Nyheter

Sametings-topp angriper ny kraftpakke i nord

STRØM TIL MELKØYA: Sametings-topp Maja Kristine Jåma er opprørt. – Regjeringen buser fram i Finnmark. Den overkjører de samiske rettighetene. Tålegrensen er snart passert.

– Støre-regjeringen styrer mot et nytt brudd på artikkel 27 i FNs konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, sier Jåma til Vårt Land.

– Altså et menneskerettighetsbrudd likt det på Fosen?

– Ja. Og det skjer før det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen har funnet en løsning.

Maja Kristine Jåma (NSR) er samerådsmedlem. Rådet er regjeringen i Sametinget. Jåma er også reindriftssame fra Fosen.

Store naturinngrep

Tirsdagen ble en svart dag for det samiske samfunnet i Finnmark, sier Jåma. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) la fram et «kraft- og industriløft for Finnmark».

– Regjeringens handlemåte er både oppsiktsvekkende og urovekkende. Den stiller seg opp og forteller om en storstilt kraftutbygging i Finnmark, uten å involvere Sametinget.

Dette varslet regjeringen tirsdag på en pressekonferanse i Hammerfest:

  • Ny infrastruktur for strøm i Finnmark skal være i drift innen 2030, forutsatt konsesjon.
  • Det er gitt konsesjon til en ny 54 kilometer lang kraftledning fra Skaidi på Finnmarksvidda til Hammerfest, en såkalt 420 kv-ledning.
  • Det skal bygges en 420 kv-kraftledninger østover fra Skaidi, mot Øst-Finnmark.
  • Det skal bygges ut mer vindkraft i fylket, som skal sikre strømforsyningen.
Statsminister Jonas Gahr Støre med en rose under sitt korte besøk til Arbeiderpartiets valgstand i Trofors. Han håper på framgang i nord i valget. Foto: Heiko Junge / NTB

Rødt flagg heist

Samerådsmedlem Jåma peker på at utbyggingen vil ramme samiske rettighetshavere på bred front:

– Vi snakker om reindrift, utmarksnæringer og landbruk. Nå blir det røde flagget heist, tålegrensen er snart passert.

– Vi skulle tro regjeringen har lært av Fosen-saken. Det har den ikke gjort.

Vi skulle tro regjeringen har lært av Fosen-saken. Det har den ikke gjort

—  Maja Kristine Jåma, samerådsmedlem

KONSESJON: Regjeringen ga tirsdag konsesjon til ny kraftledning, en 420 kV-ledning fra Skaidi til Hyggevatn og 132 kV-ledning fra Hyggevatn til Melkøya. Slik får anlegget sikker, miljøvennlig kraft.

Få ord om reindrift

I planen som er lagt fram vier regjeringen reindrifta få setninger. De skriver at de «i løpet av høsten legger fram nye tiltak for å avbøte arealkonfliktene med reindriften i forbindelse med utbygging av strømnett og ny kraftproduksjon». De skriver videre at «prosjekter for nett og kraft ikke skal gå på bekostning av reindriftens rettigheter etter artikkel 27 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter».

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) meldte i fjor høst at 420 kv-ledningen fra Skaidi til Hammerfest «vil medføre betydelige virkninger for reindriften i anleggsfasen, og også potensielle virkninger i driftsfasen ved enkelte nøkkelpunkter langs traseen.»

Åfjord Fosen 20201013. 
Reinsdyr vandrer rundt vindmøllene på Storheia vindpark, som er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Da den ble overført til ordinær drift i februar 2020 var den Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW.
Foto: Heiko Junge / NTB

Overrasket, neste sjokkert

Advokat Jon Andreas Lange i advokatfirmaet Dalan representerer reinbeitedistriktene som vil bli rammet av utbyggingen av kraftledningen til Hammerfest:

– Reinbeitedistriktene er svært overrasket, ja, jeg vil si nesten sjokkert over fremgangsmåten til regjeringen. De sitter i en pågående konsultasjon med Olje- og energidepartementet for å avklare viktige sider ved utbyggingen av kraftlinjen til Hammerfest, og så leser vi i media at regjeringen går inn for å elektrifisere Melkøya, noe som fordrer at kraftlinjen fra Skaidi til Hammerfest blir bygget, sier Lange til Vårt Land.

«Ugyldig utbygging»

Han er tydelig på hva byggingen av 420 kv-ledningen vil innebære:

– Det vil bli en ugyldig utbygging, på linje med byggingen av vindkraftanleggene på Fosen.

På Fosen slo Høyesterett fast at reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 var krenket, og at det foreligger et menneskerettighetsbrudd.

---

Melkøya-anlegget

  • Melkøya ligger to kilometer utenfor Hammerfest i Finnmark, og er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass – Liquified Natural Gas (LNG).
  • Gass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd blir ført i land til Melkøya gjennom en 143 kilometer lang rørledning.
  • På Melkøya blir gassen kjølt ned for å gjøre den flytende. Den flytende gassen blir transportert til utlandet med spesialbygde tankskip.
  • Anlegget på Melkøya er drevet av et gasskraftverk, som slipper ut 900.000 tonn karbondioksid årlig, som er Norges tredje største enkeltutslipp.

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter