksjonen. Det er leit at dei tenkjer at kyrkja ikkje er deira av den grunn. Men vedtaket er ikkje retta mot folk som jobbar i olja. Kyrkjemøtet er opptekne av at regjeringa må ta tak i det, seier Fykse Tveit.

– Og det var ikkje Kyrkjemøtet som fann på denne krisa her. Det er trass i alt, verdas framtid som står på spel.

Bilder KM 2021- fredag   Olav Fykse Tveit

Preses er oppteken av at kyrkja ikkje skal stigmatisere oljearbeidarar, og påpeikar at dei har bidrege til viktig verdiskaping.

– Me som nasjon må ta dette ansvaret saman, og det er viktig at ein får til ein god overgang til eit meir berekraftig samfunn.

– Kvifor skal DNK meine noko om oljeleiting?

– Dei store, viktige spørsmåla i verda som har med både trua og moralen vår å gjera er også saker partia bryr seg om.

Han seier det er mange saksområde som ligg i eit skjeringsfelt mellom kva kyrkja skal meine noko om og kva ein overlèt til politikarane. Abort, bistand og flyktningar er nokre av døma han nemner.

– Me kan ikkje berre meine noko om saker som ingen politiske parti er ueinige om.

Spesiell teneste

Sissel Myklebust Mæland, kommunikasjonssjef i Sjømannskyrkja er nøgd med at rekordmange offshoreprestar no skal innsetjast til teneste.

Gudstenesta er meint å vera ei signing av tenesta prestane skal inn i, litt tilsvarande utsendingsgudstenestene ein har for sjømannsprestane som skal jobbe i utlandet.

– Begge grupper går inn i ei litt spesiell teneste.

Mæland forklarar at pandemien har gjort at ein får denne vesle «opphopinga» av offshoreprestar. Det er både snakk om ei stilling som har stått vakant, og om prestar som har blitt tilsett, men som ikkje har fått reise ut til oljeplattformer.

– Dei har gjort seg tilgjengelege på anna vis, mellom anna med å vera til stade på karantenehotell og via telefonteneste, fortel Mæland.

Vil ut og snakke med folk

Ingeborg Erikstein Krager er av dei som strengt tatt ikkje er heilt ny, sidan ho starta i mars 2020. Men på grunn av pandemien var det fyrst i haust ho endeleg fekk reise ut offshore. Det set ho pris på.

– Eg likar å koma meg ut for å snakke med folk.

Krager har også bakgrunn som oppsøkjande prest, både som gateprest i Sandnes og som feltprest i forsvaret.

No ser ho fram til å ha samtaler med dei som jobbar offshore og vera tilgjengeleg i miljøet på plattformene ho reiser til.

– Det er kyrkja sitt vesen å vera der folk er, seier ho.
Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion