Politikk

KrFs utkast til nytt program: Legger mykere strategi om abort

KrFs utkast til ny politikk som skal redde partiet over sperregrensen legger opp til mer samlende linje om abort.

– Programmet har en tydelig sentrumsprofil og viser at KrF representerer en tredje vei i politikken.

Det sa Erik Lunde da han la fram utkast til nytt partiprogram sammen med KrF-nestleder Ingelin Noresjø i går. Bakteppet var dramatisk.

Samme morgen viste Aftenposten og NRKs ferske gallup kriselave 2,2 prosent og null mandater for KrF. Flere KrF-topper har vist til det nye programmet på spørsmål om hva som skal løfte dem ut av hengemyra.

Og Lunde, som har ledet programarbeidet, kunne presentere flere nyorienteringer. Blant annet i omdiskuterte avsnitt om abort og ekteskap i dagens program.

KrF varsler ny abortstrategi

KrF vil fortsatt erstatte dagens abortlov. I stedet vil programkomiteen ha «en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd, som er bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi og som ivaretar hensynet til fosterets verdi og rett til liv, og den nødvendige ivaretakelsen av kvinnens trygghet og helse på en etisk forsvarlig måte».

Men dette forutsetter det partiet kaller «en bred forståelse for og tilslutning til» en ny og mer oppdatert og mer etisk forsvarlig lov. I dag vektlegger KrF kun at en ny lov skal legge fosterets rett til liv til grunn. KrF vil fortsatt arbeide for å fjerne lovbestemmelsen som gjør egenskaper ved fosteret er selvstendig abortgrunnlag.

Lunde og co. vil også at KrF skal ta initiativ til «et tverrpolitisk løft for et samfunn med færrest mulig svangerskapsavbrudd og legge til rette for et samfunn med plass til alle». Tiltakene skal blant annet sikre at kvinner i vanskelige livssituasjoner ikke opplever abort som det eneste alternativet, og sikre oppfølging for foreldre som får barn med ekstra behov.

Forslag til nytt Krf-program. Erik Lunde og Ingelin Noresjø
Erik Lunde har ledet arbeidet med nytt partiprogram. Presentasjonen av utkastet var preget av strenge koronatiltakene. Foto: Erlend Berge

Lunde: – Signaliserer vilje til å komme sammen

Forslaget er i tråd med gjeldende program, understreker Lunde overfor Vårt Land:

– Men vi forholder oss til en virkelighet: Vi signaliserer vilje til å komme sammen om tingene man er enige om: Få ned uønskede svangerskap.

– Det må også nå være et politisk klima for å endre abortloven?

– Ja, men vårt primærstandpunkt ligger der. Det er dype overbevisninger på begge sider. Det må man ha respekt for.

Ny ordlyd om ekteskap

KrF nyanserer formuleringer om ekteskap og familie, som ofte har skapt debatt under landsmøter. I dag heter det at partiet vil «løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst».

Og det slås fast at ekteskapet er «den samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv».

I utkastet fastholder KrF at å fastslå at ekteskapet «som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon. Familielivet med mor, far og barn, og er «den samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv og stabile rammer rundt barns oppvekst».

Men partiet gjør det også klart at «mennesker tar ulike valg for sine liv og familier». Derfor vil overfor «alle familier» føre en politikk for forpliktende samliv, stabilitet rundt familielivet og sikring av barns rettigheter.

KrF-nestleder Ingelin Noresjø.
KrF-nestleder Ingelin Noresjø sitter også i programkomiteen
. Foto: Erlend Berge

Noresjø: – Barnas beste er utgangspunktet

På spørsmål fra Vårt Land om formuleringen innebærer at KrF aksepterer alle typer ekteskap, svarer nestleder Noresjø:

– Det som står her, er jo det vi ønsker å formidle. Utgangspunktet har vært: Hva er best for barn? Jo, å vokse opp i trygge stabile rammer.

– Betyr dette at KrF respekterer og anerkjenner alle typer ekteskap?

– Vi har heller ikke i 2017-programmet definert dette med ekteskapsloven eller kamp for å reversere den. Det står heller ikke nå.

Økt barnetrygd og nei til tredeling av foreldrepermisjon

KrFs store sosialpolitiske seier i Solberg-regjeringen er den første økningen av barnetrygden siden 90-tallet. Nå vil programkomiteen øke den ytterligere – til 2.000 i måneden for barn mellom null og seks år, og til 1.500 kroner i måneden for seks til 18-åringer.

Også helt ny familiepolitikk presenteres: Komiteen vil gi fedre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon. Samtidig videreføres tradisjonell vektlegging av valgfrihet. Kontantstøtten opprettholdes og det tydeliggjøres at KrF vil fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen – og nå kun øremerke ti uker til hver av foreldrene.

– Tredelingen av foreldrepermisjonen er laget for A4-familien, sier Lunde til Vårt Land.

Spisset bistand og gjenbruksløft 

Blant annet nytt i utkastet er spissing av 70% av bistanden inn mot «langsiktig fattigdomsbekjempelse i de fattigste landene». KrFs programsnekkere ønsker også å etablere en «tilskuddsordning til livsgledetiltak for eldre».

KrFs utkast skjerper også den grønne profilen. Forrige uke meldte Vårt Land at programkomiteen går inn for stans i åpning av helt nye områder for oljeleting.

Nå kan også KrF skjerpe politikken sin for gjenbruk og sirkulærøkonomi. Blant annet ved å fjerne moms på reparasjon, utrede nullmoms på utleie av eid verktøy og turutstyr, samt jobbe for bruk av panteordning på flere felt.

LES MER OM KRF:

KrF tar klimagrep - vil strupe nye oljelisenser

«Hvordan gled KrF inn i den borgerlige leiren? Og hvorfor melder noen tidligere KrF-ere overgang til Sentrum?»

• Alle store partier og KrF avgir merkbart flere velgere til småpartiene i fersk gallup.

---

KrFs programutkast

 • KrF vedtar sitt nye program under partiets landsmøte i april neste år. Det skal være bestemmende for stortingsarbeidet i neste periode.
 • Forrige program var på 139 sider. Det nye er kraftig slanket og er på 79 sider.
 • Programmet skal nå på høring i partiorganisasjonen.
 • Her er noen smakebiter fra utkastet:
 • Den norske kirke skal som Norges folkekirke fortsatt ha en særstilling i det norske samfunnet.
 • Etablere en strategi for å begrense barn og unges skjermtid, blant annet ved å redusere skjermbruken i skole og barnehage.
 • Erstatte dagens 1. trinn med en «førskoleklasse». I førskoleklassen skal læring gjennom lek og utendørs utforskning stå sentralt.
 • Sikre at det er gode muligheter for fleksibel skolestart.
 • Sikre retten til å uttrykke tro gjennom bruk av religiøse symboler, smykker og plagg i det offentlige så lenge dette ikke er til hinder for læring, deltakelse og utførelse av arbeidsoppgaver.
 • Norge skal basere sitt mottak av kvoteflyktninger på FNs høykommissær for flyktningers anbefaling. FNs kvotesystem må være bærebjelken i norsk flyktningpolitikk.
 • KrF setter ikke tall på kvoteflyktninger.
 • Beholde dagens tilknytningsform til EU, og gjennom EØS-avtalen sikre et tett samarbeid med Europa.

---

---

Fakta:

---

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Politikk