Religion

Kristne utsatt for sosial kontroll blir oversett

Kristne som melder fra om negativ sosial kontroll i lukkede kristne trossamfunn, blir ofte oversett av hjelpeapparatet, mener Minela Košuta, ekspert på feltet.

– De jeg har snakket med, har ikke blitt sett av hjelpeapparatet. Sistnevnte har ikke forstått at også etnisk norske kan bli utsatt for negativ sosial kontroll, sier Minela Košuta, rådgiver på likestillingssenteret KUN – hvor hun blant annet jobber med negativ sosial kontroll.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll – et tverretatlig fagteam under Barne-, ungdoms- og ­familiedirektoratet (Bufdir) kom tidligere denne måneden med sin årsrapport for 2019. I den kom det frem at Kompetanseteamet i fjor hadde sine første saker som omhandlet vold og negativ sosial kontroll for etnisk norske personer i trossamfunn.

– Det at vi har fått flere saker, betyr ikke at det er en økning. Vi tror økningen i antall saker henger sammen med at Kompe­tanseteamet blir mer kjent og brukt av hjelpeapparatet, og at flere instanser i større grad har kompetanse til å avdekke saker enn tidligere, sier fungerende direktør Ingvild Aleksandersen i Bufdir.

Alt i alt har Kompetanse­teamet jobbet med 669 saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial­ kontroll i 2019. Dette er det høyeste antallet noensinne og en ­økning på 68 prosent siden 2015.

LES MER: Bekymring for isolasjon og sosial kontroll i menighet: «Jeg var redd hele tiden. Redd for dommedag»

Mørketall

Tolv av sakene hadde utspring i lukkede, kristne­ miljøer, men Aleksandersen i Bufdir sier de vet at det også er snakk om mørketall.

– Selv om hjelpeapparatet over flere år har opparbeidet seg mer kunnskap om disse sakene, er det fortsatt voldsutsatte grupper som får lite oppmerksomhet. Det gjelder blant annet etnisk norske i trossamfunn. Dette er lukkede miljøer som i stor grad er for seg selv, og hvor de som er med i liten grad er delaktig i det åpne samfunnet de fleste av oss tar som en selvfølge. Da er det vanskelig å fange opp at noen er utsatt for negativ sosial 
kontroll, sier Aleksandersen.

Hun understreker at det norske­ samfunnet etter hvert har såpass mye kunnskap om at dette foregår i visse trossamfunn og ­menigheter at det bør vies mer oppmerksomhet.

– Vi må lære oss å se det vi ikke ser eller tror foregår, sier Aleksandersen.

LES MER: Mener undersøkelse avkrefter sosial kontroll i pinsemenigheter. – Nja, sier forsker

Blir ikke sett

Minela Košuta skrev i 2018 masteroppgave om negativ sosial kontroll i innvandrerfellesskap og lukkede kristne­ trossamfunn. Et av hoved­funnene hennes var at hjelpeapparatet ofte svikter barn og unge som er utsatt for ­sosial kontroll i de lukkede, kristne trossamfunnene.

– At etnisk norske kristne ikke fanges opp av hjelpe­apparatet kan skyldes at negativ sosial kontroll i norsk politikk ofte forbindes med innvandring og integrering. Det går ofte på bekostning av en økt bevissthet rundt barns rettigheter og grensen mellom sosial kontroll og barneoppdragelse, sier 
Košuta.

– Er det forskjell på negativ sosial kontroll i innvandrermiljøet og lukkede, kristne 
miljøer?

– Volden og den sosiale kontrollen som skjer i religiøse miljøer er ganske lik. Men innvandrere er ikke en institusjon i seg selv. Det er derimot religiøse samfunn.

Kompetanseheving

Ifølge­ Košuta er det oftere slik at den negative sosiale kontrollen i kristne miljøer blir utført av ­bekjente i trossamfunnet.

– Hos innvandrere kan kontrollen komme fra folk som man overhodet ikke kjenner. Folk bare antar at du er den og den på grunn av den etniske bakgrunnen.

Košuta frykter at fokuset på innvandrermiljøer gjør at lukkede kristne trossamfunn havner i skyggen.

– Det er behov for en mer ­generell tilnærming og debatt om barns rettigheter og hvor grensene skal gå for hva som er akseptabelt. Det gjelder også de kristne miljøene, mener hun.

LES MER:

Tidligere BCC-medlem: – Berit Hustad Nilsen forsøker å gi inntrykk av et samfunn i moralsk forfall

Unge i kristne trossamfunn fikk hjelp mot negativ sosial kontroll

• Disco-regissør: – I noen religiøse miljøer finnes det sterk sosial kontroll

Svært alvorlige varsler mot trossamfunn. Helen trodde hun skulle dø før hun brøt ut

---

Kompetanseteamet

  • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap er et ­nasjonalt tverretatlig fag­team som består­ av representanter fra Barne­-, ungdoms- og familie­direktoratet, Politi­direktoratet, Utlendingsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
  • Teamet veileder og bistår hjelpeapparatet og enkeltpersoner i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll og æres- relatert vold.
  • Kilde: Bufdir

---

Mattis C. O. Vaaland

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion