Nyheter

Frykter norske borgere blir æresdrept i utlandet

ÆRESDRAP: Politiet regner med at 24 drapssaker fra 2000 til 2022 er æresdrap. Meldinger om æresvold øker.

 • Politiet hevder at det trolig er begått eller bestilt 24 æresdrap mellom år 2000 og 2022.
 • I 4 av de 24 sakene vurderte politiet det som meget sannsynlig, altså 90 prosents sjanse, for at det er begått æresdrap.
 • I over halvparten av partnerdrapene i utvalget anmeldte offeret gjerningspersonen til politiet – før drapet ble begått.

Dette kommer fram i ny rapport fra Kripos, en rapport som Aftenposten omtalte først. Kun i seks av rettssakene er æresmotiv et tema.

– Hvordan kan dere i rapporten da si at det trolig er et æresmotiv i alle sakene?

– Vi har laget en etterretningsrapport, og funnene våre kan ikke sidestilles med juridiske vurderinger eller konstatering av skyld i rettssak. Vi baserer oss på et sett med indikatorer vi har laget, samt funn i politiets registrer. Dette kan være informasjon som ikke er etterforsket, sier Lene Wold.

Hun er seniorrådgiver ved etterretningsseksjonen i Kripos og en av analytikerne av rapporten.

Æresmotiv kan være vanskelig å avdekke. Det kan for eksempel være vanskelig å få tak i de som har medvirket til drapet, ifølge Wold:

– I mange saker har familien blitt enige om en historie de forteller om det som har skjedd. Da har politiet et problem.

Æresdrap tema i få rettssaker

Når æresdrap ikke blir et tema i rettssaker, kan det være fordi domstolen ikke ser det som relevant eller har lagt vekt på andre, straffeskjerpende omstendigheter rund drapet, ifølge Wold:

– Da har man kanskje oversett medvirkere, eller hvor mye familien er involvert.

– Er ikke det alvorlig?

– Jo, det er et av de mest alvorlige funnene våre. I tillegg til at dette er det vi kaller varslede drap. I over halvparten av de 17 drapene som er partnerdrap, er gjerningspersonen anmeldt til politiet. Vi har en jobb å gjøre som samfunn når det kommer til å bruke avvergingsplikten, sier Wold.

---

Æresdrap-tall

 • Sannsynligviser det begått eller bestilt 24 æresdrap mellom 2000 og 2022.
 • Involverer 26 gjerningspersoner og 30 ofre
 • 17 av de 24 sakene i utvalget er partnerdrap
 • Kun i seks av sakene er æresmotivet omhandlet.
 • I 4 av sakene vurderte politiet det som meget sannsynli – altså 90 prosent sjanse – for at det er begått æresdrap.
 • Ofrenes alder på gjerningstidspunktet varierer fra 13 til 54 år.
 • FN estimerer at 5000 mennesker blir drept for ære på verdensbasis hvert år estimerer FN.
 • Blir ofte forkledd som ulykker eller selvmord.

---

Plikten innebærer at alle har plikt til å avverge alvorlige lovbrudd som drap, voldtekt, vold i nære relasjoner og seksuelle lovbrudd mot barn. Avveringsplikten trumfer taushetsplikten.

Politiet får flere meldinger

Politiet registrerer at flere melder fra om æresrelatert vold. Dette er anmeldelser og bekymringsmeldinger. Men Lene Wold kan ikke si om dette tyder på at vi vil se flere æresdrap i framtiden.

I snitt blir det uført 0–3 æresdrap i året i Norge. Dette utgjør en «betydelig størrelse» gitt den lave drapsraten i Norge, står det i rapporten.

Vår hypotese er at mange norske borgere kan ha blitt tatt med til hjemlandet og blitt drept der

—  Lene Wold, Kripos

Tallene på æresdrap er trolig høyere enn det som er avdekket. Selvmord og det som ser ut som ulykker kan også skjule æresdrap. Politiet i Norge har heller ikke oversikt over drepte eller tiltalte i utlandet.

– Vår hypotese er at mange norske borgere kan ha blitt tatt med til hjemlandet og blitt drept der. Politiet kjenner ikke til disse fordi de ikke blir meldt savnet av familien, sier Lene Wold.

Enkelte forskningsrapporter tyder på at et høyt antall æresdrap mot europeiske borgere trolig blir gjennomført i hjemlandet dersom det er regelverk som gir rom for æresdrap der.

---

Æresdrap definert

 • Organiserte drap hvor familien ofte har medvirket og oppfordret til selve drapshandlingen.
 • Familien har svært ofte medvirker til drapet på tvers av landegrenser.
 • Gjerningsperson er som oftest mann.
 • Kvinner medvirker ofte
 • Ofrene er som oftest kvinner
 • «Innad i kollektivet finnes det en æreskodeks – et sett av regler for ervervelse og tap av ære».

---

Følger æreskodeks, ikke norske lover

– Hva forteller det at mennesker involveres i æresdrap, vel vitende om at det er ulovlig i Norge?

– Det viser at i valget mellom norske lover og æreskodeksen, velger man æreskodeksen innad i familien. Æreskodeksen stammer fra samfunn der en rettsstat ikke regulerer rett og galt. For familien betyr kodeksen tilgang til ressurser, tilgang til familie og barn. Tar man ikke avstand fra offeret, så mister man tilgang til dette.

I valget mellom norske lover og æreskodeksen, velger man æreskodeksen innad i familien

—  Lene Wold, Kripos

Rapporten nevner en rekke land der æreskodeks er mer utbredt enn andre og der det er høye tall for æresdrap, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse. I hovedsak er dette land i Asia og Midtøsten.

I saker fra Norge dukker Pakistan, Iran og Afghanistan opp flere ganger i løpet av perioden på 20 år. Etter 2018 er halvparten av gjerningspersonene fra Syria.

I Norge er det vanskelig å peke på spesielle miljøer der æreskulturen er mer utbredt enn andre, sier Wold.

Samarbeider med trossamfunn

I noen av de 24 sakene har imamer i norske moskeer varslet politiet før drapet. Det er resultat av politiets gode samarbeid med de største moskeene, ifølge Lene Wold. Flere tros- og livssynsmiljø er viktige for å nå ut med informasjon om æresdrap, Kripos-rådgiveren. Hun omtaler Islamsk Råd Norge, Muslimsk Dialognettverk og Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL) som «viktige samarbeidspartnere» for politiet.

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land. Han har arbeidet i Vårt Land siden 1996 og har tidligere vært deskjournalist, presentasjonssjef og nyhetsleder i avisa. Han skriver blant annet om forfulgte grupper, religiøse minoriteter og menneskerettigheter.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter