Nyheter

Sprer uro om kirkebetaling

Gleden over 
finansieringsløfter er gått over i 
forvirring og usikkerhet. – Kulturministeren skaper utrygghet, sier kirketopp.

– I årets statsbudsjett er det en reell reduksjon av tilskuddet til blant annet trosopplæring. Jeg er redd det kan være et signal om at regjeringen vil gi Den norske kirke økt rettslig selvstendighet – men samtidig yte mindre støtte, sier Øystein Dahle, direktør
 i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Nye toner

«Garanterer pengestrømmen til kirken», slo Vårt Land opp på førstesiden 2. september, samme dag som kulturminister Thorhild Widvey (H) la fram forslag til endringer i kirkeloven. «Den norske kirke skal finansieres av stat og kommune også i fremtiden, fastslår kulturministeren», skrev avisen.

LES SAKEN HER: Widvey tror på full støtte i kirkeprosessen

Regjeringens plan for å fullføre 
skillet mellom staten og Den norske kirke, ble først positivt mottatt blant kirkeledere, men nå begynner pipa å få en annen lyd. Dette er signalene som skaper uro på Kirkens hus i Oslo og i menigheter rundt i landet:

Bevilgningene til kirken i statsbudsjettet for 2015.

At regjeringen ikke har satt av penger til omstilling og kompetansebygging i kirken når denne skal overta statlige oppgaver.

Kulturministerens gjentatte uttalelser om mulig «medlemsfinansiering» av Den norske kirke.

– Trenger trygghet

Dette skaper uro og usikkerhet i kirken, mener Dahle, direktør i KA, som representerer alle de kirkelige fellesrådene i Norge.

– All omstilling fører til usikkerhet, og når det sendes uklare signaler om økonomi, forsterkes uroen. Det er det som minst av alt trengs i en krevende fase. Vi er åpne for diskusjon om fremtidig finansieringsordning, men vi har behov for forutsigbarhet og trygghet i denne fasen, sier Dahle.

Han har de siste dagene gått grundig inn i Kulturdepartementets forslag til modell for en mer selvstendig kirke. Dahle mener høringsdokumentet vektlegger skille og uavhengighet mellom kirke og stat såpass ensidig at man kan tvile på om staten «har interesse av å opprettholde en landsdekkende, aktiv og levende folkekirke».

– Widvey gir uklare, tvetydige og urovekkende signaler om det statlige finansieringsansvaret, mener han.

– Hva er du redd for?

– Det er alvorlig dersom kirken, samtidig som det nå skal gjennomføres en stor omstilling ved overgangen fra statlig styring til en mer selvstendig kirke, får en svekket økonomi og stor usikkerhet om grunnlaget for å opprettholde stillinger og virksomhet.

Krever svar

– Er du sikker på at regjeringen har mindre vilje enn før til offentlig kirkefinansiering?

– Nei, jeg tolker signaler. Stortingets kirkeforlik i 2008 var veldig klart på at statlig og kommunal finansiering skal videreføres, men nå opplever jeg at kulturministeren og departementet vingler litt og uttaler seg tvetydig. Widvey må klargjøre om det hun egentlig vil, er å reise den store debatten om offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn. Og hun bør fortelle hvor regjeringen står, svarer Dahle.

En del ideologer og samfunnsdebattanter i Høyre og Fremskrittspartiet har tatt til orde mot at «religion og livssyn i Norge skal betales av det offentlige». Flere stemmer, blant annet i miljøet rundt den konservative tankesmia Civita og tidsskriftet Minerva, har argumentert for at kirkelig virksomhet bør finansieres gjennom medlemskontingent.

Medlemsfinansiering

I høringsdokumentet «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille» som kulturdepartementet har sendt ut på høring med frist 1. november, står det:

«En rammelovgivning for Den norske kirke vil også reise spørsmålet om en omlegging av dagens finansieringsordninger for kirken, slik at kirken på det økonomiske området blir mer fristilt og selvstendig. Departementet antar at en omlegging for eksempel i retning av medlemsfinansiering i en eller annen form da vil være naturlig å vurdere.»

Ministeren har flere ganger den siste tiden fastslått at det vil være naturlig å utrede «medlemsfinansiering i en eller annen form».

– Når Widvey nå lanserer tanken om økt medlemsfinansiering, uten å si hva hun mener med dette, utfordrer hun stat/kirke-forliket fra 2008. Nei til medlemsavgift i Den norske kirke var et premiss den gangen. Dette skjer samtidig som departementet varsler økt tempo i arbeidet for ytterligere fristilling av kirken fra staten, sier Øystein Dahle i KA.

– Er kirken redd for en debatt om kirkemedlemsavgift, livssynsskatt eller annen ordning for medlemsfinansiering, Øystein Dahle?

– Nei. Dette er diskutert mange ganger og har vært et tema i mange utredninger i årenes løp, men stortingsflertallet har gang på gang bekreftet at de mener offentlig bevilgningsfinansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er det beste.

Kulturminister Thorhild Widvey har foreløpig ikke hatt tid til å kommentere denne 
saken.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter