Nyheter

Foreslår livstestamente i pasientjournaler

Helsedirektoratet foreslår at personer som ikke ønsker livsforlengende medisinsk behandling, i framtiden skal få dette registrert i pasientjournalen.

Forslaget ble satt fram i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i desember. Det er svar på et oppdrag som gikk ut på å utvikle «et livssynsnøytralt livstestamente for mennesker som befinner seg i livets sluttfase». Med livstestamente menes en erklæring som bidrar til å avklare om en pasient ønsker – eller ikke ønsker – livsforlengende behandling.

Helsedirektoratet mener livstestamentene kan bli en del av den planlagte nasjonal kjernejournal, en elektronisk pasientjournal som foreløpig er under utprøving i enkelte kommuner i Sør-Trøndelag og Rogaland.

Dødsprosess. Helsedirektoratet foreslår følgende tekst for et livstestamente: «Jeg ønsker ikke livsforlengende behandling dersom jeg er døende, dvs. er i en pågående dødsprosess og vil dø i løpet av kort tid, og jeg er ute av stand til selv å formidle et behandlingsønske. Situasjonen omfatter både akutte tilstander/hendelser og planlagte/forutsigbare tilstander/hendelser.»

For å sikre at innholdet i testamentet er pasientens reelle ønske, mener Helsedirektoratet at testamentet må fornyes årlig.

Alternativ løsning. Som et alternativ til livstestamente i kjernejournalen, foreslår Helsedirektoratet at erklæringen registreres i «min helse» på nettstedet www.helsenorge.no og på et kort som pasienten kan bære med seg. Dette vil være samme løsning som ved den etablerte ordningen med donorkort for organdonasjon.

Helsedirektoratet peker på at etablering av kjernejournal for hele Norge vil ta noe tid, og at en ordning med livstestamente på www.helsenorge.no vil kunne gjennomføres raskere.

For å øke sannsynligheten for at livstestamentet blir kjent for behandlende helsepersonell, må nærmeste pårørende være informert om erklæringen, stå som kontaktperson og ha kopi av livstestamentet, skriver Helsedirektoratet. ©NTB

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter