Klima

Regjeringens egne forskere mener miljøvurderinger må inn i olje-tildelinger

OLJE OG GASS: Denne uka tildelte regjeringen 61 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Prosessen bak må fornyes, mener to av regjeringens forskningsinstitutter.

Ole Arve Misund er direktør for Norsk Polarinstitutt, som ønsker at regjeringen gjør noe med hvordan klima- og miljøspørsmål blir vurdert i prosessen med å gi utvinningstillatelser for olje og gass i forhåndsdefinerte områder, såkalte TFO-er.

– Det er behov for en revisjon av måten man gjør dette på, etter hvert som vi får større kunnskaper om miljøutviklingen i verden. Vi har har hatt en utbygging område for område, men vi mener dette bør ses mer helhetlig, sier Misund.

Både Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet skriver i sine høringssvar til TFO 2020 at vurderinger av klima og miljø ikke blir behandlet godt nok i prosessen. Begge er regjeringens egne faglige rådgivere. Norsk Polarinstitutt er underlagt Klima- og miljødepartementet. Havforskningsinstituttet ligger under Nærings- og handelsdepartementet.

Gjennom dette tiåret for kunnskap om havet må vi komme inn i en mye mer helhetlig tankegang enn å utvikle det bit for bit

—  Henning Wehde, forskningssjef i Havforskningsinstituttet

Påvirker globalt klima

Havforskningsinstituttet skriver dessuten at denne typen konsekvensutredninger heller ikke vurderer påvirkningen den enkelte feltutbygging har på det globale klimaet.

– Hvis Norge og vi alle har som mål å begrense temperaturøkningen til to grader, burde vi vise mer tilbakeholdenhet med å utvide oljeaktiviteten. Men innenfor TFO-ordningen er det ikke sjanse til å diskutere det, sier Henning Wehde, forskningssjef i Havforskningsinstituttet (HI).

Økosystemtokt i Barentshavet 2018, med "G.O. Sars"

Flatt hav i Barentshaet.

Vurdere helheten

Havforskningsinstituttet mener at TFO-rundene legger opp til fragmenterte vurderinger av økosystemenes tilstand. Samtidig har Norge i internasjonale avtaler forpliktet seg til en helhetlig økosystembasert forvaltning.

– Vi gir råd om gytefelt for fisk, men disse rådene er ikke del av en helhetlig betraktning. I TFO-ordningen ser vi kun på en liten blokk, og ikke totalbelastningen av selve olje- og gassvirksomheten, sier Wehde.

Grunnpilar i oljepolitikken

Da olje- og energiminister Tina Bru (H) presenterte nye utvinningstillatelser tirsdag 19. januar, sa hun at konsesjonsrundene er «en grunnpilar i vår petroleumspolitikk».

– TFO-rundene omfatter nå størstedelen av tilgjengelig leteareal på norsk sokkel, sa hun i en pressemelding.

Av de 61 utvinningstillatelsene ligger 34 i Nordsjøen, 24 i Norskehavet og tre i Barentshavet.

– Selskapene har vist stor interesse for å få tilgang til nytt leteareal, noe som viser at næringen har stor tro på fremtidig lønnsomhet fra leting på norsk sokkel. Det er bra for staten som ressurseier, sa Bru.

Vårt Land har vært i kontakt med Olje- og energidepartementet. Les deres svar i denne artikkelen.

Varmere hav

Norsk Polarinstitutt understreker at at stadig mer forskning viser hvordan den globale oppvarmingen påvirker verdenshavene. Ifølge spesialrapporten fra FNs klimapanel i 2019 kan økning i sjøtemperatur føre til betydelige endringer i havområdene.

NP skriver at letearealet på norsk sokkel i Barentshavet er tidoblet de siste ti årene. 80 prosent av økningen har kommet siden 2015. Arealutvidelsen kommer i tillegg til de ordinære konsesjonsrundene, og NP skriver at «det er ingen prosesser for de miljøfaglige vurderinger av endring i samlet belastning på grunn av TFO-utvidelsene». Barentshavet har vist seg å være viktigere enn før antatt for sjøfuglene lunde, lomvi og polarlomvi.

Vet stadig mer

Havforskningsinstituttet (HI) viser til at norske havområder er blant de mest påvirkede globalt både når det gjelder oppvarming, reduksjon i isdekke og forsuring. Etter at den siste stortingsmeldingen om oljepolitikken kom i 2011, har kunnskapen om effekten av global oppvarming på marine økosystemer økt sterkt. HI mener at det gir grunn til å trekke inn den samlede belastningen «i større områder og effekter på globalt klima» når regjeringen vurderer om områder skal tildeles for petroleumsvirksomhet, både gjennom TFO og mer generelt.

Wehde understreker at vi nå også er inne i FNs havforskningstiår. FNs spesialutsending for havet, Peter Thomson, uttalte tidligere i januar at havets helsetilstand til sjuende og sist vil avgjøre om menneskeheten overlever på jorden.

– Gjennom dette tiåret for kunnskap om havet må vi komme inn i en mye mer helhetlig tankegang enn å utvikle det bit for bit, sier han.

---

Tildeling av leteareal

  • Tildeling av nytt leteareal skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder. Nummererte runder foregår i de minst kjente leteområdene – det vil i praksis si deler av dyphavsområdene i Norskehavet og deler av Barentshavet. Areal i de mest kjente leteområdene tildeles i TFO-rundene som skjer årlig.
  • Som følge av at leteaktivitet har pågått i tiår er størstedelen av Nordsjøen, store deler av Norskehavet og stadig større del av Barentshavet i dag omfattet av TFO-rundene.

---

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima