Religion

Human-Etisk forbund kan miste millionstøtte til konfirmasjon

Human-Etisk Forbund frykter at et forslag til endring i voksenopplæringsloven vil gå hardt ut over konfirmasjonstilbudet deres.

– Et så betydelig tap av tilskudd til opplæring vil kunne bli dramatisk for konfirmasjonstilbudet vårt, sier Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Kunnskapsdepartementet (KD) sendte i høst forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven på høring. HEF risikerer å gå på en millionsmell dersom det ene forslaget blir en realitet.

Hvert år søker HEF om midler til konfirmasjonsopplæringen sin gjennom Studieforbundet Folkeuniversitetet. Dette er en paraplyorganisasjon med opplæring av voksne som hovedformål, som blant annet fordeler tilskudd, gitt over statsbudsjettet, til frivillige og ideelle organisasjoner. Fra denne pengesekken mottok HEF omlag 2,3 millioner kroner i fjor til sin humanistiske konfirmasjonsundervisning.

Det er et forslag om å endre ett av kravene til tilskudd som vil kunne få alvorlige konsekvenser for HEF: I dag må deltakere i kurset det søkes pengestøtte til, ha fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår. KD foreslår nå å oppjustere aldersgrensen til 16 år.

Kan miste to millioner

– Dersom alderskravet for vårt studieforbund heves fra 14 til 16 år, vil vi miste om lag to millioner kroner i støtte, sier Enger.

I sitt høringssvar påpeker HEF hvorfor:

«Konfirmantene deltar som regel på konfirmasjonskurset i Human-Etisk Forbund fra januar til mai det året de fyller 15 år. Det innebærer at knapt halvparten har blitt 15 år når kurset avsluttes.»

HEFs klart største aktivitet er knyttet til konfirmasjon, og drives i stor grad av frivillige. Totalt genererer HEF over 23.000 kurstimer per år.

Selv om også en rekke kristne organisasjoner bevilges midler på denne måten, ligger disse ikke an til å bli rammet av de foreslåtte endringene. Det er fordi de får støtte gjennom Kristelig Studieforbund (K-stud), som er ett av ti forbund som foreslås flyttet fra Kunnskaps- til Kulturdepartementet. Det nye alderskravet vil kun ramme de fire studieforbundene som vil forbli under Kunnskapsdepartementet.

Hovedbegrunnelsen for å flytte fire av ordningen til KUD, er «å i større grad se opplæringsvirksomheten i regi av studieforbund i sammenheng med frivillighetspolitikken og kulturpolitikken, og ikke bare som en del av kompetansepolitikken», heter det i høringsnotatet fra KD.

Kulturtilbud og demokratiopplæring

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Maria Strandskog Göthner (H), gir denne forklaringen på at de ønsker å heve alderskravet for studieforbundsaktivitet på KDs område:

– Tilskuddsordningen er et viktig kompetansepolitisk tiltak som først og fremst er rettet mot voksne. Kunnskapsdepartementet har derfor ønsket høringsinstansens innspill på om aldersgrensen for å utløse tilskudd bør heves til 16 år. Det er for tidlig å si hva konklusjonen bli, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Samtidig erkjenner de at mange av kursene som vil få tilskudd fra KUD er tilrettelagt for personer ned til 14 år. Disse «er å ansees som kulturtilbud, demokratiopplæring og organisasjonsopplæring i frivilligheten som ikke overlapper med den plikt- og rettighetsbaserte opplæringen i skolen», heter det i høringsnotatet.

Ber om overgangsordning

HEF ber departementet vurdere sitt forslag om 16 års aldersgrense for tilskudd til voksenopplæring under KD på nytt. Dersom den likevel blir innført, ser de seg nødt til å vurdere to alternativer: Knytte seg til et eksisterende studieforbund under KUDs tilskuddsordning, eller etablere et nytt studieforbund under KUDs ordning.

Begge alternativer vil føre til at de mister pengestøtte i en overgangsperiode, påpeker de i sitt høringssvar.

LES MER:

Human-Etisk Forbund vil ha dødshjelp-utredning. Morten Horn er kritisk

– Human-Etisk Forbund frir til kristne 15-åringer

Stanser livssynsreklame til barn

---

Human-Etisk Forbund

  • Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med mer enn 95.000 medlemmer.
  • De arbeider blant annet for en livssynsnøytral stat og et mangfoldig samfunn.
  • Humanistisk konfirmasjon er et ca. 20 timers kurs i livssyn og etikk på et humanistisk grunnlag, som avsluttes med en høytidelig seremoni.
  • Konfirmasjonen deres ble etablert i 1951 under navnet Borgerlig konfirmasjon.
  • I 2019 var det over 12.000 ungdommer som konfirmerte seg humanistisk. Tallet har vært stigende de siste årene, med rekord i fjor.
  • HEFs klart største aktivitet er knyttet til konfirmasjon, og drives i stor grad av frivillige. Totalt genererer HEF over 23.000 kurstimer per år. Konfirmasjonskurset utgjør nesten alle disse timene.
  • Kilde: Human-Etisk Forbund

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion