Nyheter

Ett år etter Fosen-dommen: Skulle gjerne hørt noe fra statsministeren

SAMISK REINDRIFT: Reinen har begynt å oppføre seg rart, forteller John Kristian Jåma, ett år etter at konsesjonen for vindparkene på Fosen ble kjent ugyldig av Høyesterett.

– Vi har rein ennå, men vi har mistet kontroll på reinflokken. Vi klarer ikke å forstå den lenger. Den har forandret seg totalt, både med trekk, beite og kalving, sier John Kristian Jåma, reingjeter i reinbeitedistriktet Sør-Fosen Sijte.

Han deltok tirsdag under en markering foran Stortinget av at det er ett år siden Høyesterett kunngjorde sin dom i Fosen-saken. Der ba Sør-Fosen Sijte og Nord-Fosen siida, to reinbeitedistrikter på Fosen i Trøndelag, om at konsesjonen myndighetene hadde gitt til to vindparker i områdene deres, skulle kjennes ugyldig.

Reinbeitedistriktene vant fram, men vindparken står og produserer strøm. Olje- og energidepartementet sa nylig at den nå starter en utredning for å finne ut hvordan reindrift og vindpark kan fungere ved siden av hverandre.

– Finnes det noen andre muligheter enn at vindmøllene må ned, for at dere skal kunne fortsette?

– Nei, ikke som jeg ser det. For alle avbøtende tiltak, som de kaller det, er jo vurdert nå. Det finnes ikke noe mer å vurdere. Men departementet prøver å finne noen smutthull. I verste fall må de gå tilbake til 1800-tallet og tvangsflytte oss et sted, men hvor da? spør Jåma.

– Noen sier at det er særlig simlene som holder seg unna vindturbinene?

– Det stemmer godt. I alle fall under kalvingstida vil simla ikke være i nærheten av turbinene. Den vil ha fred og ro. Men det er noen bukker og andre enkeltdyr som kan oppholde seg i området, ikke på vinteren som vanlig, men om sommeren. Men det er noe feil med dem, de er ikke rein lenger, sier Jåma.

Etterlyser statsministeren

Under markeringen holdt også stortingsrepresentanter fra fire partier innlegg til støtte for reinbeitedistriktene.

Lars Haltbrekken (SV) trakk fram Alta-dommen i 1982, der Høyesterett erklærte at den omstridte vannkraftutbygginggen var lovlig.

– Da var budskapet fra statsminister Kåre Willoch, og fra Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland, at nå må dommen respekteres.

Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget ble nedlagt samme år som dommen.

– Hvor er statsministeren i dag, og hvorfor sier ikke han at Høyesterettsdommen skal respekteres? spurte Haltbrekken.

– Jeg hadde selvfølgelig ønsket at han som styrer landet skulle kommet og sagt i hvert fall noe. Men det er helt stille, ikke et kløyva ord, sier John Kristian Jåma.

Viser til Olje- og energidepartementet

Vårt Land har spurt statsministerens kontor om statsminister Jonas Gahr Støre ønsker å kommentere etterlysningen om å si noe om Høyesteretts dom i Fosen-saken.

Statsministerens kontor skriver i en e-post at Olje og energidepartementet «svarer på vegne av regjeringen/statsministeren, så vi henviser dit».

Oslo 20221011. 
Rødts Sofie Marhaug under en stor markering av ettårsdagen for den historiske Fosen-dommen, der reindriften vant over staten i striden om vindkraftutbyggingen på Fosen. Arrangementet finner sted på Eidsvoll plass, utenfor Stortinget.
Foto: Terje Pedersen / NTB

– Dette er ikke et skifte

Ola Elvestuen (V) sa i sin appell at mens mange saker om vindkraft handler om avveininger og politisk kamp, er denne saken noe annet, etter at Høyesterett kom med sin dom.

– Dette handler om at vår regjering skal følge opp de regler vi selv vedtar, og de lover, regler og internasjonale avtaler vi har skrevet under på. Da skal Norge respektere urfolks sivile og politiske rettigheter. Det er helt forunderlig at et prosjekt som har fått sin konsesjon kjent ugyldig i Høyesterett, ett år etterpå fortsatt produserer. Det er ikke en rettsstat verdig, sa Elvestuen.

Sofie Marhaug (Rødt) sa at hun ikke kjøper argumentene om at utbyggingen i reindriftssamenes områder er en del av det grønne skiftet.

– Her raserer storsamfunnet en bærekraftig næringsvei, reindriften, til fordel for storstilt vindkraftutbygging, som innebærer nedbygging av natur. Det er ikke et grønt skifte. Igrunnen så er det ikke et skifte i det hele tatt. Det er fortsettelsen av en diskrimininerende og arrogant framferd mot deler av urbefolkningen, som vi har sett før, sa Marhaug.

Hun viste til at Sametingets president Silje Karine Moutka sa til Stortingets energi- og miljøkomité i høst at «vi forbruker ikke naturen, vi bruker den.

– Staten har noe å lære av denne levemåten, i stedet for å tråkke på denne levemåten, sa Marhaug.

Burde ha lært nå

Arild Hermstad (MDG) sa i sin appell at den samiske befolkningen altfor lenge har blitt utsatt for en uverdig behandling, av myndighetene og av majoritetsbefolkningen i Norge. Han sa at han er skuffet over at regjeringen etter så mange år med tale om samiske rettigheter, fremdeles ikke har lært.

– Man har med åpne øyne har gått løs på reinbeiteområdene på Fosen, for det manglet ikke på advarsler. I 2018 ba FN Norge om å stanse utbyggingen av vindkraft på Storheia på Fosen, sa Hermstad.

Går ut av Ap

Terje Haugen i Nord-Fosen siida sa i sitt innlegg at han nesten ikke har ord for at situasjonen ett år etter dommen ikke har kommet lenger.

– Jeg synes det er helt tragisk. Hvis det ikke skjer noe, tror jeg nok at reindrifta på Fosen er en saga blott.

Haugen sa at hvis han skulle tape en høyesterettsdom, anker han til Olje- og energidepartementet, «for det ser ut som det er det høyeste rettsnivået vi har».

– Til slutt vil jeg si at jeg er medlem av Det norske arbeiderparti. Den kontingenten blir ikke betalt mer. For jeg står ikke i et parti, som attpåtil sitter i regjering, og som ikke er i stand til å følge en høyesterettsdom, sa Haugen.

Må tenke langt fram

Haltbrekken i SV mener regjeringen er nødt til å komme til at vindturbinene må tas ned, og at det også er uakseptabelt at regjeringen har brukt så lang tid.

– Vi har tatt opp saken flere ganger med flere statsråder, og tar den opp med fire statsråder onsdag. Vi kommer til å fortsette å legge press på regjeringen framover, sier Haltbrekken.

John Kristian Jåma sier at for å stå i denne saken over tid er han nødt til å koble hodet bort fra saken og prøve å gjøre andre fornuftige ting.

– Men likevel ligger det bak i hodet og kverner hele tida, hva som skjer i morgen, om ti år, om femti år, for vi må tenke langt fram, sier Jåma.

---

Fosen-dommen

  • Høyesterett slo 11. oktober i fjor fast at konsesjonen som myndighetene hadde gitt til vindpark på Fosen, var ugyldig.
  • Dommen understreker at FN-bestemmelsen ikke åpner for å veie andre samfunnsinteresser opp mot minoritetens interesser. Heller ikke argumentene om «grønt skifte» slo gjennom. Høyesterett viste til at andre områder enn reinbeitene hadde vært aktuelle, men ble valgt bort.
  • Sametinget har flere ganger bedt om at vindmøllene tas ned. Regjeringen vil ha både vindkraft og reindrift på Fosen. I september sendte den ut forslag til et utredningsprogram for å søke å finne avbøtende tiltak som gjør at vindkraftanleggene ikke strider med reineiernes rett til kulturutøvelse.

---

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter