FRYKTET RETTIGHETSBRUDD:

Åpner tilsyn med Guds Menighet-skolene

Utdanningsdirektoratet har åpnet tilsyn med trossamfunnet Guds Menighets skoler i Lofoten, nøyaktig et år etter Bufdir sendte en bekymringsmelding om barna på skolene.

– Vi har vært bekymret for Guds Menighets skoler siden første gang vi hørte om dem. Siden den gang har vi hørt mange alarmerende historier fra ungdommer som har gått på skolene. Det er på tide at det åpnes tilsyn, sier Hilde Langvann, daglig leder i Hjelpekilden, en organisasjon for religiøse utbrytere.

5. mars i fjor sendte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Nordland vedrørende Guds Menighet på Ørsnes og menighetens privatskoler på Ørsnes og Flakstad i Lofoten. Bekymringene dreide seg om mistanker om alvorlige brudd på barns rettigheter i trossamfunnet og ved privatskolene. Utdanningsdirektoratet (Udir) ble også informert om bekymringene.

Et år senere har Udir nå besluttet å åpne tilsyn med skolene.

Første gang Bufdir melder bekymring om menighetsbarn

I går kunne Vårt Land fortelle at det er blitt ført tilsyn med 33 kristne friskoler i løpet av det siste året. Fra og med forrige uke (5. mars i år) er også Guds Menighets to privatskoler på denne lista.

– Dette er første gang Bufdir har meldt bekymring i en sak som gjelder forhold for barn i en lukket kristen menighet, forteller Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør for Internasjonale tjenester i Bufdir.

Hun sier Bufdir ser alvorlig på varsler de har fått som gjelder barn i menigheten, og forklarer at det er derfor de har varslet Udir om saken.

– Vi har gjort det vi kan i saken ved å melde vår bekymring til flere aktører, blant annet til Udir som ansvarlig tilsynsmyndighet.

Idun Klette Låhne, avdelingsdirektør i Udir, forteller at de ønsker å hente inn informasjon om hvordan styret og skolene ivaretar en rekke sentrale krav i friskoleloven. Direktoratet vurderer å besøke skolene, men dette er ikke endelig avgjort.

Har tilsynet en sammenheng med bekymringene til blant annet Bufdir?

– Vi har fulgt denne sitasjonen løpende. Vi kan åpne tilsyn basert på en enkeltstående bekymringsmelding, men vi ser ofte mange kilder i sammenheng når vi gjør våre risikovurderinger. Det er et par år siden vi gjennomførte et skriftlig tilsyn, og vi ønsker å innhente ny informasjon, svarer Låhne.

Hilde Langvann, daglig leder i Hjelpekilden.
Hilde Langvann, daglig leder i Hjelpekilden, er glad for at det åpnes tilsyn med Guds Menighet-skolene.

Hjelpekilden: – Elevene mangler kompetanse

Hjelpekilden har en klar formening om at det føres for lite tilsyn med menighetsdrevne skoler.

– Vi mener mange menighetsdrevne skoler hindrer integrering. Hvis man tilhører et religiøst miljø som distanserer seg fra storsamfunnet, er det uheldig at man også er i et skolesystem som bidrar det til å gjøre tilværelsen enda mer lukket, sier Langvann.

Hun forklarer at hun uttaler seg basert på det ungdommer som er vokst opp i slike miljøer forteller dem. Noen forteller blant annet at overgangen fra grunnskole til offentlig videregående skole har vært veldig tøff, og at de må lære seg om samfunnet på nytt i disse situasjonene.

– Elever som har gått på Guds Menighets privatskoler som vi har kontakt med har sagt de opplever dette når de skal begynne på videregående skole i Svolvær. De forteller at de føler at de mangler en del kompetanse som andre elever har, sier Langvann.

Vårt Land er kjent med at Ørsnes Privatskole 2. mars i år fikk beskjed fra Udir om at skolens innsendte læreplaner ikke var tilstrekkelige til at direktoratet kunne foreta en vurdering av om de kunne godkjennes etter friskoleloven.

Guds Menighet: – Vi ønsker Udir velkommen

Rainer Stokvik, forstander i Guds Menighet, har tidligere sagt at det er uaktuelt for dem å kommentere Bufdirs bekymringsmelding i media. De har også sagt at det som kommer frem i meldingen og uttalelser fra Hjelpekilden og utbrytere er «en blanding av direkte faktafeil, unyanserte påstander, opplevelser og oppfatninger fra enkeltpersoner».

Når Vårt Land tar kontakt angående åpningen av tilsyn skriver Stokvik i en tekstmelding at de selv har ønsket tilsyn ved skolen og hilser Udir velkommen. På spørsmål om han vil si noe mer om tilsynet eller bekymringsmeldingen svarer forstanderen følgende:

– Det er ikke så mye mer å si om det. Guds Menighet har drevet skole i snart 30 år og har hatt mange tilsyn, så det er vi ikke ukjent med. Det vi ellers har å tilføye vil vi ta direkte med Bufdir.

Udir har imidlertid tidligere opplyst at de kun har hatt ett tilsyn på begge skolene i perioden 2012-2014 siden oppstarten på 90-tallet.

Ørsnes Privatskole
Bygda Ørsnes ligger vest for Kabelvåg i Lofoten. Her bor det mellom 400 og 500 mennesker. Mange av dem er medlemmer i Guds Menighet.

Kunnskapsdepartementet: – Vi ser alvorlig på slike varsler

Vårt Land har ved flere anledninger vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet om bekymringsmeldingen angående Guds Menighets skoler. Departementet har vært opptatt av å fremheve at det er Udir som fører tilsyn med friskoler.

– Alle barn har krav på et trygt og godt skolemiljø. Kunnskapsdepartementet er kjent med bekymringsmeldinger som gjelder skoler tilhørende Guds Menighet i Lofoten. Vi ser alvorlig på slike varsler. Fordi departementet vil være klageinstans for eventuelle vedtak Utdanningsdirektoratet treffer, kan vi ikke kommentere eller gå inn og gi informasjon i enkeltsaker før vi har mottatt og behandlet en eventuell klagesak, skriver Lars Vassbotten, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, i en e-post.

LES MER OM KRISTNE FRISKOLER:

• Friskole styrte mot underskudd – ble reddet av eierorganisasjon

• Friskoleforbund: – Ingen fremtid om det fortsetter slik

• For dårlig spesialundervisning: Skylder på manglende ressurser

• Bufdir: Henlegging av bekymringsmelding kan ha vært ulovlig

---

Guds Menighets privatskoler

  • Guds Menighet driver privatskoler både på Ørsnes og i Vikten. Vikten skole ble opprettet i 1992 og skolen på Ørsnes i 1998.
  • Etableringen av privatskolene var omstridt, i og med at det svekket elevgrunnlaget ved de offentlige skolene i bygdene.
  • Ørsnes skole har 52 elever, mens Vikten skole har 25 elever.
  • Ifølge skolenes nettside styres de av «sann gudsfrykt», og verdigrunnlaget bygger på «Det evige evangelium» etter Reinertsen. Disse skriftene er ikke tilgjengelige for offentligheten.
  • Skolene følger de offentlige læreplanene, men undervisningen er likevel preget av grunnsynet til menighetene.
  • Kilde: Lofot-Tidende, Lofotposten og Ørsnes og Vikten privatskoler

---

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2017, som journalist og som nyhetsleder.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter