Nyheter

Mener boten diskriminerer

I går var siste dag i retten for Oslo katolske bispedømme. De mener statens krav om aktiv innmelding diskriminerer arbeidsinnvandrere.

– Ingen andre trossamfunn i Norge deler Oslo katolske bispedømmes (OKB) lovforståelse. Dessuten viser OKBs rapporter fra tiden de brukte telefonkatalogmetoden at de visste at dette var ulovlig. Hvorfor skulle de ellers skjule det de drev med? spurte regjeringsadvokat Anders Blakstvedt under sitt avslutningsinnlegg i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

LES MER: Staten lot seg lede av mediepresset.

Sunn fornuft

Uttrykk som «alminnelig», «hvem ville funnet på at», «utenkelig» og «selvfølgelig», gikk igjen i regjeringsadvokatens resonnementer.

– Det er forskjell på et registrert trossamfunn i Norge og et internasjonalt trossamfunn. Norske lover stiller bare krav til norske trossamfunn, og OKB er et slikt trossamfunn. Det er ikke for mye for langt at man må ha kontakt med et trossamfunn for at man blir medlem i dette trossamfunnet, sa regjeringsadvokat Anders Blakstvedt.

Han mener norsk forvaltningspraksis er klokkeklar: Selv om staten ikke stiller krav til hvordan innmelding i et trossamfunn skjer, kreves det en form for kontakt med den som blir registrert.

– Man kan selvfølgelig ikke hoppe bukk over kravet til privat autonomi. Det er tydelig i diverse rundskriv som ble sendt til alle norske trossamfunn i dette tidsrommet, sa Blakstvedt.

LES MER: OKB dømt for bedrageri.

Nordiske søsken

Særreglene for de nordiske folkekirkene var et gjennomgangstema i lagmannsretten tirsdag. OKB har nemlig påpekt at de nordiske kirkene med sete i Norge ikke hadde spurt sine medlemmer om samtykke for medlemskap, men brukt registre fra sine respektive hjemland. I fjor høst ga Sivilombudsmannen de nordiske kirkene medhold i at dåp i Sverige, Finland og Island tilfredsstiller kravene om medlemskap også i Norge.

– Men dette skjedde etter ettertrykkelig avtale med departementet etter at representanter for de nordiske land møtte opp med ambassadører og hele bøtteballetten. Det var ingenting hemmelig eller ulovlig med den avtalen. Men katolikkene hadde ingen slik avtale med departementet, sa regjeringsadvokat Blakstvedt.

LES MER: Mener de har rett på mer penger enn de får.

God eller ond tro

OKBs advokater brukte på sin side store ord under sine avsluttende prosedyrer. Både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, EØS-lovgivningen, Grunnloven og trosfriheten ble trukket opp som argumenter for at OKB skal slippe å betale de 40 millionene i statsstøtte de fikk i perioden 2011-2014.

Advokat Anders Ryssdal, som representerer OKB, stilte spørsmål med statens påstand om at OKB handlet i «ond tro» da de registrerte katolikker mellom 2011-2014.

– Jeg spør meg hvem som handlet i god eller ond tro: OKB, som «traff» med 80 prosent av katolikkene de registrerte, de nordiske folkekirkene, som aldri sjekket om medlemmene deres ønsket å være medlem, eller staten som var brukte en helt annen ordning enn det loven krever overfor de nordiske folkekirkene, sa han.

Ryssdal pekte også på at kravet om aktiv tilslutning først kom i et rundskriv fra Kulturdepartementet etter at medlemsrot-saken ble kjent høsten 2014.

– Før dette sa loven at registreringen til trossamfunn skulle skje så enkelt så mulig, for å hindre unødvendig byråkrati, og at det ikke ville legges vekt på absolutt nøyaktighet i antall medlemmer. For å likestille trossamfunnene, må man derfor akseptere at kravene for medlemskap er ulike, sa han.

Rammer religionsfrihet

Når staten krever at katolikker datomerkes, fører det til finansiell forskjellsbehandling, mener OKB.

– Det mener vi strider mot grunnlovens paragraf 16 om religionsfrihet, og med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen paragraf 14, sa Ryssdal.

OKBs advokater pekte på at trossamfunnsstøttes formål er å skape trosfrihet for trossamfunn utenfor den norske kirke.

– Oppnår staten trosfrihet når de straffer et trossamfunn – når andre trossamfunn, slik som de nordiske folkekirkene, ikke engang er underlagt samme regelverk? spurte advokat Ryssdal.

Regjeringsadvokaten hevdet imidlertid at «menneskerettighetene ikke kan brukes som brekkstang for å få mer statsstøtte».

– Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen sier staten ikke skal hindre sine innbyggeres trosutøvelse, og at en skal være nøytral overfor de ulike religionene. Men retten til økonomisk støtte er ikke en del av menneskerettighetene, sa regjeringsadvokat Haakon Waaler under sitt sluttinnlegg.

Waaler sa brudd på menneskerettighetene blir et relevant argument hvis religionsutøvelsen blir vesentlig innskrenket av at den økonomiske støtten faller bort.

– Tilskudd faller utenfor religionsfriheten, uttalte han.

LES MER: Ansatte ventet på den store smellen.

Strider mot EØS

Advokat Ryssdals argumentasjon ledet frem til OKBs mer overraskende argument, nemlig at pålegget om aktiv tilslutning er i strid med EØS-lovgivningen. Christoffer Fleischer, som også representerer OKB, fremstilte nemlig påstanden at pålegget om aktiv tilslutning kun rammer innvandrerkirker, der innmelding allerede har skjedd i medlemmets hjemland.

– I Norge er det ikke slik at man bare våkner opp en dag og oppdager at man er medlem av et trossamfunn, sa han.

Dette vakte mye latter hos motpartens advokater.

OKBs resonnement er imidlertid klart: Resultatet av at mange utenlandske statsborgere ikke tenker på å melde seg inn igjen i et trossamfunn de allerede er medlem av, er at Den katolske kirke får mindre statsstøtte enn det den egentlig har rett på.

– Dette betyr at utenlandske statsborgere som har arbeidsinnvandret i Norge får et dårligere sosialt tilbud enn norske statsborgere og medlemmene av de nordiske folkekirkene. Europeiske arbeidsinnvandrere blir dermed diskriminert på bakgrunn av nasjonalitet, og det er forbudt ifølge EØS-lovgivningen, sa Fleischer.

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter