Religion

Innsamlingskontrollen åtvarar mot å støtte Kanal 10: – Gjevarane er blitt lurt

KRISTEN-TV: – Gjevarane er blitt lurt, seier dagleg leiar i Innsamlingskontrollen. Dei meiner den kristne fjernsynskanalen har bruka innsamla midlar til å auke eigaren si formue. Eigaren av Kanal 10 avviser kritikken.

– Gjevarane er blitt lova god forvalting av gåvene. Det som skulle gå til drift av kanalen er i staden bruka til å betre eigars økonomiske situasjon ved å nedbetale gjeld, seier Per Kristian Haugen, daglig leiar i Innsamlingskontrollen.

Han meinar Kanal 10 sine gjevarar er blitt lurt, og difor har Innsamlingskontrollen nyleg ført opp Kanal 10 på si OBS-liste, ei liste over organisasjoner der det har kome fram negative opplysningar av ulik grad. Kanalen skriv på eigne nettsider at dei blir finansierte av gåver og reklame.

Øyvind Rygg, eigaren av Kanal 10, avviser kritikken. Sjå svaret hans lengre ned i saka.

Nedbetalte gjeld

Kanal 10, som er organisert i aksjeselskapet Kristen TV i Norge, blei i 2018 kjøpt opp av selskapet Ryggs TV tjenester AS for 15 millionar svenske kroner. Den tidligare eigaren var svenske Kanal 10. Kjøpet blei finansiert ved at den svenske kanalen gav eit lån til Ryggs TV tjenester AS med løpetid på sju år.

Året etter gav norske Kanal 10 eit lån på to millionar norske kroner til eigaren Rygg TV-Tjenester. Lånet vart nedskrive same år. Innsamlingskontrollen seier pengane har blitt bruka til å nedbetale gjelda til den tidlegare svenske eigaren.

– Gjevarane har blitt fortalt at alle gåvene deira skal gå til evangelisering og innkjøp av utstyr, noko som heilt klart ikkje er tilfellet. Store delar har gått til å betale ned gjeld etter oppkjøp av kanalen. Sjølv om det ikkje er pengar rett i lomma er det vanskeleg å kalle dette noko anna enn utbytte for eigar. Ved å betale ned gjelda til morselskapet aukar verdiane til eigaren, seier Haugen.

Han trur eigentleg ikkje det er eigars intensjon å gjera seg rik på kanalen, men meiner at det er det som er resultatet.

– Det er ikkje ulovleg eller gale viss ein er ærleg om det, og det er det me reagerer mest på. Gjevarane skal vite kva pengane deira går til. Han må vera ærleg på at «de hjelper meg med å kjøpe denne kanalen». Slik dei held på no er fullstendig uetisk, seier Haugen.

INNSAMLING: Programleder Erik Lindquist (t.v.) sammen med daglig leder Øyvind Rygg, under Kanal 10s innsamlingsuke i januar.

Uenig i kritikk

Øyvind Rygg er eigar av Kanal 10, gjennom selskapet Ryggs TV tjenester AS. Han meiner Innsamlingskontrollen tek feil i sin kritikk.

– Eg kan ikkje sjå at det er noko gale i å bruke innsamla pengar til å betale for kanalen. Det var det som gjorde at me kunne gjera kanalen norsk, seier Rygg, som legg til at kanalen har gått betre etter eigarskiftet.

Han fortel at dei ved to tilfelle har fortalt om kjøpet av kanalen gjennom nyheitsbrevet sitt. Der har dei også informert om at dei betalar for han over ein periode på sju år.

– Har de informert om at de brukar innsamla pengar til å betale for kanalen?

– Nei, men det seier seg sjølv når han betalast over vanlig drift, meiner Rygg.

– Du skuldast for å ha berika deg sjølv, ved å bruke innsamla midlar til å betale ned gjeld. Stemmer det?

– Nei, eg meiner at det er heilt feil resonnement. Det er ein måte å få betalt kjøpet av kanalen. Du kan nesten ikkje kalle det gjeld. Me kjøpte kanalen for 15 millionar og betalar det ned rentefritt. Eg veit ikkje korleis eg kunne gjort kanalen norsk på ein annan måte.

Under ei sending på Kanal 10 fredag fortalte Rygg sjåarane om kritikken frå Innsamlingskontrollen. I tillegg til å være eigar, er Rygg også ansvarlig redaktør for kanalen.

– Eg får ikkje noko pengar eller berikelse av at kanalen går godt, eg har mi løn som andre som jobbar der. Eg kan ikkje ta utbytte. Det står i statuttane våre at me ikkje kan ta utbytte. Det er kriteriet for at gjevarane våre skal kunne få skattefrådrag, sier han.

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion