– Det er ikke et hinder i skapertroen for at kristne kan være organdonorer, men på den andre siden vil jeg advare mot å gjøre det til en kristen plikt, sier Gunnar Heiene, professor ved MF Vitenskapelige Høyskole.

Ifølge Heiene er det et viktig poeng i kristen etikk at mennesket er skapt for å bevare livet.

– Livet er en del av skaperverket og vi er skapt til å leve i felleskap og å være medmennesker, sier han.

LES MER: ‘Muslimer, få donorkort!’

Nestekjærlighet

Heiene mener at skapertanken gir grunnlag for å tenke at å bli organdonor kan være en tjeneste som kan redde andre menneskeliv, og på denne måten kan begrunnes ut fra nestekjærlighetsbudet.

– Det er en etikk der den svake og trengende står i sentrum. Noe som har vært sentralt i kristen etikk i nyere tid, sier han.

Sterkt uenige

Flere har den siste tiden tatt til orde for å innføre «automatisk organdonasjon». Dette innebærer at organer kan tas fra avdøde, med mindre man har motsatt seg dette gjennom et register. En slik ordning er Heiene sterkt kritisk til.

– Hvis organdonasjon blir oppfattet i retning av en plikt for alle, vil vi bevege seg i en retning av en paternalisme der andre tar valget for deg, sier han.

Heiene mener det er viktig at folk selv får anledning til å reflektere over spørsmålet og at det ikke er et krav som kommer fra staten og myndighetene som alle må oppfylle.

– Man må heller begrunne det ut fra nestekjærlighetsbudet og gjerne ta skritt i retning av å uttrykke sitt standpunkt enten muntlig eller skriftlig.

LES MER: Her blir alle organdonorer

Materialisme

– I kristen tro er kroppen et tempel for den hellige ånd. Kan automatisk organdonasjon sees på som et skritt i retning av et mer materialistisk syn på kroppen, altså at kroppen bare blir en organbank?

– Ja. I den kristne skapertroen er kroppen tett knyttet til det guddommelige og den treenige Gud. Kroppen er ikke bare materie, slik et materialistisk sekulært syn vil si. Kroppen er også bolig for Den hellige ånd og Guds nærvær. Det momentet taler mot å tvinge dem som synes organdonasjon er vanskelig, sier han.