Nyheter

Ny studie: Forsømmelser, vold og overgrep er utbredt på norske sykehjem.

60 prosent av 3.693 pleieansatte på 100 norske sykehjem at de minst én gang har begått vold, overgrep eller forsømmelser mot sykehjemsbeboere, ifølge en studie.

– Vi må tørre å snakke om dette, selv om det er ubehagelig, sier førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Wenche Karin Malmedal. Hun er daglig leder for forskningsprosjektet «Vold og overgrep i sykehjem».

Resultater fra NTNU-studien, som Helse- og omsorgsdepartementet refererer til i en pressemelding torsdag morgen, viser også at 76 prosent av pleieansatte har observert en kollega begå slike handlinger.

Kun 9,6 prosent har observert fysisk vold mot beboere, men hele 40,5 prosent har observert psykisk vold. 46,9 prosent har observert forsømmelse. Forsømmelse defineres i rapporten som mangelfull beskyttelse, eller unnlatelse av å beskytte en eldre person mot skade, eller mangel på oppfyllelse av grunnleggende pleie- og omsorgsbehov.

Enkelte har også observert økonomisk eller materiell vold, definert som ulovlig, uautorisert, eller feil bruk av en eldre persons ressurser, eller intensjonell ødeleggelse av materielle ting av betydning.

Aftenposten-avsløringer

1,6 prosent oppgir at de har observert en kollega begå seksuelle overgrep mot en beboer, og 0,4 prosent oppgir at de har begått slike overgrep selv.

Studien brukes nå i en rapport fra Helsedirektoratet som kartlegger problemer, og eksempler på kommuner som jobber godt med å forebygge vold og overgrep i sykehjem. Helsedirektoratets arbeid begynte i forbindelse med Aftenpostens avsløringer om vold og overgrep på sykehjem høsten 2019.

– Ingen skal oppleve frykt for å bli utsatt for vold og overgrep, og alle har rett på en trygg og god eldreomsorg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Mest vold mellom beboere

Litt under halvparten av de pleieansatte rapporterte at de hadde observert minst én hendelse av vold og overgrep begått av pårørende det siste året. Dette dreier seg i hovedsak om psykisk eller verbal vold.

Imidlertid er det klart flest hendelser mellom beboere – hele 69 prosent av pleieansatte oppgir å ha sett beboere begå fysisk vold mot andre beboere.

Også pårørende erfarer og observerer vold og overgrep mot beboere, og den vanligste formen er forsømmelser.

Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Wenche Karin Malmedal, har ledet studien om vold mot eldre på norske sykehjem. – Det er viktig å erkjenne at dette er et problem, selv om det er ubehagelig å snakke om, sier hun.

Ubehagelig å snakke om

Malmedal forteller at forskningsgruppen så behovet for å kartlegge og få mer kunnskap om vold, overgrep og forsømmelser på sykehjem, og tok derfor initiativ til studien.

– Det har lenge vært kjent at det skjer, men lite oppmerksomhet rundt det. Jeg tror det er fordi det er mange som synes det er ubehagelig å snakke om, fordi man vil at alle eldre på sykehjem skal være trygge.

Hun presiserer at de fleste eldre på sykehjem ikke opplever vold, men at dette likevel er et utbredt problem i Norge.

Trengs kompetent bemanning

I studien peker forskerne på viktigheten av et godt lederskap på sykehjemmene.

– Det er behov for modige ledere i slike saker, men det er ikke alltid like lett. Selv om lederen har gode intensjoner om at hver enkelt beboer skal få alle sine behov møtt, er det ikke sikkert at dette lar seg gjøre. Det er fordi de er nødt til å forholde seg til sine rammer satt av kommunen når det kommer til budsjett og bemanning, forteller Malmedal.

Ifølge Malmedal er det viktig at kommunene legger opp til at det er nok og kompetent bemanning.

– Det trengs folk med kunnskap og utdanning i sykehjemmene, og at disse ansatte får muligheter til å utvikle seg i jobben sin ved å kunne oppdatere seg på ny kunnskap og reflektere over egen praksis.

Ønsker ikke å svartmale situasjonen

– Hva kan politikerne gjøre for å forebygge at dette skjer?

– De må sørge for at det er gode nok rammevilkår for kommunene, slik at de får økt bemanningen sin. I tillegg finnes det et behov for nasjonale retningslinjer og en meldepliktordning for vold mot eldre.

I mai i år ble det vedtatt et forslag i Stortinget om nasjonale retningslinjer og meldeplikt i eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre. Malmedal tror dette vil være til god hjelp.

Malmedal presiserer at de ikke ønsker å svartmale situasjonen, og at de anerkjenner at det gjøres mye godt arbeid i ulike sykehjem over hele landet. Likevel poengterer hun at det er viktig at man tør å snakke om at det skjer uheldige, negative hendelser. Dette er viktig å erkjenne, så man får forebyggende tiltak på plass, sier hun.

Kan ikke akseptere grufulle hendelser

Sylvi Listhaug skriver i en epost til Vårt Land at Frp ønsker å få gjennomslag for forslaget siden de mener alle har rett på en trygg og god eldreomsorg. Hun skriver at det dessverre ikke er realiteten for alle:

– Kartlegginger har vist at det er et urovekkende mye vold og psykiske overgrep på sykehjem. Det er et stort behov for flere tiltak mot vold og overgrep ovenfor eldre, slik at det i større grad enn i dag avverges og følges opp. Som samfunn kan vi ikke akseptere at syke og pleietrengende eldre opplever slike grufulle hendelser.

Listhaug skriver videre at det nå er regjeringen som skal utarbeide nye retningslinjer, etter at stortinget stemte for deres forslag. Hun mener det er en utfordring at det ikke er nasjonale retningslinjer for utredning og håndtering av eldrevold-saker.

– Helsepersonell må få gode verktøy for å håndtere slike saker på en systematisk måte. Det er dessverre få sykehjem som har gode rutiner, regler og prosedyrer for hvordan de ansatte skal forholde seg til vold og overgrep på sykehjem, skriver Listhaug.

– Hvordan kommer dette til å forhindre at det skjer vold på sykehjem i Norge?

– I tillegg til de nasjonale retningslinjene, fikk vi også gjennomslag for at helsepersonell som avdekker vold og overgrep mot eldre skal ha en plikt om å melde fra til tilsynsmyndighetene, tilsvarende meldeplikten til barnevernet. Vi trenger i tillegg økt kunnskap blant de ansatte om vold og overgrep og økt bemanning på sykehjemmene, svarer Listhaug i eposten.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Idun Kjøl Wiig

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter