Nyheter

Krever konsesjon til vindpark i reinbeiteland kjent ugyldig

RETTSSAK STARTER: Øyfjellet vindkraftverk produserer snart strøm. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt krever at konsesjonen kjennes ugyldig. Den norske kirke mener regjeringen må ta ansvar.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Dialogen burde vært dypere og mer omfattende i forkant av investeringene som er gjort. Det er uheldig for alle parter at dette kommer i ettertid. Det er svært viktig at reindriftsutøverne blir lyttet til tidlig i prosessen, mener Brit Skjelbred, leder i Nidaros bispedømmeråd.

Olje- og energidepartementet (OED) ga i 2016 konsesjon til utbygging og drift av Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn i Nordland. Nå er det bygget 72 vindmøller på Øyfjellet. Selskapet Øyfjellet Wind skal blant annet produsere strøm til Alcoas smelteverk i Mosjøen i Nordland.

Bispedømmerådet, som har ansvar for sørsamisk kirkeliv, har sendt en erklæring til Støre-regjeringen og Stortinget, som uttrykker «sterk uro og bekymring for det stadig økende presset mot sørsamisk reindrift i områder hvor det er vindkraftutbygging».

Dømt i Høyesterett

Enda en gang møter Norges urfolk opp i domstolen for å kjempe for næringsgrunnlaget; reindrifta - og med det retten til kulturutøvelse.

Mandag 23. mai møtes partene det sørsamiske reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke og utbyggerselskapet Øyfjellet Wind i Helgeland tingrett.

I oktober fastslo Høyesterett at byggingen av vindturbinene på Fosen i Trøndelag er i strid med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, som særlig er vernet gjennom Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP).

Høyesterett sa at vindmøllene på Fosen er bygget på det reindriftssamene betrakter som viktige vinterbeiteområder, og byggetillatelsen er derfor ugyldig.

PARK

Ulovlig konsesjon?

Dette handler rettssaken som starter i Mosjøen mandag om:

  • Øyfjellet vindkraftverk ligger i reinbeiteområdet til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.
  • Utbyggerselskapet Øyfjellet Wind skal betale erstatning til det berørte reinbeitedistriktet for de ulempene vindkraftverket medfører.
  • Når partene i en ekspropriasjonssak ikke blir enige, må erstatningen fastsettes av domstolene i en skjønnssak.
  • Reinbeitedistriktet mener at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig og at skjønnssaken skal nektes fremmet.
  • Dersom skjønnssaken nektes fremmet, blir det ingen erstatningsutmåling.

Stoppet ikke byggingen

Norske samers riksforbund, Norske Reindriftsamers Landsforbund, Samerådet og flere miljøorganisasjoner ba i fjor regjeringen, i brevs form, om at arbeidet med Øyfjellet vindpark ble stanset. Organisasjonene mener Øyfjellet-utbyggingen kan sammenlignes med Fosen-utbyggingen.

Ved årsskiftet svarte daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap), i et skriftlig svar til Stortinget, at hun «kan ikke se at det er grunnlag for å stanse byggingen av vindkraftverket».

Ap-statsråden mente at «forholdet mellom vindkraft og reindrift ble grundig vurdert i konsesjonsbehandlingen».

Staten blir partshjelper

I april opplyste Støre-regjeringens nye olje- og energiminister, Terje Aasland, at staten, ved OED, går inn som såkalt partshjelp i rettssaken. Det samme gjorde OED i Fosen-saken.

Men, bedyret Aasland: «Dette betyr ikke at staten er en part i saken, eller at staten trer inn for å forsvare utbyggers økonomiske interesser, men at staten vil delta når retten skal prøve gyldigheten av konsesjonsvedtaket».

Dialogen burde vært dypere og mer omfattende i forkant av investeringene som er gjort

—  Brit Skjelbred, leder i Nidaros bispedømmeråd

Kritisk til statens rolle

Sametingsråd Maja Kristine Jåma er kritisk til at staten blir partshjelper.

– Jeg mener departementet med dette virker til å ytterligere øke konfliktnivået i denne saken, sier Jåma. Hun sitter i Sametingsrådet, som er Sametingets styrende råd, eller «regjering».

Hun påpeker at OED skal ivareta to roller: Se til at reindriftens menneskerettslige vern etterleves – og kunne forsvare gyldigheten av egne vedtak.

– Olje- og energidepartementet klarte ikke å balansere disse to hensynene når de gikk inn som partshjelp i Fosen-saken, og det er grunn til å være kritisk til om de evner det på Øyfjellet også, mener Jåma.

Investerer pensjonspenger

Øyfjellet Wind AS eies av fond som forvaltes av tyske Aquila Capital. Selskapet skriver på egen hjemmeside at det vil «fremme vekst, grønn industri og grønne jobber gjennom langsiktige investeringer i fornybar energi» i Norge.

Blant investorene er det europeiske pensjonsfond som forvalter midler fra blant annet offentlige ansatte.

---

Reinbeitedistrikt

  • Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har drevet reindrift i det aktuelle området i Nordland siden 1600-tallet.
  • Høyeste antall reintall er fastsatt til 2.200 dyr.
  • Reinbeiterettighetene i området berøres av vindkraftutbyggingen på Øyfjellet. Reinen beiter på ulike områder til ulike tider av året, og er et enormt arealkrevende dyr.
  • Innen reindrift opereres det med åtte årstider. Det er avgjørende for beiteområdene at det skjer en rotering slik at vegetasjonen i beiteområdene skal komme seg igjen, og det ikke skjer overbeiting.
  • Vindturbinene hindrer reinen i område i å komme seg til vinterbeitet ute ved kysten, forteller NRK

---

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter