Nyheter

LO går eit abortsteg lenger enn Arbeidarpartiet

NY ABORTLOV: Mektige LO går lenger enn Arbeidarpartiets helseminister, fagrørsla vil ha abortgrense ved veke 22.

«LO meiner rent prinsipielt at kvinnen skal ha rett til å bestemme over sitt eget liv og reproduksjon», skriv LO-leiar Peggy Hessen Følsvik i eit høyringssvar til Helsedepartementet.

Fristen for å fremje synspunkt på ny abortlov går ut fredag. Fleirtalet i abortutvalet til Støre-regjeringa ønskjer abortgrensa heva frå veke 12 til veke 18.

Det er utfordrende å forstå rasjonalet bak flertallets forslag om å innføre en grense for selvbestemt abort ved utgangen av 18. svangerskapsuke

—  Peggy Hessen Følsvik og Roger Bjørnstad

LO går eit steg lenger:

«Det er derfor avgjørende å styrke kvinners rettigheter og sikre at deres valg og ønsker respekteres og beskyttes av lovverket. LO støtter derfor dissensen fra utvalgsmedlem Elham Baghestan. En dissens som begrunnes med «at ettersom abort er tillat inntil utgangen av 22. svangerskapsuke i Norge av medisinske, helsemessige og sosiale grunner, er det kvinnen selv, som med god støtte og veiledning, bør ha det siste ordet i en slik avgjørelse», skriv Hessen Følsvik i LOs høyringssvar.

LO-leiaren sit i Arbeidarpartiets landsstyre. Det gjer også helseminister Ingvild Kjerkol. Arbeidarpartiets politikk er at dei ønskjer å endre grensa for sjølvbestemt abort til veke 18.

Oslo 20231214. 
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottar abortutvalgets rapport. 
Utvalget har hatt i oppgave å se på abortloven, oppfølgingen av kvinner som tar abort og vurdere alternativ til abortnemndene. Utvalget er ledet av Kari Sønderland.
Foto: Heiko Junge / NTB

Går mot abortutvalet, vil fjerne nemndene

LO vil også avvikle dagens nemndsystem og praksis:

«Det er utfordrende å forstå rasjonalet bak flertallets forslag om å innføre en grense for selvbestemt abort ved utgangen av 18. svangerskapsuke, og deretter innføre nemndbehandling frem til utgangen av svangerskapsuke 22. Rasjonale bak formålet med nemndbehandling, parallelt med intensjonen fra forarbeidene på 1970-tallet, synes å hvile på argumenter knyttet til kvinnens følelser og den moralske verdien av fosteret.»

HEF ønskjer også veke 22

LO er ikkje åleine om å råda regjeringa til å auka abortgrensa til veke 22.

Vårt Land har tidlegare omtala at eit knapt fleirtal i Human-Etisk Forbunds landsstyre ønsker å utvida grensa for sjølvbestemt abort til veke 22.

Tidlegare har TV2 meldt at også Helse Bergen ønsker ei grense ved veke 22.

Biskopane seier stopp ved veke 12

Biskopane i Den norske kyrkja er kritiske til å utvida retten til sjølvbestemt abort frå veke 12 til veke 18. Det kjem fram i bispemøtets høyringssvar. Bispemøtet meiner forslaget om utvida abortgrense «ikkje tilstrekkeleg reflekterer den aukande grad av den moralske status og rettsvern fosteret får gjennom svangerskapet».

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter