Religion

Utvalg har lite å utsette på NLM-generalens håndtering av varslingssaker

NLM: Generalsekretæren i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har gjennomgående behandlet varslingssakene på en forsvarlig måte, mener varslingsutvalg. – Jeg er lettet over konklusjonen, sier NLM-general Øyvind Åsland.

– Jeg er glad for at varslingsutvalget nå har ferdigstilt sin rapport, og jeg er lettet over konklusjonen som blir presentert i dag. Det er en påkjenning å være i en sånn situasjon og prosess som dette, ikke bare for meg, men for alle involverte, sier Øyvind Åsland, generalsekretær i NLM.

Misjonssambandet er en av Europas største misjonsorganisasjoner. I februar 2021 besluttet hovedstyret i NLM å opprette et særskilt varslingsutvalg som midlertidig skulle behandle varslingssaker som retter seg mot øverste leder i organisasjonen.

Bakgrunnen for opprettelsen er en rapport som ble fremlagt av organisasjonens interne kontrollorgan i desember i fjor. I den ble det konkludert med at noen varslinger har vært gjenstand for manglende og tilfeldig behandling av hovedstyret. I noen saker har det dessuten ikke vært tilstrekkelig uavhengighet eller avstand mellom hovedstyret og generalsekretæren/administrasjonen.

Nå har varslingsutvalget konkludert. I sin rapport til hovedstyret skriver utvalget følgende i sin hovedkonklusjon:

«Varslingssakene utvalget har behandlet i denne rapporten har i all hovedsak sin bakgrunn i ulike former for kompliserte personalsaker med stor betydning for de involverte.

Varslingsutvalgets vurdering er at generalsekretæren gjennomgående har behandlet sakene på en forsvarlig måte, uten vesentlige avvik fra de krav som gjelder. Utvalget har samtidig påpekt enkelte forhold i sakene som kunne ha vært håndtert annerledes.

Konklusjonene i samtlige saker er enstemmige.»

Rapporten til varslingsutvalget vil ikke bli offentlig da den inneholder mye taushetsbelagt informasjon.

Raymond Bjuland

‘Grundig og uavhengig’

– Hovedstyret er glad for at utvalget har trukket disse konklusjonene basert på et omfattende arbeid og en grundig rapport som også inneholder mange læringspunkter, kommenterer Raymond Bjuland, hovedstyrets formann i en uttalelse om varslingsutvalgets konklusjon.

Utvalgets mandat ble beskrevet slik: «I forbindelse med varslinger på øverste leder skal utvalget vurdere, behandle og foredlå konklusjoner og tiltak. Utvalget skal også̊ arbeide med å videreutvikle og foredlå eventuelle endringer i rutinene for varsling på øverste leder i lys av rapporten fra kontrollkomiteen. I den forbindelse skal utvalget også̊ se på tidligere behandlede saker. Dersom de mener at eventuell mangelfull behandling har påvirket konklusjonene i en sak, vil det være naturlig å behandle den på nytt»

Varslingsutvalgets leder Sten Foyn uttaler til NLM at utvalget har fått mulighet til å arbeide grundig og helt uavhengig.

– Sakene vi i utvalget har arbeidet med er i stor grad sammenfallende med mange av sakene som lå til grunn for varslingen som ble levert til kontrollkomiteen i 2020. I tillegg har vi vurdert og jobbet med noen andre saker som har kommet inn til hovedstyret i den aktuelle perioden, sier Foyn, advokat fra Haavind med varslinger og arbeidsrett som spesialområde.

Hovedstyret la vekt på å opprette et utvalg med en sammensetning hvor medlemmene skulle inneha ulik fagkompetanse og erfaringsbakgrunn slik at de kunne utfylle hverandre og samlet kunne vurdere de enkelte sakene på en best mulig måte med litt ulike innfallsvinkler, opplyser de.

Foruten Foyn har utvalget bestått av: Kristina Nymo (advokat fra Haavind), Unndis Bergås (psykolog, PhD) og Jan Inge Jenssen (professor med spisskompetanse innen ledelse og menighetsliv).

Tidligere har hverken hovedstyrets formann eller varslingsutvalgets leder ønsket å opplyse hvor mange saker som skal behandles.

I begynnelsen av februar kunne Dagen melde at hovedstyret har fått minst fem nye varsler mot generalsekretær på bordet etter at kontrollkomiteen avla sin rapport i desember i fjor. Samtlige handler om håndtering av tidligere varsler. «Fire av varslene gjelder saker som var sendt til kontrollkomiteen i fjor», sa Bjuland til Dagen.

UTVALGSLEDER: Sten Foyn fra advokatfirmaet Haavind vil lede varslingsutvalget som er nedsatt av hovedstyret i NLM.

Flere læringspunkter

Hovedstyret skriver at rapporten fra utvalget inneholder flere læringspunkter, både for hovedstyret og for administrasjonen.

– Sammen med arbeidet som er gjort med å forbedre rutinene for varslinger på ulike nivå i organisasjonen og det oppfølgende arbeidet som blant annet skal gjøres med bakgrunn i arbeidsmiljøundersøkelsen, håper vi at organisasjonen vil bli enda bedre rustet til å være et trygt og godt fellesskap for alle i tiden som kommer, skriver de.

Også NLMs generalsekretær påpeker at det er læringspunkter å hente i varslingsutvalgets rapport.

– Jeg fikk tilsendt rapporten seint i går kveld. Veien videre for hovedstyret og meg blir i første omgang å lese rapporten grundig og trekke ut viktige læringspunkter slik at organisasjonen vår skal bli enda bedre rustet til å drive personalbehandling, sier Øyvind Åsland.

Han påpeker at organisasjonen allerede er godt i gang med dette arbeidet. I juli ble det kjent at NLM oppretter et eget varslingsutvalg for ansatte. I tillegg skal også frivillige få mulighet til å varsle.

– Blir det ro i organisasjonen nå?

– Det er for tidlig for meg å si i dag, sier Åsland.

Juel Østereng, veteran i Norsk Luthersk Misjonssamband

Kritiker skuffet

Juel Østereng er én av flere NLMere som tidligere har gått offentlig ut og beskyldt organisasjonen for å ha en ukultur i ledelsen. Han er skuffet over varslingsutvalgets konklusjon, men også deres mandat, som han mener har vært altfor snevert.

– Slik jeg har oppfattet varslingsutvalgets arbeid, har de kun foretatt en juridisk behandling av varslingssaker. Det kan godt hende at de har rett i sin konklusjon, men det juridiske aspektet var jo egentlig ikke utgangspunktet for kritikken som først ble fremmet av Endre Stene i august i fjor. Den handlet om en lukket ledelseskultur, og den er vanskeligere å vurdere juridisk. Det skuffer meg at hovedstyret ikke har sett dette, sier han.

– Hvordan burde ledelsen ha kommet kritikerne i møte?

– Man burde gått inn og sett på ledelseskulturen. Denne saken handler om måten man behandler mennesker på i sårbare situasjoner. Møter du de med juss framfor medmenneskelighet, blir det tungt og vanskelig.

Østereng er redd uroen i organisasjonen ikke vil bli mindre av varslingsutvalgets konklusjon.

– Jeg tror varslerne føler at de hverken er blitt hørt eller sett, sier han.

MELLOMFORNØYD: Frode Granerud, styreleder i NLMs medarbeiderforening.

Forståelse for skuffelse

Frode Granerud er styreleder i NLMs medarbeiderforening. Han beskriver varslingsutvalgets konklusjon som «gode nyheter for Misjonssambandet».

– De har konkludert med at det har vært en forsvarlig behandling av samtlige saker de har hatt på sitt bord. Det betyr at vi kan ha fornyet tillit til generalsekretæren på at personalsaker behandles på en forsvarlig måte, og jeg håper dette er punktum for disse sakene.

Samtidig som Granerud nå håper på ro i organisasjonen, minner han om at ikke alle tilknyttet NLM har det godt i dag.

– Jeg har forståelse for varslernes situasjon. De har opplevd noe de mener var urimelig, og har sagt ifra. Det er akkurat det man skal gjøre. Selv om jeg håper konklusjonen nå blir et punktum, har jeg selvsagt forståelse for at de er skuffet.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion