Nyheter

Ap og Sp i klinsj om oppfølging av eget abortutvalg

ABORT: Ap-aktører varsler lovforslag fra regjeringen om utvidet grense for selvbestemt abort etter at Abortutvalgets utredning er lagt fram. Regjeringspartner Sp skyter fremstøtet ned.

Torsdag 14. desember leverer Abortutvalget sin NOU-utredning med forslag til endringer i abortloven og alternativer til systemet med abortnemnder.

Nå kan Vårt Land avsløre at det brygger opp til strid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringen om veien videre etter at utredningen er lagt fram.

Etter å ha snakket med flere sentrale aktører, både i regjering og på storting, er det klart: De to regjeringspartiene har stikk motsatt fortelling om skjebnen til sitt eget abortutvalg.

Vårt Lands klare forståelse fra flere hold i Ap er nemlig at det skal fremmes en proposisjon fra Støre-regjeringen om å utvide grensen for selvbestemt abort.

Fra flere hold i Sp er budskapet derimot motsatt: Det er ikke avklart at regjeringen fremmer noe i det hele tatt.

Abortutvalget dekket over uenighet

I Hurdalsplattformen fra 2021 ble Ap og Sp enige om å sette ned et utvalg som skal «se på [ …] alternativer til dagens abortnemnder», som i dag har siste ord om aborter etter 12. svangerskapsuke.

Grepet ga en midlertidig løsning på den politiske uenigheten internt i regjeringen: Sp ønsker å beholde abortgrensen i 12. uke mens Ap vil utvide den.

Utredningsarbeidet førte også til en pause etter tre år med opphetet debatt og store omveltninger i partienes abortpolitikk: På kort tid hadde både Ap, SV, Rødt, MDG, og Venstre gått inn for å fjerne nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18 eller lenger.

Om veien videre etter utredningen, sier plattformen: «Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven».

– Jeg ser for meg at vi får få denne utredningen, opplyst debatten og så vil vi søke å fremme et forslag på egnet tidspunkt. Det er en ryddig måte å håndtere dette på, sa Jonas Gahr Støre til Vårt Land da Hurdalsplattformen var klar i 2021.

Han vektla verdien av «brede allianser og grundig behandling» som riktig måte å tilnærme seg slike verdispørsmål på, slik også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har gjort.

01.06.22 Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), helsepolitisk talsperson Hans Inge Myrvold (Sp) og helsepolitisk talsperson Cecilie Terese Myrseth (Ap)

Også på høyt hold er det kollisjon

Nå slår harmonien sprekker mellom de to regjeringspartiene i abortsaken. Enigheten begrenser seg til at veien videre verken har nådd Støre og Vedum ennå, eller er behandlet i regjeringen.

På høyt hold i Ap er budskapet nå at det skal komme en proposisjon fra regjeringen. Saken anses som for viktig for partiet til å la ligge. «Alle» Vårt Land har snakket med i Ap regner med det.

På høyt hold i Sp gjøres det derimot svært tydelig: helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har ikke grunnlag for å gå videre med en lovproposisjon. Enkelte på lavere nivå gir uttrykk for at de blir overrasket hvis det kommer noe fra regjeringen.

Formuleringen i Hurdalsplattformen om at «regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven», mener nøkkelfolk i Sp ikke avklarer hva regjeringen skal gjøre videre.

---

Ap og Sp om abortloven

  • Ap vil: «avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»
  • Sp vil: «videreføre dagens abortlov med selvbestemt abort frem til uke 12, og gjennomgå nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn».
  • Kilder: Aps partiprogram og Sps partiprogram

---

Duket for nytt abort-drama: dette kan skje

Dermed kan det være duket for ny abort-dramatikk både i regjering og storting. Nøkkelpersoner i begge partier er seg bevisst dette.

Fra ulike hold i Ap og Sp pekes det på noen ulike scenarioer:

  • En lovproposisjon kan fremmes fra regjeringen med to alternative forslag, så kan regjeringspartiene stemme etter egen overbevisning i Stortinget.
  • Sp kan ta dissens på deler av en lovproposisjon når den behandles i regjering.

I deler av Sp oppleves det svært vanskelig hvis deres egen regjering fremmer et forslag som innebærer utvidelse til uke 18.

Men for de fleste Vårt Land har snakket med i Ap, er alternativet utenkelig: at et parti fra opposisjonen i stedet skal få fremme et forslag som til slutt vedtas i Stortinget.

Skal regjeringen først fremme en lovproposisjon, vil den ventelig først bli sendt til Stortinget sent i 2024, anslår kilder i begge partier.

Ap kartlegger støtte

Etter det Vårt Land forstår har enkelte i Ap allerede begynt å kartlegge om partiet kan samle de nødvendige stemmene for å få flertall for Aps primærsyn om grensen for kvinnens selvbestemmelse.

80 representanter er valgt inn fra partier som vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18 eller lenger. Fem stemmer mangler forutsatt at de stemmer samlet, har Vårt Land meldt tidligere.

En del partier som forsvarer dagens grense, vil fristille sine representanter. Deriblant Sp og Frp, muligens også Høyre.

Vårt Land vet at det i alle tre partier er representanter som ønsker å utvide grensen for kvinners selvbestemmelse.

---

Abortutvalgets oppdrag

  • «Vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides».
  • «Vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes».
  • Gjennomgå abortloven og dessuten vurdere reglene om fosterantallsreduksjon (såkalt tvillingabort).
  • Kilde: regjeringen.no

---

Reaksjoner i Sp på mandatet til abortutvalget

Også om mandatet som Abortutvalget fikk av regjeringen i 2021, kommer nå sprekkdannelser til syne mellom regjeringspartiene.

Sentrale personer i Sp reagerer på åpningen for at «utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger».

Sp ønsket ikke at utvalget skulle kunne foreslå lovendringer i det hele tatt. Nøkkelfolk i Sp sier rett ut til Vårt Land at de er uenige i utvalgets mandat.

Etter det Vårt Land kjenner til, kom åpningen for lovendringer inn helt i siste runde av arbeidet med mandatet og da fra Ap på regjeringshold.

Enkelte personer på høyt hold i Sp beskriver denne åpningen for lovforslag som en tilsnikelse fra Regjerings-Ap i siste sving av arbeidet med utvalgets mandat.

Arbeidet med mandatet tok flere måneder og involverte politikere fra begge partier, i regjering og på Stortinget.

Samtidig påpeker enkelte høyt oppe i Sps apparat at mandatet ble sendt på sirkulasjon i regjeringen, noe som skulle tilsi at Regjerings-Sp hadde kontrollmulighet.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter