Nyheter

Islam Net: – Spesielt at Stortinget vil gi trossamfunn egne kontrakter

NYE VEDTAK: Islam Nets aktivitetssenter i Oslo skremmer Stortinget, som ber regjeringen flere pålegg som skal hindre fritidsaktivitet som kan bidra til radikalisering. Islam Net mener organisasjonen heller har hindret personer fra å dra til Syria.

Den konservative muslimske organisasjonen Islam Net ønsker å drive et religiøst aktivitetssenter for barn og unge i Groruddalen, som ligger øst i Oslo.

I mars avdekket Filter Nyheter at den omstridte organisasjonen står bak oppkjøpet av en eiendom for 60 millioner kroner. I dag huser bygget et skytesenter. Formelt kjøpes eiendommen av Imam Aktivitetssenter, som er knyttet til Islam Net.

Frp fremmet lovforslag

Planene provoserer Fremskrittspartiet. Derfor fremmet de et privat lovforslag i Stortinget. Frp mener kommunene må få sterkere lovhjemmel til å gripe inn for å stanse virksomhet og fritidsaktivitet mot barn og unge som anses å ha en klart integreringshemmende effekt.

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim opplyste i mars til Vårt Land at lovforslaget fremmes for hindre Islam Net å ta lokalene i bruk.

Dette er grove beskyldninger uten belegg. Vårt mangeårige arbeid mot ekstremisme har trolig forebygget svært mange nordmenn fra å sympatisere med IS og å reise til Syria.

—  Mahir M. Osman, juridisk fagmedarbeider i Islam Net

Flertallet samlet seg om to forslag

Torsdag voterte Stortinget over forslagene som blir fremmet i kommunalkomiteens innstilling. Frp fikk ikke flertall for sitt opprinnelige forslag om sterkere kommunal kontroll. Men opposisjonen – Ap, SV og Sp – samlet seg om to forslag som fikk flertall i Stortinget.

Konkret får Solberg-regjeringen to pålegg fra stortingsflertallet – først et forslag fremmet av Arbeiderpartiet:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag som gir kommunene bedre virkemidler til å hindre fritidsaktiviteter for barn og unge som kan bidra til radikalisering eller være i strid med barns rettigheter eller likestillings- og diskrimineringsloven, herunder en forpliktende samfunnskontrakt for integrering i samarbeid med tros- og livssynssamfunnenes organisasjoner» – og: «mulighet til å kartlegge og føre tilsyn med fritidsaktiviteter for barn og unge som omfatter religiøs undervisning.»

Oslo skytesenter

Ønsker kartlegging av pengegaver

Så et forslag fremmet av Ap og SV:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om tiltak for å kartlegge omfanget av pengestøtte fra utlandet til religiøse organisasjoner, uavhengig av om organisasjonen mottar statsstøtte.»

Stortinget er bekymret

Da Stortingets kommunalkomité behandlet Frps lovforslag, uttrykte flere partier bekymring for Islam Nets planer i Oslo. I en felles merknad i innstillingen skriver flertallet, Ap, SV og Sp:

«Flertallet mener det er bekymringsverdig at en organisasjon tuftet på salafisme, en bokstavtro tolkning av islam med klare antidemokratiske grunnverdier, har planer om å drive et slikt aktivitetssenter for barn og unge uten å være underlagt tilsyn og rapporteringskrav. Det vises til at selv om Islam Net selv tar avstand fra terror, viser erfaringer fra resten av verden at salafistiske miljøer likevel kan utgjøre en trussel ved at de kan fungere som en inngangsport til videre radikalisering.

Videre sier de tre partiene at de «deler bekymringen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet om konsekvensene for barn og unge som deltar i kjønnsdelte ungdomstilbud i regi av religiøse foreninger etter skoletid».

– Spesielt å lage kontrakter for trossamfunn

Mahir Osman er juridisk fagmedarbeider i Islam Net og skriver i en e-post til Vårt Land søndag at vedtakene i Stortinget krever omfattende utredninger og vurderinger.

– Eksempelvis virker det veldig spesielt å lage særegne kontrakter mellom trossamfunn og staten for å fremme spesifikke verdier som staten ønsker, men som ikke gjelder andre organisasjoner. Det foreligger også allerede omfattende tiltaksplaner mot radikalisering og det er vanskelig å se for seg at nye lover på dette feltet skal gjøre noen forskjell. I så fall er det fare for at det blir svært inngripende lover som vanskelig kan forenes med organisasjons-, religions- og ytringsfrihet slik vi har det i dag. Så her avventer vi departementenes utredninger, i forvissning om at disse frihetene står sterkt i Norge.

– Hadde dere hatt noe imot at kommunen hadde innsyn i deres planlagte samfunnshus og aktivitetssenter?

– Nei. Senteret er ment å være åpent og transparent, hvor mange av tilbudene godt kan tenkes å etableres i samråd eller samarbeid med kommunen. Ellers er våre planer åpne og vi vil utrede ytterligere for kommunen i forbindelse med våre samtaler med dem, skriver Osman.

– Er dere villig til å føre en åpen kommunikasjon med kommunen?

– Absolutt. Det er akkurat det vi ønsker. Vi ønsker å møte kommunen for å utdype planene og få gode innspill til hvordan prosjektet kan forbedres.

LØRENSKOG 20100615: 
Fahad Qureshi, leder i IslamNet svarer om omstridte islam-kurs. Ønsker å renvaske islams navn - ikke å omvende nordmenn til islam.  
FOTO: MARKUS AARSTAD/VG

Islam Net: – Har trolig hindret flere fra å reise til Syria

– Hvordan stiller Islam Net seg til anklagene om at deres samfunnshus og aktivitetssenter kan fungere radikaliserende?

– Dette er grove beskyldninger uten belegg. Vårt mangeårige arbeid mot ekstremisme har trolig forebygget svært mange nordmenn fra å sympatisere med IS og å reise til Syria, skriver Osman.

Han forteller at Islam Nets leder Fahad Qureshi har forelest om dette i et seminar hos Romerike politidistrikt, og utdypet noe av foredraget i et innlegg i Nettavisen.

Osman viser også til forfatteren Demian Vitanza. I innlegget «Radikaliseringsmaskinen» i Klassekampen i april skrev at han fulgte Islam Net tett da han jobbet med romanen Dette livet eller det neste (2017). Vitanza skriver at «Syriafareren romanen baserte seg på, hadde vært innom Islam Net som en del av sin religiøse oppvåkning. Organisasjonen var viktig for å etablere en religiøs identitet, og den trakk ham bort fra kriminalitet. Men det var ikke Islam Net som dyttet ham i en militant retning. Tvert imot, har han gjentatt flere ganger at de eneste som kunne ha stoppet ham fra å reise, var nettopp folkene fra Islam Net».

Islam Net planlegger ifølge Osman å etablere fattighus, treningssenter, bibliotek, studio, bønnerom, restaurant og andre fasiliteter.

– Om det kommer lover som forbyr fritidsaktiviteter, så vil det nok ikke påvirke den reelle funksjonen til senteret i særlig stor grad. Skulle imidlertid vår organisasjons-, religions- eller ytringsfrihet bli innskrenket, vil det tas til retten, hele veien til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen om nødvendig. Nå er deler av eiendommen utleid som et skytesenter. Det er da en viss ironi i at politikerne ønsker å hindre Iman Aktivitetssenter i å etablere disse samfunnsnyttige tilbudene i Groruddalen. Da kan man spørre om politikerne heller foretrekker et skytesenter, sier Osman.

– Hvis det blir gjennomført en granskning av pengestøtte fra utlandet i deres organisasjon, hva vil de finne?

– Vi bruker et autorisert regnskapsførerselskap til å føre regnskap, og et statsautorisert revisjonsselskap til å revidere regnskapet. Vi har gjentatte ganger uttrykt at vi ikke har mottatt pengestøtte fra statlige aktører i utlandet, og det er dette man vil finne ved en eventuell granskning, skriver Osman.

Menneskerettsekspert: – Uheldig

Tore Lindholm ved Norsk senter for menneskerettigheter understreker at det i norsk setting skal mye til for å gjøre som Frp har foreslått.

– Det griper inn i organisasjonsfrihet og religionsfrihet, og effekten er å mistenkeliggjøre denne gruppen som forslaget retter seg mot. Jeg har ingen sympati med Islam Net, men ser ingen grunn til å kjøre politiet mot dem eller bruke statsmakt for å hindre dem, sier Lindholm.

At det nå er forslag fra Ap, SV og Sp som er vedtatt, undrer Lindholm seg litt over.

– Det er mulig at dette er valgkamppopulisme. Jeg ville fraråde Ap å gå inn for en slik linje, fordi det vil være et knefall overfor Frp-retorikk. Men det har Ap gjort mange ganger.

– Lov å ha gufne hensikter

Hvis Stortinget skal vedta en lov som griper inn i menneskers frihet, understreker Lindholm at det må være en forholdsmessighet.

– Det er lov å ha ganske gufne hensikter, men du må gjøre noe før du skal straffes eller hindres. Islam Net ønsker å lage et senter for ungdomskultur, og det å misjonere blant ungdom er tillatt, sier Lindholm.

Han mener at et begrep som integrasjon ofte blir misbrukt, gjerne mer enn for 20 år siden da man skilte skarpere mellom integrering og assimilering.

– Frp snakker om integrering som om de ønsker å assimilere innvandrere til norsk kultur ved hjelp av politi og myndigheter. Men integrasjon handler om at folk respekterer hverandre selv om de langt fra er like. Som kristen er ikke islam noe jeg vil bruke energien min på, men vi kan møtes på en respektfull måte.

– Det virker å ha bekymret partier på Stortinget at Islam Net har kjøpt et skytesenter, som man kanskje frykter kan brukes til terroristopplæring?

– Det er helt utelukket, tror jeg. Islam Net har gjort mange unorske ting, som å plassere jenter og gutter på hver sin side av salen, men dette er ikke ulovlig. Qureshi har også rett i at de har moderert seg litt. Derfor vil jeg mene at det vil være uheldig at Stortinget skulle lage lover eller tiltak for å forhindre at de får drive aktiviteter for ungdom. Jeg kan gjerne krangle og diskutere med Islam Net, men å bruke statsmakt mot dem framstår som autoritært, sier Lindholm.

Han legger til at i et land som Norge der kristendom er majoritetstro, er det viktig at de som får størst religionsfrihet, er andre trossamfunn enn kristne.

– Det er viktig å opprettholde fanen for en pluralistisk åpenhet, men ikke derved bli tannløs og si at de ikke må kritiseres, sier Lindholm.

Valget vil påvirke

Solberg-regjeringen får ikke startet arbeidet med anmodningsvedtakene fra Stortinget i denne perioden. I september er det valg, og dagens meningsmålinger viser at det fort kan bli en annen regjering som må plukke opp vedtakene.

---

Islam Net

  • Muslimsk organisasjon grunnlagt av den pakistansk-norske ingeniøren Fahad Qureshi i 2008.
  • Har rundt 1.500 betalende medlemmer.

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhendeavdelinga i Vårt Land. Han har arbeidd i Vårt Land sidan 1992 og har tidlegare vore deskjournalist, vaktsjef, nyhendeleiar og samfunnsredaktør (nyhenderedaktør) i avisa. Han skriv særleg om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk, oppvekst og utanriks – og konsekvensar av vedtak i regjeringa og Stortinget. Tips gjerne på: bjbj@vl.no

Ida Helene Benonisen

Ida Helene Benonisen

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter