Nyheter

Stavanger bispedømmeråd uenige i høringssvar om konverteringsterapi

KONVERTERINGSTERAPI: Ti medlemmer i Stavanger bispedømmeråd har gitt tre ulike uttalelser i høringssvar om konverteringsterapi.

Stavanger bispedømmeråd sendte onsdag 21. september inn svar til den pågående høringen om regjeringens lovforslag om et forbud mot konverteringsterapi. Høringssvaret inneholder tre ulike uttalelser.

Fem medlemmer uttrykker støtte til Støre-regjeringas foreslåtte lovforbud. Tre uttrykte at de heller ønsket et forbud som ligner det Solberg-regjeringen foreslo. To uttrykker at de mener dagens lovverk er tilstrekkelig.

Da Solberg-regjeringen sendte ut sitt straffeforslag sendte bispedømmerådet et felles forslag til vedtak. Det fikk de ikke til denne gangen, sier leder i bispedømmerådet Liv Heidrun Skaar Heskestad.

– Den siste høringen gikk mye lenger i sin innstramming. Flere i bispedømmerådet mente at ikke var greit, så av den grunn ønsket vi å sende flere svar på høringen.

Hun sier at bispedømmerådet er sammensatt av tre grupper. I de fleste saker klarer de å komme fram til enstemmig vedtak, mens andre, slik som denne, går det ikke, ifølge Heskestad.

For og imot forbud

Fem av bispedømmerådets ti medlemmer stemte for et svar som uttrykte støtte til Støre-regjeringas lovforbud mot å utføre og å markedsføre konverteringsterapi. De skriver at de ser på konverteringsterapi som: «en skadelig og krenkende praksis, som innebærer stor risiko for psykiske skader for de som utsettes for dette.»

De skriver videre at denne skaden kan ramme samtykkende voksne, i tillegg til mindreårige og voksne som ikke gir samtykke. Disse fem medlemmene støtter den sittende regjeringas utvidede forslag, som også rammer samtykkende voksne.

To av medlemmene i bispedømmerådet stemte for å svare at de ikke ønsket noe forbud mot konverteringsterapi, og at dagens lovverk er tilstrekkelig.

Ser til Solberg-regjeringen

De resterende tre medlemmene stemte for en formulering som ikke gir støtte til Støre-regjeringas foreslåtte lovforbud. De skriver at de støtter at det etableres et forbud mot konverteringsterapi, men ønsker heller et forbud som ligner på det foreslåtte forbudet fra Solberg-regjeringen.

Støre-regjeringas forslag går lengre enn Solberg-regjeringas på flere områder. I forslaget fra dagens regjering skal ikke forbudet bare gjelde unge og folk som ikke gir samtykke, men også samtykkende voksne mennesker.

Terapiformer som forbønn, håndspålegging, bønn og sjelesorg rammes av loven.

Anette Trettebergstuen presenterer et forslag til en paragraf 270 i straffeloven:

I sitt høringssvar skriver de tre medlemmene at denne utvidelsen «står i fare for å skape uklarhet om meningsytringer og praksiser som er omfattet av menneskerettighetene og av ytrings- og religionsfriheten, vil komme inn under forbudet.»

De reagerer også på forslaget om å utvide strafferammen, noe de ikke ønsker. De skriver at lovbestemmelsene bør avgrenses til å ramme terapien som en skadelig praksis, og avslutter med å si at et forbud mot konverteringsterapi bør utformes på basis av forslaget til Solberg-regjeringa.

---

Forbud mot konverteringsterapi på høring

  • Nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi er sendt på høring med frist 10. oktober.
  • Lovforslaget har følgende ordlyd: «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade. Uvitenhet om en handling er klart egnet til å påføre psykisk skade fritar ikke for straff dersom tiltalte grovt kan bebreides for sin uvitenhet.»

Kilde: Regjeringen.no

---

Uenigheter, men ikke stridigheter

Å behandle saken var til tross for uenighetene innad i rådet ikke problematisk opplyser Heskestad. Hun sier at møtet var ryddig.

– Vi hadde en ryddig og grei gjennomgang av saken. Vi har som mål å ha en høflig og respektfull tone i bispedømmerådet. Dette gir gode møter, enten vi er enige i alle saker eller ikke.

– Vi fikk tre forslag til vedtak på bordet, stemte over dem, og resultatet ble at noen støttet innstrammingen som forelå i saken, noen gikk for et vedtak noe strammere enn forrige gang vi hadde saken på bordet, og noen ville ikke ha noen endringer på eksisterende lovgivning.

– Skadelig praksis

Forbudet fra Støre-regjeringa gjelder «å anvende metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade.»

I en pressemelding fra regjeringen i forkant av høringen, sa kulturminister Anette Trettebergstuen at regjeringen ønsker å gå lenger enn forgjengeren.

– Politikk er å ville. Vi ville forby den skadelige praksisen konverteringsterapi er, og derfor har vi gått mye lengre enn Solberg-regjeringa. Det er stor forskjell på å regulere, som Solberg-regjeringa ville – og å forby, som vi nå gjør.

– Vi vet at skeive har dårligere levekår enn andre. De møter fordommer, diskriminering og hatkriminalitet. Konverteringsterapi er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre andre mennesker, på grunn av hvem de er, og hvem de elsker. Det ønsker vi å forby, sa Trettebergstuen.

Høringsfristen er satt til 10. oktober 2022.

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter