Klima

Åtte troende på klimatoppmøtet om religiøst klimaarbeid

Bilde 1 av 8

Vårt Land stilte åtte troende på klimatoppmøtet to spørsmål:

1. Hvorfor tror du religiøst klimaarbeid nytter?

2. Hva er det viktigste en troende kan gjøre for klimaet?

Her er hva de svarte.

Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd

1. Et flertall av verdens befolkning har en religiøs tilknytning og et verdisett knyttet til religion. Når moralske fanebærere i disse miljøene sier vi må prioritere klimaet, vil det ha voldsom betydning. I tillegg er de som skal fatte de til dels upopulære beslutningene avhengig av å ha noen som støtter opp om dem. Her tror jeg religiøse ledere har stor innflytelse.

2. Det viktigste vi kan gjøre er å lære opp neste generasjon til å ha tro på seg selv, og på at de kan forandre verden.

Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd.
Alle foto: Vilde Blix Huseby

Ingrid Rosendorf Joys, Den katolske kirke

Ingrid Rosendorf Joys, Den katolske kirke.

1. Vi kan ikke bare vurdere teknologiske og økonomiske argumenter. Klimaendringer har også en moralsk side som det er vanskelig å se vekk fra. De angår oss alle, og rammer de fattige hardest. Jeg tror de religiøse trossamfunnene kan gjøre mye for å mobilisere folkemassene, og få politikerne til å lytte.

2. Alle må bidra ut fra sitt ståsted. Det er forskjell på om du bor i et lavutslippsland eller om du bor i for eksempel Norge. Vi som bor i globalt nord må finne måter å leve på som er mindre skadelig for klima. Vi kan alle bidra til å holde politikerne ansvarlig, og presse på for en rettferdig klimaavtale.

Anne Sender, sekretariatsleder i Samarbeidsrådet for Tros- og livsynssamfunn

Anne Sender, sekretariatsleder i Samarbeidsrådet for Tros- og livsynssamfunn

1. Religion har en helt unik dimensjon. Den kan hente frem håp og kraft til å gjennomføre oppgaver som tilsynelatende virker uoverkommelige. Ved å sette klimaproblemene i en religiøs kontekst, kan vi vise at «dette gjelder også deg». Og sammen kan vi mobilisere for å gi politikerne mot til å ta valg.

2. Jeg tror ikke mennesket av seg selv bare velger det gode, men at sterkere mekanismer må på plass. Vi trenger gjennomførbare og kontrollerbare, juridiske ordninger som forplikter oss. Det viktigste vi kan bidra med er derfor å skape holdninger som skaper grunnlaget for nødvendig, praktisk politikk.

Einar Tjelle, assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd

Einar Tjelle, assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd

1. Jeg tror vi, gjennom bønn, meditasjon – som faste og konkrete handlinger, kan utfordre både våre politiske ledere og våre egne. Tverreligiøst arbeid gir en viktig mulighet til mobilisering og påvirkning. Bare se på responsen til FNs klimasjef Christiana Figueres da vi lørdag leverte henne nesten 1.8 millioner underskrifter, samlet inn av folk som har gått nesten sju ganger rundt jordkloden. Det var et sterkt uttrykk for et felles engasjement. Klimasjefen var tydelig beveget.

2. Det er å håpe. Vi trenger å løfte frem håpet, fremfor å grave oss ned i pessimisme og konklusjoner. Det at vi kommer sammen og mobiliserer for klimaet er i seg selv et håp som gir optimisme og kraft.

Ingeborg Midttømme, biskop i Møre

Ingeborg Midttømme, biskop i Møre

1. I religiøst arbeid ligger en mulighet til forandring. Ta bønn som eksempel. Det at jeg ber for den jeg ber for, gjør noe med meg. Bønn forandrer den som ber. I tillegg tror man at den som blir bedt for, forandres av å be. Dermed gir det en mulighet til selv å skape endring, og å påvirke den som tar ansvaret.

2. Det viktigste er å la seg påvirke av det Bibelen sier til oss kristne. Og å lese bibelordet med et åpent sinn. Jeg er glad vi har fått egne tekster for å feire Skaperverkets dag. Under forhandlingene i Paris har jeg også selv tatt med meg dem for å reflektere.

Jeff Buhse, Ungdomsrepresentant for Nord-Amerika (Canada) i Det Lutherske Verdensforbund

1. Fordi det er så mange likhetstrekk på tvers av religioner som kan brukes til å ta bedre vare på våre samfunn og våre omgivelser. Både når det gjelder å ta vare på hverandre, og vise reell omsorg for naturen.

2. Jeg tror det viktigste er å vurdere livsstilene våre. For meg er det et av Guds kall til oss, et pålegg for hvordan vi skal leve. Og uansett hva man tror på, tror jeg alle har et slikt kall for å vurdere hvordan vi velger å leve våre liv.

Jeff Buhse, Ungdomsrepresentant for Nord-Amerika (Canada) i Det Lutherske Verdensforbund

Vera Tkach, ungdomsrepresentant for Sentral-Europa (Russland) i Det Lutherske Verdensforbund på toppmøtet

1. På grunn av skapelsesberetningen. I Bibelen kan vi lese at Gud har satt mann og kvinne ut i verden for å ta vare på den. Vi skal være herrer over det han har skapt for oss. Med slik makt følger også ansvar. Derfor må vi vise gjennom vårt arbeid at vi kan ta det ansvaret.

2. Mitt motto er: Alle endringer starter med oss selv. Det viktigste vi kan gjøre er å starte med å vurdere vår egen livsstil.

Vera Tkach, ungdomsrepresentant for Sentral-Europa (Russland) i Det Lutherske Verdensforbund på toppmøtet.

Ibrahim Saidy, imam i Dar-ul-Salaam Islamic Centre

1. Fordi vi kan be, og bønn er den beste og sterkeste våpenet vi har. Slik kan vi ta det etiske og moralske ansvaret for klimaspørsmål. For uten etikk og moral har teknologi og vitenskap ingen nytte. Derfor er det viktig at vi som troende kommer med innspill til våre politiske ledere.

2. Å be. Bønn har evne til å forandre alt. Det gjelder både oss selv, men også andre fordi den man ber til er den Guden som har skapt alt.

Ibrahim Saidy, imam i Dar-ul-Salaam Islamic Centre
Annonse
Annonse

Mer fra: Klima