Nyheter

Sannhetskommisjonen: Statnett ville bare erstatte hvis reindriftssamene ikke hindret utbygging

Reindriftssamer som ville ha erstatning for kraftnettutbygging i beiteområder, måtte godta å ikke gjøre noe for å hindre utbyggingen. Statnett forsvarer kravet.

Reindriftssamene viser til en standardkontrakt som Statnett ba dem underskrive som betingelse for å få erstatning.

Der står det at «reinbeitedistriktet ikke faktisk eller rettslig forsøker å hindre gjennomføring eller igangsetting av anleggsarbeidene, eksempelvis ved å angripe gyldigheten av konsesjonsmyndighetens vedtak knyttet til prosjektet for domstolene eller på annen måte».

Kontrakten er tema i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, ifølge Energiteknikk.

Reinbeitedistrikt 37 Skárfvággi fikk i 2017 medhold i sin klage på praksisen til Statnett. Olje- og energidepartementet bemerker «at Statnett gjennom vilkårene er konsesjonsrettslig forpliktet til å forhandle med reinbeitedistriktene om avbøtende tiltak.»

«Denne plikten gjelder uavhengig av om distriktet ønsker en rettslig prøving av konsesjonsvedtakets gyldighet. Departementet kan derfor vanskelig se at en betingelse om at reinbeitedistriktene frasier seg denne retten for at det kan inngås avtale om avbøtende tiltak i anleggsperioden, er i samsvar med konsesjonsvilkårene», heter det i departementets avgjørelse.

41 reindriftspartner som blir berørt av kraftlinjen fra Ofoten/Ufuohttá til Skaidi/Skáidi ved Hammerfest, har fått forelagt seg Statnetts avtale. 25 av dem har så langt skrevet under. Tilsvarende klausul skal ifølge rapporten også ha vært en forutsetning for de 15 forliksavtalene som er inngått, ifølge kommisjonen.

Statnett forsvarer kontakten overfor Energiteknikk.

– Vi vil påpeke at minnelige avtaler er frivillig å inngå. I de tilfeller hvor man kommer fram til en minnelig løsning, setter Statnett som en forutsetning at grunn- eller rettighetshaver frasier seg muligheten til å hindre utbyggingen, skriver Statnett.

– Dette er en praksis Statnett har fortsatt med, da grunn- og rettighetshavere fremdeles har mulighet til å få prøvd gyldigheten av konsesjonsvedtaket. For selv om man inngår en minnelig avtale med Statnett om erstatning i anleggsperioden, kan man fremdeles få prøvet gyldigheten av konsesjonsvedtaket for de varige virkningene av tiltaket gjennom domstolene og skjønnssaken, skriver de.

(©NTB)

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter