Politikk

Gahr Støre: – Jeg vil bestemt avvise at Ap står for avkristning

Jonas Gahr Støre bryter tausheten om KrFs veivalg. Han mener Ap og KrF sammen har mer å gi til de små fellesskapene som bygger samfunnet nedenfra enn regjeringspartiene har.

Mens Erna Solberg har kastet hansken og kjemper for å beholde støtten fra Kristelig Folkeparti, har det vært stille fra Jonas Gahr Støre i debatten om KrFs veivalg.

– Jeg har ikke ønsket å drive anbudspolitikk i viktige etiske spørsmål, slik statsministeren har gjort med sitt abortutspill. Min holdning har vært at vi ikke skal blande oss inn i KrFs prosess, forklarer Støre når han tar imot Vårt Land på Stortinget.

Nå tar Ap-lederen bladet fra munnen. Han ønsker å «si noe om ulike verdifellesskap» og korrigere bildet regjeringspartiene tegner av Arbeiderpartiet.

LES OGSÅ: KrF-toppene i nærkamp om klassiske verdier

Ut mot Grande

Spesielt uttalelser fra Tine Skei Grande har provosert Støre. På Venstres landskonferanse trakk hun et klart verdiskille mellom Venstre og KrF på den ene siden, og Ap på den andre.

Budskapet var: Ap bygger samfunnet ovenfra, Venstre og KrF nedenfra. For Ap er fellesskap staten, for Venstre og KrF er det en verdi som bygges gjennom frivillighet, kirke, familier og borgere med frihet til å ta ulike valg.

– Det er fjernt fra virkeligheten. For Ap er det grunnleggende at små og store fellesskap bidrar til menneskers frihet og trygghet. De byggs selvsagt nedenfra, nær folk, sier Støre.

Ap gjør kort og godt mer for sivilsamfunnet enn regjeringspartiene, mener han. Både kirke, frivillighet, barnefamilier og ideell sektor vil komme bedre ut i samarbeid med Ap, fastslår Støre:

– Som frivillig pappa og leder av Røde Kors så jeg betydningen av gode kår for frivilligheten, som å hegne om spillmonopolet.

Han viser til at Ap og KrF sammen påla regjeringen at ideelle skal stå for 40 prosent av institusjonsplassene i barnevernet.

– Grande gikk derimot i regjering med partier som gir milliarder i skattekutt til de rikeste og lar store kommersielle selskaper skvise ut små private aktører i barnevernet og i barnehagesektoren mens de henter ut store verdier. Det er verken å bygge velferdssamfunnet ovenfra eller nedenfra, men å svekke velferdsstaten, sier Støre.

– Andre vil hevde at den rødgrønne regjeringen sviktet ideelle?

– Det vil jeg avvise. Ideelle gir et spesielt verdifullt bidrag innen helse- og omsorg. Vi arbeidet for å finne lovverk som hegnet om dem, så de ikke tapte i konkurranse med kommersielle. Det fortsatte vi med i opposisjon.

LES OGSÅ: Trine Skei Grande kaller Hareides argumentasjon for underlig

Mens Statsminister Erna Solberg, Høyre, har kastet hansken og kjemper for å beholde støtten fra KrF, har det vært stille fra Jonas Gahr Støre, Lederen i Arbeider Partiet.

Avviser avkristning

Nylig besøkte Vårt Land Agder-fylkene, der det store flertallet vil til blå side. Der lever forestillingen om at Ap avkristnet Norge. Årsaken er Aps innsats for selvbestemt abort og ny ekteskapslov, og en opplevelse av manglende åpenhet for tro i det offentlige rom. Flere opplevde den rødgrønne regjeringen som aggressiv i møte med bordbønn og kristelig sang for maten i skolen, og i julegudstjenestedebatten.

Hva svarer du på det?

Jeg vil bestemt avvise at vi står for avkristning. Ap har i regjeringserklæringer og programmer vektlagt den kristne og humanistiske arven, slått ring om kirkens økonomi og institusjonelle plass i samfunnet. Vi er for trosopplæring og trosutøvelse – også gjennom tilrettelegging for julegudstjeneste og andre ritualer, sier Støre.

Han viser til et innlegg fra prest og forfatter Eyvind Skeie i lørdagens Vårt Land.

– Han understreket at vi kristne ikke lenger eier den norske felleskulturen, men er en del av den. Det tror jeg er en viktig erkjennelse i samfunnet vi nå lever i. Men Ap vil alltid hegne om retten og rommet for å tro.

Så ingen forbud mot sang for maten i skolen?

– Nei, svarer Støre.

Han viser også til at Ap og KrF gikk sammen om friskoleforliket under de rødgrønne.

– Det sikret stor offentlig støtte til skoler basert på livssyn og alternativ pedagogikk.

Dere vil jo la kommunene legge ned veto mot nye friskoler?

– Det gjelder de situasjonene hvor opprettelsen av en privat skole truer opprettholdelsen av skolen de andre ungene går på. Det er av hensyn til barna som går der.

LES OGSÅ: Agder KrF er blått, men blåtonene er mange

Respekt for mindretallssyn

Avkristningsanklagen henger sammen med en opplevelse av at venstresiden har mindre respekt for mindretallssyn – for eksempel i spørsmålet om reservasjonsrett for leger, der Erna Solberg tok en støyt for KrF.

– Jeg vet at det er et følsomt tema. Vi må finne smidige løsninger i vanskelige etiske spørsmål. Men kommer det på spissen, så er vi tydelige på at kvinner ikke skal føle seg usikre på sine rettigheter, sier Støre, som minner om at Solbergs støtte ikke ga KrF gjennomslag.

Bioteknologi er et annet felt som gjør deler av KrF skeptisk til Ap. Blå side frykter null forhandlingsvilje og argumenterer med at en KrF-seier i en flertallsregjering også vil bli vedtatt.

– Vi skal ha respekt for at vi har ulikt syn og forsøke å finne gode løsninger. Jeg har samarbeidet med Sp i åtte år, som har samme syn som KrF i disse spørsmålene. Vi håndterte det med respekt for hverandre. Jeg merker meg de som sier at Sp snakker penere om Ap etter åtte år sammen i regjering. svarer Støre.

LES OGSÅ: Hun blir den eneste delegaten fra Rogaland KrF som støtter Hareide

Barn og bistand

På andre felt står derimot KrF og Ap nærmere hverandre. Ap-lederen trekker fram er barnefamilier og bistand. Støre etterlyste i september et stort løft for barnefamilier og vektla familien som avgjørende for å bygge gode fellesskap.

Hva med kontantstøtten?

– Der har vi ulikt syn, men den gjelder bare de minste barna. I oppvekstpolitikken er vi enige om at vi ønsker et løft finansiert gjennom rettferdig skattepolitikk. Å gjøre noe med de lave fødselstallene vil kreve politikk som gjør det enklere for familier å velge å få flere barn. På Stortinget har Ap og KrFs to talspersoner lagt fram flest felles forslag i familiepolitikken.

KrF og SV ønsker å øke barnetrygden. Kan du diskutere det?

– Jeg vil ikke avvise noen løsninger for å løfte barnefamilier.

Allerede før regjeringen la fram sitt budsjettforslag, røpte regjeringen at de oppfyller målet om én prosent til bistand.

– Venstre trakk fram det som en budsjettseier som KrF bør merke seg. Men det har vi programfestet. Det er ikke et forhandlingstema. Å bruke politisk kapital på det er unødvendig, sier Støre.

LES OGSÅ: Sp vil i regjering med Ap og KrF

Verdifellesskap

Dette viser det historiske verdifellesskapet mellom sosialdemokrater og kristendemokrater, mener Ap-lederen. Solidaritets- og nestekjærlighetstanken forener.

– Det er mer som forener enn skiller oss, sier han.

Slik Høyre-statsminister Jan P. Syse mente at KrF gjør Høyre bedre når de regjerer sammen, tror Støre KrF kan gi Ap nyttige perspektiver:

– Ap har historisk vært opptatt av praktisk politikk. Vi trenger å minnes på at våre verdier vel så mye springer ut av den kristenhumanistiske arven som de politiske bevegelsene fra 1800-tallet til i dag.

Han tror denne arven vil bli viktigere i årene som kommer av to grunner:

– Trygghet på hvem vi er og hvor vi kommer fra blir viktigere i et mer mangfoldig Norge. Samtidig stiller klimaspørsmålet oss overfor mange viktige verdivalg. Vi har et forvalteransvar. Pavens encyklica om klima er faktisk noe av det beste som er skrevet om temaet – en etisk, politisk og moralsk gjennomgang. Vi har i flere år etterlyst et bredt klimaforlik. Regjeringspartiene sier nei. Sammen med SV la vi derfor nylig fram 37 klimatiltak. Men nå har Venstre bundet seg til en regjering med foten på klimabremsen.

Sp var ikke med på den klimapakken. Trine Skei Grande hevdet Ap og Sp er klimaverstinger denne helgen?

– Grande har problemer med alle våre forslag. Ap står nærmere SV enn Sp i miljøspørsmålet, men jeg regner med å få flertall for flere av dem sammen med Sp.

LES OGSÅ: Den lange veien mot sperregrensa

Hareides retningsvalg

Knut Arild Hareides tale til landsstyret 28. september handlet om et grunnleggende retningsvalg, som rimer godt med Aps prioriteringer, opplever Støre.

– Det handler også om at det betyr noe hvordan vi snakker om hverandre. Hareides konklusjon sammenfaller med vår: Ytterpunktet Frp bør ikke være i regjering. Tonen i Sylvi Listhaugs nye bok bekrefter det.

Tradisjonen med sentrum som tyngdepunkt i norsk og europeisk politikk har gitt regjeringer bred legitimitet. Nå er den truet, mener Ap-lederen:

– I Norge kom unntaket i 2013. Da valgte Erna Solberg å legge tyngdepunktet til høyre for Høyre. Dagens politiske situasjon er en forlengelse av det valget. Nå har Venstre valgt å følge med inn. Det sier noe om deres politiske ferd.

Ap og Sp regjerte jo med SV?

– SV er ikke et fløyparti. Med Sp i regjeringen ble det en balanse.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk