Politikk

Her er den blågrønne trospolitikken

Organisasjonen KA har uro og samarbeidsråd uttrykker tilfredshet med livssynspunkter.

– Flere av punktene under «Tro og livssyn» i Jeløya-plattformen bærer bud om en radikalt endret religionspolitikk, frykter Frank Grimstad, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

I en pressemelding har KA særlig merket seg at regjeringen vil «fullføre skillet mellom stat og kirke». De viser til at det i Venstres program heter at partiet vil «fullføre skillet mellom stat og kirke ved å fjerne gjenværende henvisninger til bestemte kirkesamfunn og trosretninger i Grunnloven».

– Betyr dette at Venstre har fått gjennomslag for sitt forslag om å endre Grunnloven? I så fall er det dramatisk og oppsiktsvekkende. Det representerer en helt ny politikk og et klart brudd med det som ligger til grunn for forslaget til ny trossamfunnslov, som nettopp har vært ute på høring, uttaler Grimstad.

LES OGSÅ: Berit Aalborg kommenterer: «Samarbeidet endrer norsk politikk»

Et savn

I kapitlet om tros- og livssynspolitikk vil regjeringen «føre en helhetlig og aktiv tros- og livssynspolitikk med respekt for de ulike livssynssamfunns egenart og med finansieringsordninger som ivaretar prinsippet om likebehandling».

Den enkeltes livssyn «er et personlig anliggende». Staten skal verken diskriminere eller favorisere livssyn, heter det.

– Vi savner en litt positiv inngang til det at nettopp tros- og livssynssektoren er viktig både for mennesker – og rollen sektoren har i selve samfunnsveven, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge, STL.

Joys registrerer at de tre partiene i praksis formulerer mye livssynspolitikk som alt er varslet.

LES OGSÅ: Klare for regjeringsmakt i blått og grønt

Tydelighet

Regjeringsplattformen fremholder at likebehandlingen av tros- og livssynssamfunn skal sikres gjennom både lovgivning og finansiering.

– Den norske Kirke har en historisk og størrelsesmessig særstilling, som anerkjennes uten at prinsippet om likebehandling skal rokkes ved, påpekes det.

Joys verdsetter måten dette uttrykkes på:

– Det er positivt at partiene presiserer likebehandlingsprinsippet så tydelig, sier hun.

Tilhørighet

De blågrønne vil oppheve tilhørighetsordningen – lovverk rundt barns tilhørighet til trossamfunn. Fremstøtet inngår også i høringsutkastet fra dagens regjering til Helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn.

Ellers vil regjeringen blant annet:

• Fullføre skillet mellom stat og kirke, og sikre vedlikehold av verneverdige kirkebygg.

• Utrede måter å sikre åpenhet om utenlandske donasjoner til trossamfunn.

• Legge til rette for mer livssynsnøytrale gravferdsseremonier.

• Følge opp etableringen av en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn.

• Gi kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen der kommunene ønsker det.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk