Nyheter

SV: Vil be Stortinget si nei til E6 over Lågendeltaet – og legge ned Nye Veier

MOTORVEI: – Det gjør rett og slett vondt, sier Arne Nævra (SV) om motorveibygging over Lågendeltaet, over matjord og natur andre steder i Norge. SV vil legge ned Nye Veier, og få Ap og Sp med på å skrote Frp og Høyres motorveiplan.

Arne Nævra, mangeårig naturfotograf og nå SVs mann i transportkomiteen, ser derimot litt annerledes på ting. 

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV med bakgrunn fra klimastiftelsen Zero.

Lars Haltbrekken, SVs medlem i Energi- og miljøkomiteen og tidligere leder i Naturvernforbundet.

Arne Nævra har som SVs mann i transportkomiteen på Stortinget kjempet mot det han mener er overdimensjonerte veiplaner, som tar unødvendige milliarder fra statsbudsjettene og spiser verdifulle arealer uten at det er nødvendig for å komme fram med bil.

– Jeg har jobbet spesielt for at våre eventuelle regjeringspartnere, de rødgrønne, skulle se galskapen i den motorveisatsinga som har vært, sier Nævra.

Mandag behandler Stortinget Nasjonal Transportplan 2022-2033. I sin alternative NTP foreslår SV å legge ned Nye Veier, som ble opprettet i 2016 for å være en statlig byggherre.

– Vi kommuniserer ingen oppfatning om et slikt utspill. Det er opp til politikerne om vi skal finnes eller ikke. Inntil videre er det et flertall for at vi skal eksistere, sier Christian Altmann, pressekontakt ved Nye Veiers hovedkontor.

Vi ser nå at flere ordførere på strekningen Kristiansand-Stavanger får hakeslepp av den raseringen og arealbruken det fører til at alt skal være firefelts motorvei.

—  Arne Nævra, stortingsrepresentant (SV), transport- og kommunikasjonskomiteen

Veireformen fra 2015

15. april 2015 skrev daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) stolt på bloggen sin om «den største reformen av norsk veibygging på mange generasjoner».

«Det handler om å organisere veisektoren bedre for å realisere flere prosjekter – bedre, raskere og billigere».

Noen uker senere, 4. mai 2015, ble Nye Veier opprettet, som et selskap eid av staten underlagt Samferdselsdepartementet.. Fra 1. januar 2016 overtok Nye Veier utbygging og drift av en rekke motorveier fra Statens vegvesen.

I dag står vi med et forslag der lokale hensyn i svært liten grad blir ivaretatt.

—  Hilde Jorunn Hoven, kommunestyrerepresentant (Sp)

– Overrumplet kommunestyret

Hilde Jorunn Hoven, kommunestyrerepresentant for Sp i Lillehammer, mener noe ble endret da Nye Veier kom inn i bildet høsten 2016. Ifølge Hoven hadde Statens vegvesen i arbeidet med kommunedelplan om E6 til da foreslått å ta bort fra planleggingen to mulige traseer på vestsiden av Lågen. De var dyrere og slo dårligere ut på nærmest samtlige konsekvensutredninger. Det ble også sagt at statsforvalteren aldri ville tillate kryssing av fredningsområdet Lågendeltaet ved Våløya.

Men da kommunedelplanen skulle sendes ut på høring, hadde Statens vegvesen snudd, og ville ifølge Hoven nå ikke legge ut på høring en mulig trasé på østsida der E6 går i dag. Å bygge firefelts motorvei på østsida, ville også bety uheldige inngrep, men Hoven mener at et «nullalternativ» med smalere vei burde vært med videre.

---

Lågendeltaet og E6

  • Vårt Land omtalte denne saken første gang høsten 2020.
  • 5. juni skrev Vårt Land at det nå kan gå mot flertall i kommunestyret for et nei til å bygge ny vei gjennom naturreservatet. Et forslag om visse utbedringer på eksisterende E6-trasé har foreløpig støtte fra 20 av 47 representanter.
  • 17. juni skal kommunestyret behandle forslag til reguleringsplan. Blir den vedtatt, søker Nye Veier statsforvalteren om dispensasjon til å bygge i verneområdet der alle inngrep er forbudt.

---

Miljødirektoratets kart som viser verneområdet Lågendeltaet i skravert rødt.
Nye Veiers plan for ny E6 forbi Lillehammer


Der det ikke er behov for fire felter på grunn av lav trafikk, kan Nye Veier godt la være å bygge fire felter.

—  Christian Altmann, pressekontakt Nye Veiers hovedkontor

Ifølge Hoven var kommunestyret nær ved å vrake vestalternativet høsten 2018. Da inviterte Nye Veier seg til formannskapet for å holde en orientering.

Hoven opplevde det slik at de folkevalgte da ble stilt overfor et valg om enten å si ja til firefelts motorvei i ny trasé på vestsida, eller ingenting. I tillegg krevde Nye Veier at planprosessen skulle gå raskt.

Lågendeltaets venner

Hoven mener at de folkevalgte ble overrumplet.

– Da de fikk summet seg, vurderte flertallet den gangen at de heller ville ha vestsida enn ingen motorvei. De gikk inn for å «gjøre det beste ut av vestsida». I dag står vi med et forslag der lokale hensyn i svært liten grad blir ivaretatt, sier hun.

Nye Veier har beregnet at den samfunnsøkonomiske nytten av den nye E6-strekningen fra Moelv til Øyer (43 km) vil være minus 5,9 milliarder kroner. Hoven synes det er rart at strekningen blir valgt når Stortinget sagt at Nye Veier skal prioritere prosjekter etter hvor lønnsomme de er for samfunnet.

Totalt vil prosjektet koste rundt 11 milliarder kroner. Staten betaler rundt halvparten. Resten er planlagt dekket inn gjennom bompenger. Det vil koste 130 kroner å passere Lillehammer på det nye E6-stykket. Trolig vil deler av trafikken vil kjøre «gamleveien» for å slippe bompenger.

Lågendeltaet

På bekostning av demokratiet

Arne Nævra har sett samme problemstilling flere steder.

– Nye Veier serverer ordførerne en firefelts vei, og så sier de: Dette er det vi har av konsept, «take it or leave it». Ellers går vi til en annen kommune. Det gjør at ordførere ikke synes at de kan si nei, bestemme seg for en to-trefeltsvei som vil klare brasene i flere tiår framover, og heller bruke de sparte pengene på å oppgradere fylkesveier, sier Nævra.

SV mener at utbyggingen på E39 Kristiansand-Stavanger fører til stor nedbygging av natur og øker klimagassutslippene, mens to- og trefelts veier ville vært nok.

– Nye Veier ønsker å bygge ny vei tvers over jomfruelig mark, fordi det er mye dyrere å utbedre en eksisterende vei, med trafikkregulering og masse styr. Vi ser nå at flere ordførere på strekningen Kristiansand-Stavanger får hakeslepp av den raseringen og arealbruken som firefelts motorvei fører til, sier Nævra.

Den røde linja viser traseen som Nye Veier planlegger for ny E39 fra Kristiansand til Stavanger. Den grå linja viser dagens E39.

– Vi kan bygge smalere

Christian Altmann i Nye Veier synes Nævra snur på virkeligheten når han sier at ordførerne blir presset til å si ja til en pakke Nye Veier presenterer. Altmann understreker at det er kommunene som er planmyndighet og bestemmer, og at Nye Veier ser på trafikkmengde og faglige vurderinger for å vurdere om fire felter skal anbefales eller ikke.

– I tillegg legger Stortinget føringer for hva Nye Veier skal utføre. Der det ikke er behov for fire felter på grunn av lav trafikk, kan Nye Veier godt la være å bygge fire felter. Vi vil ha mest mulig samferdsel for pengene, sier Altmann.

– Nævra sier at Nye Veier foretrekker å bygge nye veier på jomfruelig mark, og derfor tar mye natur og matjord?

– Hvis det var sant, er det en negativ strategi. På strekningen E6 fra Kolomoen til Moelv på mer enn fire mil har vi nesten hele veien bygget på eksisterende vei. Når vi bygger i jomfruelig terreng, er det for å lage en kortere og mer effektiv vei enn den gamle.

Det gjelder E39 fra Kristiansand til Sandnes. Ifølge Altmann er dagens trasé ubrukelig for å lage firefelts vei. Ny vei skal halvere reisetida.

I planleggingen ser Nye Veier på hvor stor trafikken kan bli. Men mye er i endring.

– Vi ser også at jo flere elbiler du får på veien, kan det se ut til at hastigheten går ned, fordi elbilister kjører gjennomgående med lavere fart.

– Det internasjonale energibyrået sier at farten skal være maks 100 km/t på alle verdens veier innen 2030, for å få ned utslipp. Hvilken forskjell gjør 100 mot 110 km/t for veiplaner?

– Du kan i alle fall bygge litt smalere veier. Vi ønsker å bygge mer smal firefelt. Den er mer skånsom og gjør at vi kan bygge godt nok, men ikke overdrive omfanget av veiprosjektene, sier Altmann.

–--

Nasjonal Transportplan

  • 7. juni avga Stortingets transport- og kommunikasjonskomité innstilling til Nasjonal Transportplan 2021-2033 (NTP). 14. juni skal Stortinget behandle innstillingen.
  • SV lister opp i sin alternative NTP ja- og nei-prosjekter. E6 fra Moelv til Øyer er et av prosjektene som SV sier nei til. «Nye Veiers prosjekter nord for Lillehammer er et overdimensjonert, miljøfiendtlig veiprosjekt. En firefelts motorvei skal attpå til krysse et svært verdifullt våtmarksområde, nemlig Laagendeltaet».
  • SV fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringa stanse utbyggingen av E6 over Laagendeltaet nord for Lillehammer, og instruere Nye Veier AS til å nedskalere veien på strekningen Moelv–Øyer fra firefelts motorvei til et utbedringsalternativ i to- og trefelts konsept.»

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter