Nyheter

Sp og Frp har stått fremst i kampen for vindmøllene

DELER ANSVARET: Da FN ba om anleggsstans på Fosen, pusset Frp regjeringsadvokaten på rasediskrimineringskomiteen. Senterpartiets og Fremskrittpartiets olje- og energiministre har alle ivret for mest mulig vindkraft.

De største partiene på Stortinget deler ansvaret for energiutbyggingen som er dømt ulovlig i Høyesterett, og som nå skaper store politiske problemer for Støre-regjeringen:

Vindmøllene på Fosen i Trøndelag.

Vårt Land har gått opp den politiske løypa i Fosen-striden. Den viser at de fleste partiene har stilt seg bak den kontroversielle vindkraftutbyggingen:

Politiske vindsignal

2006: Statens heleide kraftselskap, Statkraft, presenterer en plan: «Fire vindparker på Fosen.»

Statkraft har lyttet til signalene som er sendt ut Stoltenberg-regjeringen: Ap, Sp og SV – og olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp):

«Myndighetene ønsker økt satsing på nye fornybare energikilder, og vindkraft er i dag det økonomisk og teknisk mest interessante alternativet. Det er et stort potensial for utbygging av vindkraft i Norge.»

Statkraft viser også Stortingsmelding 29 (1998-99) fra Bondevik-regjeringen: KrF, Venstre og Sp: «der er målsettingen å bygge ut vindkraft med en produksjonskapasitet på 3 TWh/år innen 2010.»

Det er fantastisk bra at Norges største satsing på vindkraft nå kan bli realisert

—  Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp
OSLO 20080619: Olje- og energiminister Åslaug Haga på torsdagens pressekonferanse, der hun kunngjorde at hun trekker seg både som statsråd og partileder i Senterpartiet. 
Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX .

Sps Borten Moe avviser klager

2008: Statkraft søker konsesjon for bygging og drift av Storheia vindpark i kommunene Bjugn og Åfjord på Fosen. Sps Aslaug Haga er olje- og energiminister.

2010: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir konsesjon til fire vindkraftverk med nødvendige kraftledninger på Fosen og i Namdalen. «Etter NVEs vurdering er fordelene ved Storheia vindkraftverk større enn ulempene. Det er satt en rekke vilkår til konsesjonen, som (...) avbøtende tiltak for Fosen reinbeitedistrikt.» NVE er underlagt Olje- og energidepartementet. Sps Terje Riis-Johansen er olje- og energiminister.

2011: Klager på NVEs konsesjonsvedtak blir oversendt OED. Her sitter Sps Ola Borten Moe i statsrådsstolen.

2013: OED stadfester NVEs konsesjonsvedtak. Ola Borten Moe overprøver ikke fagdirektoratet. Hans departementet skriver i vedtaket at «Departementet konstaterer at Roan vindkraftverk slik dette er konsesjonsgitt, vil ha betydelige negative effekter for reindriften (...) Dette er et moment som kan tale mot realiseringen av Roan vindkraftverk. Departementet mener likevel området kan benyttes til reindrift også etter en utbygging, selv om dette skulle kreve større ressurser fra reindriftsutøverne i form av økt arbeidsbyrde. Departementet viser her til de avbøtende tiltak som i så fall må iverksettes.»

Departementet mener likevel området kan benyttes til reindrift også etter en utbygging

—  Olje- og energidepartementet i 2013

OED vurderte de planlagte inngrepene opp imot folkerettens tålegrense etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, SP 27 – og konkluderte at man ikke ville bryte folkeretten.

GLEDE

Sp og Frp jubler for byggestart

2014: Frps Olje- og energiminister Tord Lien har tatt over etter regjeringsskiftet. Han gir samtykke til såkalt forhåndstiltredelse til Fosen-prosjektet. I utbyggingssaker betyr det at utbygger kan starte utbygging som medfører uopprettelig skade. I praksis vil forhåndstiltredelse i slike saker være den endelige avgjørelsen i saken.

2016: Statkraft overfører konsesjonen til å sette opp vindmøller til selskapet Fosen Vind, som starter byggingen. Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power skal sammen etablere Europas største landbaserte vindkraftanlegg. I Sp jubles det:

– Det er fantastisk bra at Norges største satsing på vindkraft nå kan bli realisert. Senterpartiet har kjempet for dette prosjektet helt siden Ola Borten Moe som energiminister ga konsesjon til utbyggingen. Vi mener dette kombinerer det beste av vår vilje til å satse på norske naturressurser og muligheten til å utvikle ren energi, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad til NTB.

Det er fantastisk bra at Norges største satsing på vindkraft nå kan bli realisert

—  Marit Arnstad, Sp i 2016

Frps Tord Lien er blitt olje- og energiminister i Solberg-regjeringen – som består av Høyre og Frp – og jubler sammen med Sp:

– Beslutningen bidrar til økt produksjon av fornybar energi og gir grunnlag for klimavennlig næringsutvikling og arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til NTB.

2017: Tingretten sier at utbyggingen av vindkraftanlegget i Storheia på Fosen ikke innebærer en så stor innsnevring av samenes muligheter for fortsatt reindrift at SP artikkel 27 er krenket. Domstolsbehandlingen startet i 2014.

OSLO  20180831.
Nøkkeloverrekkelse i Olje- og energidepartementet. Terje Søviknes (t.v.) overlater nøkkel og statsrådembetet til Kjell-Børge Freiberg som her prøver ut kontorstolen på sitt nye kontor
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Frp-Freiberg nekter å lytte til FN

2018: FN ber om byggestans på Fosen. Det er FNs rasediskrimineringskomité (CERD) som kontakter norske myndigheter. De ber om stans i anleggsarbeidet på Storheia på Fosen fram til det var avklart om samiske rettigheter var krenket.

Frps nye olje- og energiminister, Kjell Børge Freiberg, vender det døve øret til. Freiberg kobler inn regjeringsadvokaten og ber dem kontakte FN-komiteen og fremmet et krav: Trekk anmodningen om anleggsstans.

CRD-anmodningen til Norge ligger fortsatt på FNs bord.

Oppsiktsvekkende dom fra Høyesterett

2018: Tingretten tilkjenner to reinbeitedistrikt nesten 20 millioner i erstatning i forbindelse med ekspropriasjonen av grunn og rettigheter til vindkraftanleggene på Fosen. Pengene skal dekke beitetap, fôring i kriseår, materiell og merarbeid.

2019: Vindmøllene på Fosen begynner å produsere strøm.

2020: Lagmannsretten sier at reindriftens senvinterbeiteområder har gått tapt - og at utbyggingen truer reindriftsnæringens eksistens på Fosen. Men utbyggingen krenker ikke SP 27. Lagmannsrettens mener vinterfôring er løsningen og tilkjenner reinbeitedistriktene 90 millioner kroner i erstatning.

2021: Høyesterett gir reineierne medhold. Både Storheia og Roan vindkraftverk ble satt opp i strid med urfolksrettighetene, SP 27 er krenket, konsesjonen gitt av NVE og stadfestet av OED er ugyldig.

Ap-Aasland vil ikke rive møller

2023: Aps olje- og energiminister Terje Aasland sier vindmøllene på Fosen bør stå. Han vil ha et nytt forvaltningsvedtak slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter