Nyheter

Her er Hurdalsplattforma: Endrar abortlov, privatskular, alkoholsal og klimamål

NY REGJERING: Støre-regjeringa skal revidere abortloven. Privatskuleloven blir stramma inn, akkurat som asyl- og flyktningpolitikken. Og det blir meir oljeleiting.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under framlegginga av Hurdalsplattforma.

Etter forhandlingar i Hurdal har Arbeidarpartiet og Senterpartiet blitt enige om en politisk plattform på 83 sider.

– Me er blitt samde om det aller meste, seier Ap-leiar og påtroppande statsminister Jonas Gahr Støre i Hurdal.

– Eg er nøgd med at me får ei regjering som ikkje overkjører, men lyttar og ser, seier Sp-leder og påtroppende statsråd Trygve Slagsvold Vedum.

Vårt Land presenterer her eit utval løfter frå Støre-regjeringa. Ho har ikkje fleirtal på Stortinget og må søkje samarbeid med andre parti for å få gjennomført politikken.

Endre abortloven

Regjeringa lovar revisjon av abortloven, ein lov som nesten har stått urørt i vel 40 år. Ho skal setje ned «et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven.»

Dette betyr at det kjem ein rapport der stortingspartia står fritt til å støtte forslaga, dermed kan Ap få fleirtal for ei meir liberal abortlov.

Om dette punktet seier Jonas Gahr Støre:

– Eg må gå i forhandlingar med andre. Sp hadde ein annan inngang. No må me orientere oss i Stortinget. Også Trygve er opptatt av at dette skal ha ei brei forankring.

Regjeringa vil vidare «legge til rette for et faglig forsvarlig valg mellom medikamentell og kirurgisk abort, og styrke oppfølgingen etter en abort for kvinner som har behov for det».

Høge prisar på råolje og naturgass bidrog sterkt til eit overskot på 60 milliardar kroner på vare- og tenestehandel med utlandet i 2. kvartal. Foto: Helge Hansen / NTB / NPK

Lovar oljeleiting

Regjeringa framleis høg aktivitet på norsk sokkel, for det skal framleis bli gjeve løyver til leiting etter olje og gass i nye områder.

Støre og Vedum støttar seg også på den borgarlege regjeringa som får avløysing:

«Hovedlinjene i Solberg-regjeringens forslag til kontantstrømskatt for næringen legges til grunn, herunder at det midlertidige petroleumsskatteregimet fra 2020 består slik det var tiltenkt.

Fornybar energi: «Tillate utbygging av vindkraft på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept.»

Klima og natur: «Gradvis økning av CO2-avgiften til om lag 2.000 kr frem mot 2030, ligger fast. Miljø- og klimaavgifter skal innrettes sosialt rettferdig og differensieres geografisk der det er mulig og hensiktsmessig.»

«Raskt utarbeide en ny klimaplan for hele økonomien, som kutter utslipp i tråd med Norges klimamål, for både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.»

Lovar fattigkommisjon

Fattigdom: Utjevne forskjeller i levekår, sikre sosial mobilitet og forebygge barnefattigdom. Sette ned en lavinntektskommisjon, med deltakelse fra partene i arbeidslivet og følge opp konklusjonene med politiske grep for å redusere inntektsforskjellene i Norge.

Kontantstøtte: Oppretthalde dagens kontantstøtteordning for barn mellom 12 og 18 måneder, og avvikle kontantstøtteordninga for barn mellom 18 og 24 måneder. Ordninga skal erstattast med ei småbarnstøtte for dei som har søkt om, men ikkje fått, barnehageplass.

Konverteringsterapi: Forby konverteringsterapi.

Afghanske flyktninger i en leir satt opp av Røde Kors i Avezzano, Italia. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB

Skal hente kvinner

Regjeringa meiner FNs kvoteflyktningsystem er den tryggaste og mest rettvise ordninga når det kjem til å gje flyktningar vern. Men Støre og Vedum varslar ikkje noko nivå - i dag tek Norge i mot 3.000 i året.»

«Nivået på kvoteflyktninger sees i sammenheng med nivået på asylankomster», melder regjeringa. Akkurat no kjem det rekordfå asylsøkjarar til Norge.»

Når det kjem til utvelging vil regjeringa prioritere «sårbare grupper som kvinner og barn blant kvoteflyktninger fra FNs høykommissær for flyktninger

Gjer skilnad på flyktningar

Asyl- og flyktningpolitikken blir stramma inn, lovar Ap- og Sp-regjeringa:

«Innføre et tydeligere skille mellom personer som får asyl etter flyktningkonvensjonen og personer som får subsidiær beskyttelse, gjennom begrensninger i retten til familiegjenforening samt utvidet bruk av midlertidige tillatelser.»

«Benytte handlingsrommet i dagens lovverk til å henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa dersom de har kommet til Norge via dette landet.»

Men ei gruppe skal få betre hjelp: «Sikre at alle barn som oppholder seg i Norge har full tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av deres oppholdsstatus.»

Og Aps pott er på plass, regjeringa vil «bygge opp en solidaritetspott i utviklingsbudsjettet på minst 5 milliarder kroner for å bedre forholdene for mennesker på flukt og lokalsamfunnene som mottar flyktninger og fordrevne.»

Om potten seier Støre:

– Det er eit solidarisk uttrykk for at me skal stille opp for dei landa.

Vedum supplerer om asyl- og flyktningpolitikken

– Det skal være breie og samlande løysingar i Stortinget. Det er det beste – og den debatten bør vere med innestemme.

Legg om bistand

Bistand: «Gjøre kamp mot sult og matsikkerhet til et satsingsområde i utviklingspolitikken med fokus på bærekraftig småskalaproduksjon og klimasmart landbruk.»

Energi: «Gjøre ren energi til en hovedsatsing i norsk utviklingspolitikk ved å omgjøre programmet «Olje for utvikling» til «Energi for utvikling».»

Ulikskap: «Hovedveien ut av fattigdom går gjennom bærekraftig økonomisk vekst, jobbskaping, et velorganisert arbeidsliv og rettferdig fordeling.»

Omdøyper skulelov

Privatskular: Regjeringa endrar dagens friskulelov tilbake til privatskolelov, og så vil ho strame inn «privatskuleloven ved å fjerne profilskular og yrkesfagopplæring som godkjenningsgrunnlag for statstilskot, og styrkje lokale folkevalde si moglegheit til å seie nei til nye privatskular og utvidingar».

Folkehøgskular: «Leggje fram ein nasjonal plan for vekst i elevplassar og etablering av nye folkehøgskular» og «gjennomgå støtte- og finansieringsordningane».

SFO: «Gradvis innføre gratis SFO for alle førsteklassingar.»

Skulemat: «Gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv.»

Trondheim  20171003.
Unge som spiser brødskive på fat . Modellklarert.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Gardssal av alkohol

Alkohol I: «Videreføre en restriktiv tobakks- og alkoholpolitikk og opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle.»

Alkohol II: «Tilrettelegge for gårdssalg av lokalprodusert alkoholholdig drikke.»

Rus: «Gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, som styrker kommunenes forebyggende tilbud og et integrert ettervern.»

Narkotika: «Utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.»

Styrkar ideelle

På fleire område vil regjeringa styrkje dei ideelles plass – helse og barnevern:

Ideelle I: «Utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket for å prioritere ideelle tjenesteytere og langsiktige avtaler basert på kvalitet.»

Ideelle II: «Sørge for at ideelle sykehus blir inkludert som likeverdige parter i plan- og utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten.»

Ideelle III: «Gradvis fase ut store kommersielle aktørar innanfor barnevernet, og avslutte bruken av konkurranseutsetjing og anbod i barnevernssektoren og sikre ideelle verksemder langsiktige avtaler med det offentlege.»

Psykisk helse: «Lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler, og hovedvekt på kommunale tjenester. Opptrappingen må sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten, hindre nedbygging av sengeplasser og gi en særskilt satsing på barne- og ungdomspsykiatrien og distriktspsykiatriske sentre.»

Fengsel: «Avvikle praksis med at barn under 18 år blir fengsla i ordinære fengsel, og utvide og styrkje ungdomseiningane og betre overgangen til ordinære fengsel etter fylte 18 år.»

Menn: «Nedsetje eit nytt mannsutval for å sjå på menns likestillingsutfordringar.»

Beredskapssjekk av Norge

Etter snart to år med pandemi skal regjeringa gå djupare inn i samfunnsberedskapen. Ein vil «setje ned ein totalberedskapskommisjon som skal vurdere korleis samfunnets totale ressursar best mogleg bør innrettast for å sikre tilfredsstillande beredskap».

Vidare skal regjeringa også setje ned ein ekstremismekommisjon. Denne skal gå «djupare inn i korleis ekstremismen oppstår, og lære meir om kva slags tiltak som fungerer for å førebyggje og motverke radikalisering og ekstremisme, og å styrkje freds- og menneskerettssentera i landet».

«Olav den Helliges død» (1859) av Peter Nicolai Arbo

Stor fest på Stiklestad

Senterpartiet har særleg vore opptatt av tusenårsfesten i 2030. Difor skal regjeringa syte for at «1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad blir ei nasjonal markering. Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal vere navet i jubileet. Det skal utarbeidast ein plan, for å setje i stand steinkyrkjer frå mellomalderen fram mot tusenårsmarkeringa».

Kultur: «Gradvis auke kulturens andel av statsbudsjettet til éin prosent.»

Til slutt lovar regjeringa å styrke omsorgstilbodet «ved livets slutt og bedre tilbudet om palliativ pleie».

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter