Nyheter

Human-Etisk Forbund: – Ordninga med sjukeheimsprestar i Oslo bryt grunnlova

SJUKEHEIMSPRESTAR: Human-Etisk Forbund reagerer sterkt på at KrF vil ha fleire sjukeheimsprestar i Oslo. Alle livsyn har rett til å bli behandla likt, og då er det alt anna enn fleire prestar som trengs, meiner dei.

– Ifølgje grunnlova har alle trus- og livssynssamfunn rett til lik støtte. Skal vi gjere noko med sjukeheimsprestetenesta i Oslo, så må det vere å gjere noko med forskjellsbehandlinga av alle dei som ikkje høyrer til Den norske kyrkja.

Det seier politisk sjef i Human-Etisk Forbund Lars Petter Helgestad. Han reagerer på at Espen Andreas Halse (KrF) denne veka foreslo å auke løyvingane til prestetenesta med 1,8 millionar kroner.

Helgestad viser til grunnlova. Den seier at alle trus- og livssynssamfunn har rett til å få den same støtta frå det offentlege. Når Oslo bispedøme får løyvd pengar over kommunens budsjett for å drive sjukeheimsprestetenesta, så må andre trus- og livssynsorganisasjonar også få støtte til tilsvarande ordningar, i forhold til storleiken på dei ulike samfunna, meiner han.

---

Grunnlova § 16

  • Alle innbyggjarane i riket har fri religionsutøving. Den norske kyrkja, ei evangelisk-luthersk kyrkje, står ved lag som den norske folkekyrkja og blir stødd som det av staten. Nærare føresegner om kyrkjeskipnaden blir fastsette i lov. Alle trus- og livssynssamfunn skal bli stødde på lik line.

---

Krav på 2,2 millionar

Helgestad meiner at dersom kommunen ikkje tek inn mangfaldet i si ordning, så har andre trus- og livssynssamfunn krav på å i staden få kompensasjon på linje med det DNK i dag får løyva pr. medlem.

I dag får Oslo Bispedøme 4,3 millionar i året frå kommunen for å finansierere sine sjukeheimsprestar. Basert på medlemstal for ulike trus- og livssynssamfunn i Oslo, har Vårt Land rekna ut at kommunen ville måtte løyve om lag 2,2 millionar til dei andre samfunna, om dei skulle få like store løyvingar for sine medlemmar.


— Mykje vil ha meir

Helgestad er ikkje mot å auke støtta til åndelege og eksistensielle tenester på sjukeheimane, men han meiner at dette i så fall først og fremst må gå til dei samfunna som i dag er underrepresentert på sjukeheimane. Og om det ikkje kjem ei auke, så må den potten som er der fordelast meir rettferdig, seier han.

— Mykje vil ha meir. Eg stiller spørsmål ved korleis Hasle prioriterer når han meiner at det å tilsette fleire prestar skal skje før ein tilset fleire frå dei trus- og livssynssamfunna som i dag ikkje er representert.

Han viser til at også Human-Etisk Forbund tilbyr samtaletenester tilsvarande det sjukeheimsprestane gjer, og at dei allereie har mange slike livssynsrettleiarar på sjukehus, i forsvaret og på universitet og høgskular. Forbundet får inga støtte frå Oslo kommune for å drive tenester opp mot sjukeheimane.

Trond Bakkevig

Får støtte frå utvalsleiar

Helgestad får langt på veg støtte frå Trond Bakkevig, pensjonert prest og no leiar for Oslo sitt trus- og livssynsutval. Han tek ikkje stilling til dei konkrete framlegga, men kjem med ei tydeleg oppmoding til KrF:

– Eg skulle ønske at KrF heller jobba med å lage ei innretting av ordninga som gjer at også andre trus- og livssynssamfunn kan få dei tenestene dei treng. Det er viktig at også andre får bygd opp kompetanse og erfaring på dette, seier han.

Han viser til at utvalet har foreslått ei kraftig auke av løyvingane til åndelege og eksistensielle tenester på sjukeheimane, men at pengane burde gå til ein felles pott som kan fordelast på alle trus- og livssynsretningar, i høve til kva som er behovet på institusjonane.

Rapporten frå trus- og livssynsutvalet blei lagt fram i fjor, men på grunn av pandemien er den enno ikkje lagt inn til handsaming i bystyret. Framlegget frå KrF om å tilsette to nye sjukeheimsprestar vart handsama i revidert budsjett på onsdag. Det fekk ikkje fleirtal.Hans Andreas Starheim

Hans Andreas Starheim

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter