Politikk

– Må tro mindre på staten og mer på kirken

Rolf Reikvam vil ha en kirke som tror mindre på staten og mer på seg selv. Og som forbereder seg på å få færre offentlige kroner. Odd Einar Dørum er helt uenig.

I 2008 var Reikvam (SV) og Dørum (Venstre) sentrale aktører da Stortinget inngikk stat/kirke-forliket som førte til avviklingen av statsreligionen og de tette båndene mellom staten og Den norske kirke. På Kirkemøtet er de nå med på å sluttføre demonteringen av statskirken.

Døum tror, i motsetning til Reikvam, ikke at den offentlige kirkefinansieringen står så raskt for fall.

– Den norske kirke skal ikke lenger være en del av staten, men er en viktig del av sivilsamfunnet. Det er solid politisk flertall for at det skal være raus og forutsigbar offentlig finansiering av tros- og livssynsfeltet. Det er en del av den norske tradisjonen med respekt og støtte til kor, korps og det store mangfoldet i det norske sivilsamfunnet. Jeg vil ikke spekulere på om det kan bli annerledes, sier Odd Einar Dørum, som er en veteran både i politikk og kirkeliv.

Mer selvtillit

Hans gamle stortingskollega Rolf Reikvam etterlyser mer kirkelig frimodighet og selvtillit, mindre tro på staten og mindre snakk om statens ansvar og statens penger for folkekirken:

– Jeg har et visst inntrykk av at vi ikke helt tror på prosjektet vårt. Vi må slutte å snakke så mye om staten. Det er vi som nå skal skape og bygge denne kirken, ikke staten, sier kirkemøte-medlemmet fra Borg bispedømme.

Reikvam mener Den norske kirke snarest må forberede seg på at stat og kommune ikke lenger vil ta ansvar for brorparten av finansieringen:

– Jeg er overbevist om at det offentlige ikke i veldig mange år vil finansiere kirken på den måten som det nå gjøres. Vi må jobbe bevisst for å finne andre finansieringsordninger, for å kompensere for nedgangen i offentlige bevilgninger. Vi som er medlemmer må ta ansvaret.

LES ALLE VÅRT LANDS SAKER OM KIRKEMØTET

Banner?

– Å si noe slikt er vel nærmest som å banne i kirken?

– Nei, dette er fremtiden. Jeg håper vi kan få til en ordning med medlemsavgift i kirken, svarer Reikvam med tolv års fartstid fra Stortinget og et livslangt, nært forhold til Den norske kirke.

– Kirken er en viktig del av livet mitt. Jeg lar seg inspirere av gudstjenesten og av å være sammen med dem jeg tror sammen med. Folkekirken betyr mye for mange mennesker, og jeg tror mange er villige til å betale noen kroner for å være medlem. Vi trenger ikke være så bekymret for trusler om utmelding. Vi må akseptere at en del melder seg ut, fordi troen og kirken ikke betyr noe for dem og fordi de ikke har bruk for kirken, bemerker Reikvam.

LES MER OG SE VIDEO: En av disse tre får makten i kirken

Aktører

Han har vært den som hittil i Kirkemøtet flest ganger har inntatt talerstolen. SV-politikeren var en sentral aktør da stortingspolitikerne, assistert av kirkeledere, snekret sammen det uhyre viktige stat/kirke-kompromisset i 2008.

– Forliket var en historisk nødvendighet. Vi var kommet til et punkt hvor samrøret mellom stat og kirke ikke kunne fortsette lenger. Samfunnsutviklingen og det økte mangfoldet krevde endring, mener Reikvam.

Odd Einar Dørum var også en viktig bakspiller da stat/kirke-forliket kom på plass. Den mangeårige stortingsrepresentanten og statsråden har blant annet bakgrunn fra Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet i fire år på 90-tallet. I 12 år var han menighetsrådsmedlem og nesten like lenge ansatt i Kirkens Bymisjon i Oslo.

Både Dørum og Reikvam er innvalgt i Kirkemøtet på Åpen folkekirkes lister.

– Her er det godt å være tilbake, sier Dørum og tar godt tak i dagens fjerde kaffekrus, i en kort pause mellom plenum- og komitémøte.

Hans opplevelse i forrige periode i Kirkemøtet var at kirkepolitikken «var noe positivt annerledes enn det meste jeg hadde opplevd i partipolitikken».

– Forskjellen nå er at vi den gang var på innsiden av en statskirke. Nå skal vi manøvrere i ukjent og annerledes terreng.

LES MER: Åpen folkekirke har eget kirkemøte på kafé

– All frivillighet

Den lange sakslisten på årets kirkemøte og de mange store og tunge sakene om kirkens veivalg og ny kirkeordning, er krevende. Dørum peker på at selvstendiggjøringen av Den norske kirke har gått enda lengre enn forutsatt da stortingsforliket ble inngått for åtte år siden.

– Det lå ikke i avtalen at kirken nasjonalt skulle bli eget rettssubjekt. Men jeg er enig i det som her skjer, sier Dørum.

Men den mangeårige Venstre-lederen mener det blir helt feil å ta for gitt at den offentlige kirkefinansieringen står for fall:

– Hvis staten og kommunenes støtte til tros- og livssynsfeltet står for fall, handler det om mye mer enn om Den norske kirke. Da er det en del av en tradisjon for raus finansiering av all frivillighet i Norge som trues, mener Odd Einar Dørum.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk