Nyheter

Utlendingsnemnda gav fleire positive svar i 2022

KLAGER: To tal gjekk opp i fjor. Fleire søkte asyl – og fleire fekk positive svar på klager til Utlendingsnemnda (Une).

Den samla omgjeringsprosenten, dei sakene der Utlendingsnemnda (Une) endrar det opphavelege vedtaket, var på 18 prosent i 2022.

Det er ein auke samanlikna med føregåande år. 12 prosent i 2019 og 2020 17 prosent i 2021.

Når ein person søkjer asyl i Norge, er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som fattar vedtak. Avslag kan klagast til Une. Fleire klagar mange gonger - dei fremjar det som heiter omgjeringsoppmoding: forklarer kva som skal vere feil med siste avgjer frå Une.

  • I fjor handsama Une 5.502 saker.
  • Nesten ein av tre asylsaker fekk eit endra vedtak.
  • Asylsaker og utvisingssaker er dei sakstypane med høgast omgjeringsprosent.
  • 30 prosent av asylsakene blei omgjorde, og 25 prosent av utvisingssakene.

Får opphald på humanitært grunnlag

Asylsøkjarar som får positive svar frå Une kan anten få asyl, eller det som heiter vern. Innfrir dei ikkje utlendingslovens strenge krav til asyl eller vern, kan dei likevel få lov til å bli i Norge. Dei kan få opphald på humanitært grunnlag.

Direktør Marianne Jakobsen i Une fortel at i fjor fekk fleire det siste:

– I ein del av sakene er det blitt gitt opphald på humanitært grunnlag. Det kan vere saker der barn er involverte og at barnet sitt beste har fått avgjerande tyding, eller det kan vere forhold knytte til helse som gjer at det er sterke menneskelege omsyn i saka, melder ho på une.no.

Une-sjefen understrekar at for klageinstansen i utlendingsforvaltninga er det ikkje noko mål å ha ein spesielt høg eller låg omgjeringsprosent – klagesaker skal få «rett utfall».

Flest iranarar

  • Iran var det landet som hadde flest asylsaker i Une i fjor. 115 asylsaker frå iranarar blei handsama i 2022. Ein av tre blei gjort om.
  • Ser me på omgjeringsprosenten, er talet høgast for borgarar frå Etiopia og Eritrea. 44 prosent av asylsakene frå Etiopia blei gjorde om på.
  • For Eritrea var talet 53 prosent.

Det store fleirtalet av dei endra vedtaka i desse sakene gjeld personar som har fått opphald på humanitært grunnlag. Dei aller fleste av sakene er omgjøringsanmodninger.

Det kan vere forhold knytte til helse som gjer at det er sterke menneskelege omsyn i saka

—  Marianne Jakobsen, direktør i Utlendingsnemnda

Auke i asylsøknader

Etter år med låge asylsøkjartal, blei tala kraftig endra i fjor. Ikkje berre kom det svært mange flyktningar frå Ukraina, men langt fleire ordinære asylsøkjarar tok seg fram til Norge

Gjennom fjoråret blei det levert inn 5.517 ordinære asylsøknader til UDI. Det er det høgaste talet sidan Syria-krisa i 2015.

Til samanlikning søkte 2.305 personar asyl i 2019. Dermed er auken også stor samanlikna med før pandemien.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter