Klima

Regjeringen vil ikke endre prosessen bak oljetildelinger

OLJE OG KLIMA: Statssekretær Tony Tiller (H) sier regjeringen fører en politikk for at det skal bli brukt mindre olje og gass i verden, men at det ikke er aktuelt å endre prosessen bak tildelingen av utvinningstillatelser.

– Vi har ingen planer om å endre måten vi utlyser areal på gjennom TFO-ordningen. Det er bredt forankret i både regjeringsplattformen og etablert praksis, og et bredt flertall i Stortinget stiller seg bak også denne delen av petroleumspolitikken, sier Tony Tiller (H), statssekretær i Olje og energidepartementet.

Som Vårt Land har skrevet, mener to av regjeringens forskningsinstitutter, Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt, at tildelingene av utvinningstillatelser i såkalte TFO-runder, ikke vurderer belastningen på miljø og klima på en helhetlig måte, og at disse planene også må ta hensyn til at utslippene globalt av olje og gass må ned. Direktør for Norsk Polarinstitutt, Jon Arve Misund, sier til Vårt Land at prosessene bør revideres.

Viser til forvaltningsplanene

Statssekretær Tiller mener regjeringen har et helhetlig system som ivaretar hensynene både til miljøet lokalt og påvirkningen globalt av klimagassutslippene fra nye utvinningsområder på norsk sokkel.

– Jeg er uenig i beskrivelsen av at TFO-rundene foregår fragmentert eller atskilt fra andre prosesser. De tildelingene som blir gitt innenfor TFO er helt i tråd med rammene som settes i forvaltningsplanene for våre havområder.

Forvaltningsplanene som Tiller nevner, revideres hvert fjerde år, senest i fjor. Han understreker at forvaltningsplanene da ble vedtatt av et bredt flertall i Stortinget.

Tony Christian Tiller, statssekretær i Olje- og energidepartementet for Høyre.

Sammenhengen

Statssekretæren sier klimapolitikken og olje- og gasspolitikken henger sammen.

– Regjeringen fører en ambisiøs klimapolitikk med mål om å redusere norske utslipp opp mot 55 prosent, og det skal også olje- og gassnæringa bidra med. Det er ikke en motsetning mellom olje- og gassvirksomhet og nå klimamål, sier Tiller.

Han understreker straks at dette krever litt forklaring.

– Olje og gass er et internasjonalt marked, og den norske politikken baserer seg på at så lenge det er etterspørsel etter det, skal vi levere olje og gass. Samtidig har vi formalisert gjennom EU at vi skal redusere utslipp. Vi har en balanse i dette, sier Tiller.

Han understreker at selv om enkelte partier ønsker å avvikle norsk utvinning av olje og gass, mener regjeringen at det ikke er veien å gå fordi inntektene fra olje og gass er svært viktige for Norge.

Forsket på følger av nedtrapping

Forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i oktober i fjor en studie av hvilke konsekvenser redusert utvinning av olje og gass kunne få. Forskerne så på to mulige løsninger. Den ene gikk ut på å stoppe tildelingen av nye letearealer. Den andre gikk ut på å redusere omfanget av nye leteområder, men samtidig også innføre skatteendringer som svekker oljeselskapenes lyst til å hente ut olje og gass fra allerede tildelte områder.

Det siste alternativet vil redusere nedtrappingen raskere enn det første. Men selv i dette alternativet mener forskerne at «effektene må kunne sies å være beskjedne». De anslo at bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge ville falle med 1,5 prosent sammenlignet med den banen som forskerne ellers ser for seg. Det tilsvarer omtrent den vanlige veksten i økonomien fra ett år til det neste.

At utslagene ikke blir større mener forskerne handler om er at ressursene på norsk sokkel uansett er begrensede og at utvinningen uansett går nedover, og at Oljefondet ikke vil bli påvirket av en nedgang i norsk oljevirksomhet, siden fondet er investert utenlands. I tillegg mener forskerne at det er en egen dynamikk i at når utvinningen av olje og gass trappes ned, blir det frigjort ressurser som går til å skape annen aktivitet som demper nedgangen i økonomien.

– Det er hevet over enhver tvil at olje -og gassnæringa er viktig for Norge, både med sysselsetting og inntekter til vår felles velferd. Spørsmålet er om en nedtrapping på norsk sokkel vil bidra til at det blir mindre klimagassutslipp i verden. Vi mener svaret er nei, fordi andre land som vil forsyne verden med olje og gass, sier statssekretæren.

Hvis regjeringen varsler at den ikke vil tillate mer leting på norsk sokkel, vil det raskt få store ringvirkninger fordi ingen vil investere mer i den, mener Tiller.

– Samtidig må vi forberede oss på en framtid der olje og gass blir langt mindre viktig. Regjeringen fører en politikk for at det skal bli mindre bruk av olje og gass. Dette er kompliserte spørsmål som egner seg dårlig for slagord og enkle overskrifter.

Vi må forberede oss på en framtid der olje og gass blir langt mindre viktig. Regjeringen fører en politikk for at det skal bli mindre bruk av olje og gass.

—  Tony Tiller, statssekretær (H)

---

Tildeling av leteareal

  • Tildeling av nytt leteareal skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder. Nummererte runder foregår i de minst kjente leteområdene – det vil i praksis si deler av dyphavsområdene i Norskehavet og deler av Barentshavet. Areal i de mest kjente leteområdene tildeles i TFO-rundene som skjer årlig.
  • Som følge av at leteaktivitet har pågått i tiår er størstedelen av Nordsjøen, store deler av Norskehavet og stadig større del av Barentshavet i dag omfattet av TFO-rundene.

Kilde: Regjeringen.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Klima