Nyheter

Jødiske lobbyistar ber Støre hindre svartelisting av israelske selskap

OLJEFONDET: Mektige, jødiske lobbyistar i USA klagar til statsminister Jonas Gahr Støre: Oljefondet behandlar israelske selskap hardare enn kinesiske, sjølv om Kina er ein menneskerettsversting.

«Det etter måten sterke fokuset på Israel er udiskutabelt», skriv toppsjefane i ADL, Anti-Defamation League og Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations i eit brev dei har sendt til Norges regjeringssjef.

13 selskap blei kasta ut av Oljefondet i fjor etter tilråding frå Etikkrådet, Oljefondets etiske vaktbikkje. Samstundes selde fondet seg ut av 74 selskap på grunn av risiko. Til dømes selskapsstyring, miljø og sosiale tilhøve, opplyser Norges Bank.

I januar i år rauk to nye selskap ut av porteføljen til Oljefondet, som snart passerer ein samla verdi på nesten 13.000 milliardar kroner. Kinesiske AviChina Industry & Technology og indiske Bharat Electronics blei svartelista fordi dei sel våpen til generaldiktaturet Myanmar.

Lobbar for staten Israel

Ei veke før utkastinga blei kjent, fekk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) eit brev frå New York. To leiande, jødiske lobbyorganisasjonar går laus på Oljefondets behandling av særleg israelske selskap, og ber Norges regjeringssjef stoppe undergravinga av Israel og stoppe dei som oppmuntrar til antijødiske haldningar.

Brevskrivarane er Jonathan Greenblatt som leiar ADL, Anti-Defamation League og William Daroff, som leiar Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations.

Begge organisasjonane er i dag kjent for å vere sterke lobbyistar for jødiske interesser og staten Israel.

Juntaleder Min Aung Hlaing under en militærparade 27. mars 2021. Arkivfoto: AP / NTB

«Ein notorisk menneskerettsbrytar»

I brevet til Støre skriv dei:

«Me merkar oss av dei 23 selskapa som er på Oljefondets eksklusjonsliste for brot på menneskerettane, er ni – godt over ein tredel av alle selskapa – israelske. Berre to av dei er kinesiske, trass i at er Kina er ein notorisk menneskerettsbrytar.»

Dei to amerikanske lobbyorganisasjonane peikar vidare på at Oljefondet har investert i ti gonger fleire kinesiske selskap enn israelske.

Oljefondets liste over ekskluderte selskap og selskap som er til observasjon fordi dei bryt menneskerettar, er det ei rekkje israelske.

Mellom dei siste som blei svartelista i 2022, er Cognyte Software. I kunngjeringa frå desember skriv Norges Bank at programvareselskapet blei utelukka frå Oljefondet fordi det er ein «uakseptabel risiko for at selskapet medverkar til grove menneskerettsbrot».

Mellom kundane finn ein Myanmar, som blir styrt av brutale kuppgeneralar.

Det etter måten sterke fokuset på Israel er udiskutabelt

—  Jonathan Greenblatt og William Daroff

Kjem reaksjonar frå Israel

Etikkrådet ønskjer ikkje å kommentere den konkrete saka, men sekretariatsleiar Eli Ane Lund seier på generelt grunnlag at utelukking av israelske selskap kan føre til ekstra merksemd.

– Når eksklusjonar av israelske selskap blir kjent, kan det bli reaksjonar frå politisk nivå, fortel ho til Vårt Land.

Ved årsskiftet var Norges oljeformue investert i 9.228 aksjeselskap i 63 land. Når Etikkrådet granskar selskap i Oljefondet, følgjer rådet med på ei rekkje konfliktar verda over, og vurderer om det er selskap som bør ut av fondet. Difor har ein dei seinare åra sett nærare på selskap som er knytte til Myanmar og Vestbreidda.

Støre svarar ikkje, det gjer UD.

I New York meiner dei to jødiske lobbyorganisasjonane at statsminister Støre «må syte for at Norges oljefond ikkje driv målretta diskriminering av israelske selskap».

Støre og Statsministerens kontor (SMK) gav Utanriksdepartementet ansvaret for å svare på brevet. UD skriv at Oljefondet blir forvalta ut frå strenge etiske retningsliner – og at regjeringa ikkje kan gripe inn i overvakinga av selskap eller fatte vedtak om utkasting.

---

Oljefondet

  • Stortinget har bestemt at Oljefondet ikkje skal eige selskap som bidreg til brot på grunnleggjande etiske normer, produserer visse typar våpen, driv kolproduksjon eller produserer tobakk.
  • Finansdepartementet har gjeve retningslinjer medan det uavhengige Etikkrådet undersøkjer og evaluerer selskap og gjev tilrådingar om selskap som blir utelukka eller plasserte til observasjon.
  • Ved årsskiftet hadde Oljefondet eigardelar i 71 israelske selskap og 696 kinesiske
  • Aksjeverdien var på høvesvis 17,8 og 328,3 milliardar kroner.

---

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter