Nyheter

Reineiere om konsultasjonene etter Fosen-dommen: – Som å snakke til en vegg

FOSEN-SAKEN: Halvannet år etter Høyesteretts dom opplever reinbeitedistrikt at departementet ikke svarer på spørsmål i konsultasjonene. 2. mars møtes sametingspresidenten og olje- og energiministeren.

– Det er som å snakke til en vegg, sier Jon-Andreas Lange, advokat for Nord-Fosen siida, det ene av reinbeitedistriktene, om konsultasjonene med Olje- og energidepartementet (OED).

– Konsultasjonene har ikke bragt saken noe nærmere en løsning. Det har bare blitt mer og mer tydelig at departementet prøver å komme seg rundt Høyesteretts dom, sier Eirik Brønner, advokat for Sør-Fosen sijte, det andre reinbeitedistriktet.

Nå trenger departementet en forsker som kan si at de likevel ikke tok feil, ellers kan det bli veldig dyrt

—  Jon-Andreas Lange, advokat for Nord-Fosen siida

Vil ikke utrede å ta ned vindmøllene

Sametingspresident Silje Karine Muotka konstaterer at det ikke er oppnådd enighet så langt om hvordan OED skal følge opp dommen. Dette er noen av punktene hun peker på:

  • OED vil utrede det som Sametinget og reindrifta mener Høyesterett allerede har vurdert og lagt til grunn som premiss for dommen.
  • OED vil ikke utrede virkningen av at vindkraftverket tas helt eller delvis ned.
Sametingspresident Silje Karine Muotka er glad for at samenes nasjonaldag har utviklet seg til en positiv markeringsdag for det samiske. 
Foto: Terje Bendiksby / NTB

2. mars møter Muotka (NSR) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Hun reagerer på at OED sier at grundige utredninger må til for å fatte et vedtak som står seg juridisk, slik at reindrifta ikke skal risikere ytterligere rettsrunder.

– Dette er formyndersk, siden det signaliserer at reindrifta ikke vet sitt eget beste. I tillegg er det å se bort fra at knapt noen utbyggingssak har vært så grundig utredet og rettslig vurdert som vindkraftverkene på Fosen, sier Muotka.

Sametingspresidenten har vanskelig for å se for seg at det er mulig å gjennomføre troverdige utredninger uten at reindrifta selv slutter seg til og bidrar med innsikt i hvordan drifta foregår.

– Jeg kan heller ikke se for meg at noe utredningsmiljø med faglig troverdighet vil påta seg arbeider uten at reindrifta aktivt bidrar til det, sier Muotka.

---

Fosen-dommen

  • 11. oktober 2021 avsa Høyesterett i storkammer enstemmig dom i saken som gjaldt gyldigheten av vedtaket om konsesjon og ekspropriasjon til vindkraftutbygging på Fosen-halvøya, i vindanleggene Storheia og Roan.
  • De to reinbeitedistriktene Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida hevdet at konsesjonen var ugyldig, og vant saken. Høyesterett slo fast at vindanleggene Storheia og Roan er satt opp i strid med urfolksrettighetene.
  • Vindanleggene er bygd ut og i drift.

---

Kan bli dyrt

Nord-Fosen siidas advokat, Jon-Andreas Lange, mener at frykten for søksmål fra vindselskapene ligger bak det han mener et et forsøk på full omkamp fra OED.

– Departementet ga konsesjon med den begrunnelse at det vil være mulig å drive reindrift inne i vindkraftområdene, mellom turbinene. Det har forskerne og domstolene sagt et klart nei til. Nå trenger departementet en forsker som kan si at de likevel ikke tok feil, ellers kan det bli veldig dyrt, sier Lange.

Får ikke svar

Lange opplever at reinbeitedistriktets spørsmål til departementet, ikke blir besvart. I et brev 6. februar purrer Lange på svar.

Han viser i brevet at OED har sagt at det er flere sider ved det faktiske grunnlaget som ikke gir tydelige svar, og at det er forvaltningens ansvar og plikt å se på disse spørsmålene. Derfor gjentar Lange spørsmålene, deriblant disse:

  • Hvilke konkrete spørsmål er det departementet savner tydelige svar på i faktagrunnlaget?
  • Hva er grunnen til at det er behov for «oppdateringer» av kunnskapsgrunnlaget i en sak som er så grundig opplyst?
  • Hva er poenget og rimeligheten med at OED skal bruke tid på å utrede driftsomlegging som innebærer at reinen gjerdes inne i vindkraftanlegget, når det er enighet om at dette ikke kan pålegges og siidaen opplyser at den ikke vil inngå avtale om dette?

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) skriver en e-post at hun ikke vil kommentere innholdet i samtalene i media.

– Det grunnleggende er at reindriftas folkerettslige vern skal sikres. Regjeringen har sagt at vi vil gjøre de endringene som er nødvendige. For å vurdere hvordan dette kan skje, og hvilke alternativer som finnes, må vi ha et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, skriver Sæther.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier i et skriftlig svar til Lars Haltbrekken (SV) at departementet «har som mål å få fastsatt utredningsprogram så snart som mulig», og at utredningene skal omfatte «endringer i drift, utforming og/eller omfang av vindkraftverkene».

Prislapp nær seks milliarder kroner

Stig Tore Laugen, kommunikasjonsdirektør for Roan Vind, ønsker ikke å svare på hva som er aktuelt å gjøre hvis regjeringen kommer til at vindanleggene må tas ned.

– OED har satt i gang et utredningsprogram for å identifisere konkrete avbøtende tiltak, slik at reineiernes rett til kulturutøvelse ivaretas også framover. Dette er et viktig arbeid som vi støtter opp om, og vi har gitt OED våre innspill, sier Laugen.

Roan var den første vindparken som ble ferdigstilt i Fosen-utbyggingen.

Byggingen av Roan vindpark tok til i 2016, og anlegget har vært i drift siden våren 2019. Parken omfatter 71 turbiner med tårnhøyde på 87 meter.

Pressekontakt i Fosen Vind DA, Geir Fuglseth, sier at hva selskapet gjør hvis regjeringen kommer til at vindmøller må tas ned, ikke har vært en aktuell problemstilling.

– Det skal vi se på hvis og eventuelt når. Nå er det departementet som jobber for å finne en ordning for hvilke avbøtende tiltak som er nødvendige for å opprettholde reindriften og deres kulturelle aktivitet.

Ifølge Fuglseth var prislappen 11 milliarder kroner for å bygge alle de seks vindparkene på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjorden. Vindmøllene som Fosen-dommen omfatter, utgjør 1,9 TWh av totalt 3,6 TWh i årlig energiproduksjon. Fugleseth mener prislappen fordeler seg etter samme forholdstall. Da har utbyggingen av vindmøllene som rammer reindriften på Fosen, en prislapp på rundt 5,8 milliarder kroner.

– Det er viktig å si at høyesterettsdommen sier ingenting om hva som skal skje med disse turbinene, sier Fuglseth.

Storheia er den største vindparken i prosjektet Fosen Vind, som er Europas største vindkraftprosjekt på land. Storheia er også den største vindparken i Norge.

Storheia: Byggingen av vindparken tok til i 2016, og den har vært i drift siden slutten av 2019. Anlegget består av 80 turbiner med tårnhøyde på 87 meter.

Advokat Eirik Brønner er enig i at høyesterettsdommen ikke sier noe om hva som skal skje med vindkraftverkene.

– Men det Høyesterett har sagt, er at tillatelsene til å oppføre og drifte vindkraftverkene i sijtens vinterbeiteområde er ugyldige. Konsekvensen av at tillatelsene er ugyldige, er at utbygger ikke har rett til å la vindkraftverkene bli stående, sier Brønner.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter