Kultur

Den amerikanske poeten Robert Bly har norske forfedre frå Bleie i Hardanger, noko han sjølv ofte nemner. Men bortsett frå det genetiske og bortsett frå at han voks opp på ein gard i det «norske» Minnesota, er det meir fransk, spansk og tysk modernisme enn trygg heimstaddikting i lyrikken hans. Rett nok finst det ein åndeleg slektskap mellom Bly og ein fruktdyrkar frå Hardanger, Olav H. Hauge. Dei tek begge gjerne utgangspunkt i velkjende bilete frå natur, gardsdrift og hagebruk for så å føra diktet inn i eit meir komplisert landskap av lærdom og sjelsdjup. Hauges djupe spirituelle og metafysiske, ja religiøse, forankring er elles sterkt underkommunisert i det biletet av Hauge som vart så entusiastisk løfta fram av den radikale Profil-krinsen på 1960 og 1970-talet.

Meir enn ting

Bly skapte ei motbylgje i amerikansk poesi ved å opponera mot tradisjonen frå amerikansk modernisme, som han meinte vart for enkel i sin objektivitet. Tinga er lysande klåre også i hans poesi, men han vil noko meir enn det tinglege: Ei frigjering av tanken, eit rom for det subjektive og for det undermedvitne.

Dette har òg ein viss samanheng med Blys interesse for Carl Jung, som ein kan sjå har innverknad på ei sentral side ved hans poesi der poeten finn vegar inn til djupare indre plan ved hjelp av Jungs teoriar om arketypar og det kollektivt undermedvitne. Bly hentar eit rikt tilfang frå fleire religionar, kulturar, mytar, folkeeventyr og eldre litteratur med meir.