Innenriks

Tungt asyl-opprør i Venstre - fylkeslag vil skrote hele Utlendingsnemnda

KRITIKK: Venstres største fylkeslag på Vestlandet mener Utlendingsnemnda (UNE) har «gjort nok skade» og bør legges ned». Temaet blir nå landsmøtesak i regjeringspartiet.

I et vedtak fra helgens fylkesårsmøte i Vestland Venstre rettes flengende kritikk mot dagens forvaltningssystem i asylsaker.

Det store fylkeslaget krever at utlendingsmyndighetene skal instrueres til å la humanitære hensyn trumfe de innvandringspolitiske. UNE bør legges ned og erstattes av en uavhengig forvaltningsdomstol «forankret i rettsstatens grunnleggende prinsipper».

– Vi fremmer resolusjonen foran partiets landsmøte, slik at den kan tas stilling til der, opplyser lederen i Vestland Venstre, Åsta Årøen.

Også partiets innvandringspolitiske talskvinne på Stortinget, Solveig Schytz, ønsker at partiet skal vedta innført en uavhengig domstol for å ta hånd om asyl-klager. Schytz tar initiativ for å programfeste dette.

Vil «tenke nytt»

– Budskapet kan fort bli lest som et asylopprør mot Solberg-regjeringen?

– Våre statsråder gjør en god innsats på feltet. Med uttalelsen styrker vi verdier og politikk som Venstre ønsker. Venstre har ikke flertall for slik politikk nasjonalt, men vi må være modige og tenke nytt om rettssikkerheten i asylsaker, svarer Årøen.

Fredag fremmet regjeringen lovendringer som åpner for å bruke alternativ straff ved grove brudd på Utlendingsloven. Man skal unngå at utvisning rammer barn uforholdsmessig hardt.

Men Vestland Venstre ønsker større og gjennomgripende endringer. Den vedtatte uttalelsen tar et oppgjør med utslag av dagens asylpolitikk, samtidig som dagens forvaltningssystem ristes i.

«Situasjonen er uholdbar»

– Situasjonen er uholdbar, heter det.

For både Utlendingsdirektoratet (UDI) og klageinstansen UNE er «innvandringspolitiske hensyn» blitt viktigere enn grunnleggende menneskerettigheter og rettssikkerhet. Derfor bør regjering og storting instruere organene.

Selv om UDIs oppdrag er å forvalte asylpolitikk vedtatt av Stortinget, mener det tunge Venstre-laget at flere utvisningssaker oppleves å være i strid med allmenn rettsoppfatning og skaper folkelig opprør. UDIs håndtering av Sitel Isa Adala på Sunnmøre og UNEs behandling av saken til Mustafa Hasan trekkes frem som spesielt grelle eksempler.

---

Press mot praksis

  • Fylkeslag i regjeringens to minste partier - KrF og Venstre - står foran sine fylkesårsmøter. Vestland Venstre avviklet sitt i helgen og vedtok kritikk av asyl-byråkratiet.
  • UDI og UNEs avgjørelser og praksis er på nytt blitt gjenstand for bølger av kritikk. Saken om Mustafa Hasan i Asker har vekket stort folkelig engasjement.
  • Før helgen fremmet Solberg-regjeringen forslag som skal sikre barns stilling i krevende utvisningssaker. Et utvalg skal også gjennomgå praksis i asylsaker.

---

«Støtter seg til moselovene»

Om UDI heter det i resolusjonen fra Vestland Venstre at organet fremstår som «inhumane og ensporede byråkrater». Og om UNE heter det i vedtaket:

– Man kan nesten få inntrykk av at UNE støtter seg mer til de gamle moselovenes nidkjære Gud som hjemsøker barn i flere ledd for foreldrene sine synder, enn til grunnleggende menneskerettigheter og elementær rettssikkerhet for enkeltmennesker.

Inngripende - som straff

Drivkraft bak uttalelsen er blant andre Geir Kjell Andersland, gruppeleder for Venstre i Vestland fylkesting. Han er jurist og ekspert på barnerettslige spørsmål. Han har dessuten lang fartstid fra Bergens-politikk og rikspolitikk.

I første omgang bør UDI instrueres slik at humane hensyn og barns beste bør gå først. Men når det kommer til behandling av klager i asylsaker blir UNEs funksjon i følge Andersland feil.

For UNE er et forvaltningsorgan - ingen domstol.

– Noen av disse sakene er så inngripende og går så dypt inn i den personlige sfære og livet at det bør være en domstol som tar avgjørelsen. Noen forvaltningsvedtak er i sin natur like inngripende som om man blir idømt en straff, sier Andersland.

Se til Sverige og Tyskland

UNEs vedtak i enkeltsaker har i en rekke tilfeller havnet for domstol.

– Vi vet hvor mye førsteinstansen betyr. Og den kan være så viktig at den først bør være en forvaltningsdomstol, slik man blant annet har i Sverige og Tyskland.

En slik særdomstol kan også ta hånd om trygderett og saker fylkesnemnder for barnevernssaker behandler, påpeker Andersland.

Kjempe inn i programmet

For Venstre blir tematikken uansett landsmøtesak i april. Foran vedtak av nytt partiprogram har justispolitisk talskvinne på Stortinget, Solveig Schytz, fremmet et tilleggsforslag om en slik uavhengig forvaltningsdomstol for klagesaker.

– Rettsikkerheten for asylsøkere må sikres. En forvaltningsdomstol med muntlige forhandlinger - og muligheten til å si imot - er helt avgjørende. Det må sikres rettsikkerhetsgaranti på en annen måte, sier Schytz.


Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Innenriks