Nyheter

– Innmeldingskrav i strid med loven

Fylkesmannens krav om at trossamfunn må ha en aktiv bekreftelse fra medlemmene for å søke støtte for dem, er lovstridig, mener menneskerettighetsekspert.

– De fleste medlemmer i Den norske kirke er barnedøpt, og har dermed ikke gitt en aktiv bekreftelse når de er voksne, sier advokat Knut Rognlien.

Han har skrevet et støtteskriv til Den islandske luthersk-evangeliske menigheten i Norge.

Etter at medlemsrotsaken til Den katolske kirke sprakk, har Kulturdepartementet og fylkesmennene flere ganger slått fast at:

• Det kreves en aktiv og uttrykkelig melding eller bekreftelse fra en person før vedkommende kan regnes som medlem.

• Flytting til Norge eller norsk statsborgerskap gjør ikke at vedkommende blir automatisk medlem i det norske søstersamfunnet, som juridisk sett er selvstendige enheter med eget organisasjonsnummer.

LES OGSÅ: – Må melde seg inn selv

– Forskjellsbehandling

De islandske, svenske og finske menighetene i Norge får «overført» sine medlemmer fra det sentrale medlemsregisteret i moderkirken. Denne måneden er de nordiske kirkene i møter med Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å svare for sin praksis.

Islendingene møtte fylkesmannen forrige uke. Med seg hadde de støtteskrivet fra advokat Knut Rognlien. Han er klar på at kravene fra staten ikke er i tråd med lovverket. Trossamfunnsloven sier at «trudomssamfunnet fastset sjølv kva måte innmelding i samfunnet skal gjerast på.»

Den islandske folkekirken har om lag samme regler for medlemskap som Den norske kirke, og de fleste medlemmene er barnedøpte.

– Siden det aksepteres at de barnedøpte i Den norske kirke ikke aktivt må bekrefte sitt medlemskap, er det en forskjellsbehandling om andre trossamfunn må gjøre det, sier han.

Merarbeid og økonomisk tap

Et slikt krav vil føre til merarbeid og økonomiske tap for menigheten og forskjellsbehandlingen er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, mener Rognlien.

LES OGSÅ: Frykter kutt etter innmeldingskrav

– Men kan et trossamfunn legge til hvem som helst? Satt på spissen, kan jeg opprette et trossamfunn for blåøyde og melde inn personer jeg ser har blå øyne?

– Nei. Det må være en eller annen form for aksept fra voksne personer. Det kan ordnes på forskjellige måter, skriftlig, muntlig eller gjennom en seremoni som for eksempel dåp, sier han.

Han mener også at loven ikke skiller «mellom trossamfunn som er en del av et internasjonalt trossamfunn og et trossamfunn som bare har tilknytning til Norge.»

– Det står ingenting i loven om at medlemskapet endres dersom man flytter til et annet land. En innmelding på Island er også gyldig i Norge, sier han.

– Snekret for å ramme katolikkene?

Kulturdepartementet sender årlig ut et rundskriv til trossamfunnene om tilskuddsordningen. I årets rundskriv står det:

«For at en person skal kunne bli registrert som tilhørende et trossamfunn utenfor Den norske kirke etter trossamfunnsloven, må vedkommende selv melde seg inn eller bli innmeldt av foreldrene eller vergen hvis han/hun er under 15 år.»

Problemet for de nordiske kirkene er at denne formuleringen er ny av året. Hverken i rundskrivene fra 2014, 2013, 2012 eller 2011 er innmeldingsmetoden berørt.

– Det kan virke som om denne formuleringen er snekret for å ramme praksisen til Den katolske kirke, sa Thor Gardarsson, advokat tilknyttet menigheten tidligere i år.

– Må endre loven

Advokat Rognlien er klar på at lovverket ikke gir Kulturdepartementet myndighet til å innføre et slikt krav.

– Departementet kan ikke på egenhånd sette et slikt vilkår. Det er opptil Stortinget og vedta lover, og så må de være i samsvar med konvensjoner vi har forpliktet oss på, sier han.

Rognlien har ikke satt seg inn i Den katolske kirkes praksis og vil dermed ikke kommentere den.

Visste om innmeldingspraksis

I motsetning til Den katolske kirke, har de nordiske folkekirkene vært åpne omkring hvordan de registrerer medlemmene sine. Både den islandske og den finske menigheten i Norge har ved flere anledninger redegjort for at de får sitt medlemsregister fra kirkene i hjemlandet.

Allerede i 2006 bekreftet Merethe Helstad, som også den gang var juridisk direktør hos fylkesmannen, at de kjente til ordningen med overføring av medlemmer fra moderkirkene.

«Departementet har godtatt den ordningen som praktiseres», skrev hun i en e-post som Vårt Land har funnet i arkivet til fylkesmannen. Den gang handlet det om den finske kirken som fikk medlemmene sine fra sin moderkirke i Finland.

Vil forenkle regelverket

Kulturdepartementet melder at de vurderer å forenkle lovgivningen og tilskuddsordningene for tros- og livssynssamfunnene.

– Det er foreløpig ikke tatt stilling til når eventuelle forslag til endringer vil bli sendt på høring, opplyser departementet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter