Nyheter

Revidert budsjett: Regjeringen setter av penger til Fosen-oppfølging

REINDRIFT: Regjeringen setter av to millioner kroner til prosesser for å få på plass nye beiter til reinbeitedistriktene på Fosen, og øker flere potter som skal bidra til bedre forhold til reindrifta.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett understreker regjeringen at det er Landbruks- og matdepartementet som har ansvar for å følge opp statens forpliktelse til å skaffe tilleggsareal som skal bli vinterbeite for reinbeitedistriktene Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Å finne nye beiter til de to reinbeitedistriktene på Fosen var en del av det som ble avtalt i meklingsprosessene.

Til dette foreslår regjeringen å øke posten Spesielle driftsutgifter under Landbruks- og matdepartementet med 2 millioner kroner.

Staten skal sørge for regulering og avtaler

Regjeringen understreker at valg av areal skal gjøres i samråd med reindriften, og at det må ha en slik kvalitet at det oppfyller reindriftslovens paragraf 8. Deretter kommer reguleringsprosesser som gjør det mulig at reinbeitedistriktene kan ta arealene i bruk og regjeringen tar sikte på at nye beiter kan tas i bruk vinteren 2026-2027.

«Staten tar ansvar for at det inngås avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere», skriver regjeringen i budsjettforslaget.

Følger opp mekling og tiltakspakke

Regjeringen øker i sitt reviderte budsjett også flere poster som angår reindrift.

  • I en tiltakspakke som regjeringen la fram 20. desember for å bedre forholdene mellom reindrift og energiutbygginger, var et av punktene å utrede å kunne tilbakeføre til reindrift områder som tidligere har vært reinbeiter. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) skal gjøre utredningen og får økt sin bevilgning med 1 millioner kroner.
  • Å etablere et nasjonalt kontaktforum for reindrift var et annet punkt i tiltakspakken. Regjeringen skriver at forumet skal være en møteplass mellom reindriftsnæringen og myndighetene, og at det skal arrangeres årlige møter, som skal finne sted etter tur i reindriftsfylkene. Regjeringen vil øke posten for tiltak til bærekraftig reindrift med 500.000 kroner for at dette skal bli en realitet.
  • Regjeringen vil også sette av 10 millioner kroner til et tilskudd til reindriften som skal være deres andel av verdiskapingen fra vindkraft i områder der reindriften blir rammet av vindkraftutbygging. En del av tiltakspakken fra desember 2023 var at en andel av grunnrenteskatten på landbasert vindkraft skal gå til lokale formål som natur, reindrift og andre formål som blir berørt av arealbruken, 0,2 øre per kilowattime vindkraftproduksjon. NVE har beregnet at dette vil tilsvare 29,6 millioner for 2022. I tillegg varslet regjeringen i meklingen mellom Nord-Fosen siida og vindkraftselskapet Roan DA at reindrift skal få en direkte andel av verdiskapingen som skal være på 0,1 øre per kilowattime. Midlene skal overføres til distriktsfond eller siidafond, og disponeres i henhold til vedtektene for de respektive fondene.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter