Nyheter

Stefanusalliansen pressar partia om trusfridom

RETTEN TIL Å TRU: MDG og Senterpartiet har funne det naudsynt å løfte fram kampen for trusfridom. Programma til Venstre, SV og Raudt nemner ikkje ordet.

– Me konfronterte parti som ikkje nemnde kampen for trusfridom i utkast til partiprogram. Nokon valde å lytte til oss, andre forklarte at det ikkje var plass, at dei hadde prioritert hardt, og at trusfridom var innlemma i arbeidet med å styrkje respekten for menneskerettane.

Ed Brown er som generalsekretær i Stefanusalliansen lobbyist i trusfridomens teneste. Han poengterer at «fridomen til å tru ikkje er ein viktigare menneskerett»:

– Men me må ikkje gløyme at han er like viktig som dei andre menneskerettane, seier han og legg til:

– Dette perspektivet må Norge bruke plassen i FNs tryggingsråd til å fremje.

kina

Dokumenterer omfattande forfølging

Folketalet i verda har passert sju milliardar, melder FN. Vel åtte av ti lever i land som innskrenkar retten til fritt å utøve tru, det vere seg kristendom, islam eller ateisme, viser rapportar frå USAs utanriksdepartement og Pew Research Center.

Over 340 millionar kristne bur i område der ein kan oppleve sterk diskriminering eller forfølging, og nesten 4.800 kristne blei urettvist arresterte eller fengsla i 2020, viser World Watch List frå organisasjonen Åpne dører.

Dødsstraff for blasfemi, truslar om fengsling, og vald eller tvang utøvd av eigen familie pregar kvardagen til mange ikkje-truande og humanistar verda over, opplyser Human-Etisk Forbund og viser til siste Freedom of Thought-rapport.

Islamofobien har vakse kraftig verda over, mellom anna som følgje av styresmakters kamp mot terrorisme, melder FNs spesialrapportør for religions- og trusfridom, Ahmed Shaheed.

Kom inn i Sp-programmet

Måndag 13. september går nordmenn til valurnene. Stefanusalliansen har følgt arbeidet med dei nye partiprogramma nøye, lest førsteutkast, banka på programkomitédører og meldt inn uro, granska sisteutkast, sjekka endelege vedtak.

Nokre parti nemnde ikkje trusfridom i programma for valperioden 2017-2021. No løftar dei fram fridomen.

Som Senterpartiet og MDG.

I kapittelet om internasjonalt samarbeid skriv MDG: «De Grønne vil arbeide for å trygge menneskerettighetene, herunder rettighetene til urfolk og etniske og religiøse minoriteter, og løfte disse i dialog med andre land, inkludert med Kina.» MDG slår fast at: «Trosfrihet er grunnleggende i et mangfoldig og liberalt demokrati.»

Senterpartiet skriv no at «Menneskerettigheter som ytrings- og trosfrihet trues på flere fronter, også innenfor mange nasjonalstater. Menneskerettigheter for alle uansett kjønn, religion, etnisitet, seksualitet og politisk ståsted må forsvares».

jv

Høgre og Ap snudde

Kartlegginga viste at både Høgre og Arbeidarpartiet nemnde trusfridomen internasjonalt i dei førre programma, men droppa det i førsteutkasta til nytt. Då partiprogramma blei klubba på vårens landsmøter, var punkta igjen på plass.

Hjå Høgre heiter det at partiet vil «sørge for at Noreg fører ein politikk som fremmar trusfridom», for «religions- og trusfridom er ein grunnleggande menneskerettigheit og ein føresetnad for eit fritt samfunn».

Arbeidarpartiet vedtok at det internasjonalt skal «forsvare menneskerettighetene og arbeide for å styrke ytrings-, tros-, forsamlings- og organisasjonsfriheten».

Fridomen til å tru ikkje er ein viktigare menneskerett, men me må ikkje gløyme at han er like viktig som dei andre menneskerettane

—  Ed Brown, generalsekretær i Stefanusalliansen

Vil bruke utanrikspolitikken

KrF lovar å «prioritere arbeidet for å sikre trosfriheten, og sikre at trosfrihet er en langsiktig prioritet med nok økonomiske ressurser, stabsressurser og kompetanse på feltet i utenrikstjenesten og bistandsforvaltningen».

Framstegspartiet skriv at trusfridom er ein prinsipiell rett, og at det «vil aktivt motarbeide alle former for overgrep og kjønnsbasert og kollektiv forskjellsbehandling som i dag begrunnes og forsvares ut fra religion».

---

Trusfridom

  • «Alle har rett til tankefridom, samvitsfridom og religionfridom. Denne retten gjeld fridom til å endre religion eller tru, og fridom til å målbere sin eigen religion eller si eiga truslære i gjerning og framferd, anten åleine eller saman med andre, offentleg eller privat.»
  • FNs menneskerettsfråsegn, artikkel 18

---

Droppa i Raudt-program

SV har ikkje eit punkt om trusfridom, men poengterer at «alle mennesker har krav på reell religions- og meningsfrihet.»

Venstre nemner som SV ikkje trusfridom, men skriv i programmet at «menneskerettighetene er universelle. Vi vil kjempe for menneske- rettighetene internasjonalt og gjøre det vi kan for at flere skal kunne leve livet sitt i frihet.» I førre program ville Venstre «styrke FNs arbeid for livssyns- og etniske minoriteter».

Raudt har ingen punkt om trusfridom i kapittelet om internasjonal solidaritet.

Ambassadør for trusfridom

Generalsekretær Brown rosar Solberg-regjeringa for å ha vidareført ei stilling Ap-leiar Jonas Gahr Støre etablerte som utanriksminister. Sidan 2012 har Norge hatt ein eigen ambassadør for religiøse minoritetar og trusfridom.

Blir det regjeringsskifte i haust vonar Stefanusalliansen at stillinga blir ståande på organisasjonskartet i Utanriksdepartementet.

Departementet har også ein eigen vegleiar for arbeidet med trus- og livssynsfridom i utanrikstenesta.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter